Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strategia rozwoju miasta 2030

Strategia rozwoju miasta 2030

Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030” jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, jej strukturę wyznaczają punkty ciężkości, zdefiniowane w formie wzajemnie powiązanych ze sobą pól strategicznych: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz Transport 
i logistyka miejska, w których zdefiniowano: wizję rozwoju, cele i kierunki działań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne. Podstawowe wartości w kształtowaniu strategicznej wizji rozwoju Miasta  to tzn. Koncepcja 4i (inteligencja, innowacja, integracja, internacjonalizacja), zgodnie z którą podejmowane działania pozwolą przekształcić Katowice w:

- miasto inteligentne, czyli wykorzystujące potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz absorbujące wiedzę
- miasto innowacyjne, czyli będące silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych
- miasto zintegrowane, czyli o wysokim poziomie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz współpracujące z innymi miastami
- miasto międzynarodowe, o wysokiej dostępności i rozpoznawalności.

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście Katowice, wyznaczając ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania inwestycji i działań nie inwestycyjnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego. 

Katowice, przy wsparciu instytucji rządowych, podejmują aktywne działania na rzecz zrównoważonej urbanizacji, które wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju i założenia Nowej Agendy Miejskiej ONZ.sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice