Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Jak powstawała Strategia Promocji Katowic

Jak powstawała Strategia Promocji Katowic

​ 

Strategia Promocji Katowic powstawała w latach 2011 – 2012 

Do jej stworzenia wybrane w przetargu w 2011 roku konsorcjum katowickich firm – Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc Sp. J., Business Consulting Sp. z o.o., Imago Public Relations Sp. z o.o. (dalej autorzy Strategii) – zaangażowało, m.in. zespół badawczy dr. Krzysztofa Wrany z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr. Krzysztofa Łęckiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i zespół badawczy Millward Brown SMG/KRC, który pod kierownictwem Wojciecha Hołdakowskiego przeprowadził badania sondażowe dotyczące wizerunku miasta na skalę dotąd w Polsce niespotykaną – w badaniach uczestniczyło blisko 3,5 tysiąca osób dobranych m.in. pod względem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania (klasa wielkości, miejscowości i województwo). 


Całość prac nad powstawaniem Strategii miała otwarty, konsultacyjny charakter. Oprócz warsztatów moderacyjnych i konferencji, przeprowadzono szereg bezpośrednich wywiadów, m.in. z użytkownikami ulicy Mariackiej (akcja „Opowiedz Katowice” w dn. 30 września 2011 roku), mieszkańcami poszczególnych dzielnic Katowic, przedstawicielami środowisk kulturalnych, biznesowych i regionalnych mass mediów. Od początku sierpnia 2011 roku funkcjonowała dedykowana Strategii strona internetowa www.opowiedzkatowice.pl, gdzie za pośrednictwem ankiety internetowej, opinie na temat wizerunku Katowic wyrażali internauci. Do ich dyspozycji oddano też dedykowany adres e-mailowy. Autorzy Strategii kontaktowali się z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice, odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac nad Strategią, informując o przebiegu tychże oraz konsultując poszczególne ustalenia. W efekcie m.in. tych ustaleń powstał dokument pn. „Prezentacja Głównych Założeń Strategii Promocji Katowic”, który w postaci briefu został w czerwcu 2012 roku poddany publicznej analizie, w wyniku której w opracowywanym dokumencie dokonano wielu istotnych modyfikacji. Ich najwyraźniejszym symbolem jest rezygnacja z wcześniej zaproponowanego głównego hasła promocyjnego dla Katowic. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że za główny cel Strategii obrano znaczącą zmianę postaw, przekonań i decyzji mieszkańców Katowic, inwestorów, turystów i pozostałych adresatów działań marketingowych. W procesie doboru i wykorzystania instrumentów komunikacji założonego wizerunku Katowic szczególną uwagę zwrócono na podkreślanie wyjątkowości planowanego wizerunku, postulując wyraźne ukierunkowanie działań promocyjnych do sprecyzowanych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu oraz formy działań promocyjnych. ​

System identyfikacji wizualnej:

SIWK mail.pdf


Strategia Promocji Katowic 25.10.2012.pdf

Załącznik A2_Strategia Promocji Katowic 25.10.2012.pdf

Załącznik A1_Strategia Promocji Katowic 25.10.2012.pdf


Cechy wizerunku Katowic

Najsilniejszą cechą, odnoszącą się zarówno do rzeczywistego, jak i pożądanego wizerunku Katowic, jest WIELOWYMIAROWA PRZEMIANA, To właśnie ona czyni Katowice miastem wyjątkowym. Najpełniej zaś przejawia się w zachodzącym obecnie procesie, którego celem jest jednoznaczne określenie Katowic jako miasta aspirującego do roli nowoczesnego centrum gospodarczego, a także funkcjonalnego i geograficznego śródmieścia obszaru metropolitalnego, wzrost znaczenia katowickiego dziedzictwa (śląskiego, wielokulturowego, wielonarodowego, przemysłowego) oraz jego alternatywności określanej m.in. przez: genezę powstania miasta, jego dynamiczny rozwój na przestrzeni niespełna 150 lat, dążenie do oryginalności, poczucie nowoczesności, urbanistykę, nowoczesne propozycje w gospodarce, kulturze, sztuce, etc. 

„Produktem ubocznym" opisywanego procesu stało się znaczne nagromadzenie znaków i haseł promujących Katowice: o niejednorodnej stylistyce, różnej kolorystyce, odmiennych celach. Tylko w latach 2010-2012, zgodnie z wybranymi przesłaniami promocyjnymi, Katowice były: 

- miastem wielkich wydarzeń symbolizowanym przez Spodek, 

- miastem ogrodów z popularnym sercem, 

- miastem muzyki, 

- miastem marzeń pod różową chmurą lub, jak kto woli, dymkiem o komiksowej prowiniencji, 

- sercem Śląska (Heart of Silesia), 

- miastem w centrum przemian. 

Ta wielość nie służyła budowaniu silnej i spójnej marki Katowic. Dlatego konieczne stało się wykreowanie nowego przesłania promocyjnego, które opisywałoby Katowice jako miasto WIELOWYMIAROWEJ PRZEMIANY.  

Cechy rzeczywistego wizerunku Katowic 

Wychodząc od analizy 5 atutów Katowic rekomendowanych jako podstawa dla określenia Katowic jako miasta WIELWYMIAROWEJ PRZEMIANY, w wyniku obszernych analiz wskazano na 3 z nich jako na kluczowe atuty marki/atrybuty marki: 


Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły wskazać, na podstawie kluczowych silnych stron, dwie cechy rzeczywistego wizerunku Katowic, które posiadają największy potencjał do pozytywnego oddziaływania na wizerunek miasta. Są nimi: 

Metropolitalność 

Cecha miasta wykorzystywana dzisiaj wyłącznie na potrzeby promocji inwestycyjnej Katowic (Katowice. Heart of Silesia), w dodatku głównie poza granicami kraju. 

Dziedzictwo (historyczne, kulturowe, przemysłowe) 

Cecha Katowic wykorzystywana dziś jednowymiarowo przy promocji Nikiszowca („SerceNikiszowca", „Industriada", Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), Giszowca („Miasto ogrodów"), Szlaku Katowickiej Moderny, festiwalu sztuki naiwnej „Art Naif Festiwal", festiwalu „TAURON Nowa Muzyka" (ze względu na miejsce organizacji festiwalu do roku 2011) czy np. przez organizowane w Katowicach konkursy „śląskiej godki" lub Święto Krupnioka 

Cechy pożądanego wizerunku Katowic 

Wymienione wcześniej, najsilniejsze cechy rzeczywistego wizerunku Katowic nie są obecnie dostatecznie wykorzystywane w promocji miasta. Eksponowanie ich na potrzeby jednowymiarowych komunikatów (przebudowa centrum, promocja inwestycyjna, promocja wybranych obiektów architektonicznych) należy ocenić jako niewystarczające. Najsilniejsze cechy rzeczywistego wizerunku Katowic posiadają bowiem potencjał do pozycjonowania Katowic we wszystkich kierunkach komunikacji i pozycjonowania Katowic. Co więcej, autorzy Strategii na podstawie wielomiesięcznych analiz, rozmów, badań i spotkań zdobyli szeroką wiedzę o tym, że Katowice, by generować przewagę wizerunkową w odniesieniu do miast konkurencyjnych, muszą oprzeć się nie tylko na obecnie najsilniejszych atutach miasta, ale też na: 

- projekcji efektów inwestycji realizowanych obecnie w Katowicach, mających kluczowe znaczenie dla wzrostu roli miasta w otoczeniu konkurencyjnym, 

- potencjale drzemiącym w walorach miasta dotąd niewystarczająco nieeksponowanych, jak industrialne dziedzictwo i gospodarczy charakter, 

- najważniejszych zapisach dokumentów strategicznych prognozujących rozwój miasta I regionu, 

- ocenie realizowanych obecnie i zaplanowanych do realizacji katowickich projektów kulturalnych, 

- analizie szans i zagrożeń w otoczeniu, które nie znalazły odzwierciedlenia w tzw. „twardych" danych dot. wizerunku i potencjału promocyjnego Katowic. 

Tym samym, mając na uwadze kierunki komunikacji i pozycjonowania Katowic oraz potrzebę redefinicji wizerunku Katowic, wskazano trzy kolejne cechy które wraz najsilniejszymi cechami rzeczywistego wizerunku Katowic posiadają potencjał do pozycjonowania pożądanego wizerunku Katowic a dziś są niewystarczająco eksponowane lub też stanowią odpowiedź na wizerunkowe niedostatki Katowic. 

Zestaw najsilniejszych cech rzeczywistego obrazu Katowic uzupełniono zatem o kolejne trzy cechy: 

Aktywność 

Alternatywa 

Ekoodpowiedzialność 


Big idea oraz claim marki

Big idea dla marki Katowice, a zatem punkt wyjścia do wszelkich działań mających na celu budowę i rozwój silnej marki miejskiej, powstała jako INTEGRACJA trzech kluczowych atrybutów dookreślających WIELOWYMIAROWĄ PRZEMIANĘ Katowic: METROPOLITALNOŚCIDZIEDZICTWA i ALTERNATYWY 


Wspomniane atrybuty wskazują bezbłędnie na Katowice: 

- miasto przemian pozycjonujących Katowice jako gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe 

- centrum obszaru metropolitalnego, 

- miasto o wyrazistej tożsamości (śląskiej, industrialnej) i jako takie – chociaż dość powierzchownie – postrzegane zarówno przez samych katowiczan, jak i przez zdecydowaną większość Polaków, miasto o dużym potencjale „alternatywności", w którym rozwija się offowa muzyka, sztuki plastyczne i audiowizualne, w którym powstają m.in. awangardowe realizacje w przestrzeniach postindustrialnych i publicznych. 

Tym samym w komunikacie strategicznym dla marki Katowice, kładzie się nacisk na zdolność zaskakiwania, na wielowymiarowość, „inność" jako promocyjny wyróżnik Katowic, a zarazem swoisty magnes, zwracający uwagę odbiorców przekazu na miasto metropolitalne, o silnych śląskich i postindustrialnych korzeniach, a jednocześnie wciąż poszukujące własnej drogi. Wspomnianymi odbiorcami działań promocyjnych są głównie ludzie młodzi, aktywni, podążający za najmodniejszymi trendami w biznesie, kulturze, sztuce, rozrywce i jednocześnie kreujący swoiste mody na życie w wybranych miastach, studia na określonych kierunkach, trendy związane ze sposobem życia, etc. 

Katowice to miasto wielowymiarowych przemian i – co za tym idzie – otwarte na poszukiwanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych koncepcji, niestandardowych projektów

Wynikający ze Strategii Promocji Katowic nowy logotyp miasta wraz z nowym hasłem promocyjnym Katowice Dla odmiany należy rozumieć jako zaproszenie do miasta, które cechuje „genetyczna" zdolność do nieustannych przeobrażeń, podążanie za nowoczesnością, dynamizm, rozmach. 

Katowice. Dla odmiany to wskazanie na obecną transformację, jakiej wraz z całym regionem podlega stolica województwa śląskiego, w którym zachodzą zmiany nieporównywalne do jakiegokolwiek innego ośrodka miejskiego w Polsce. Widoczne zwłaszcza w gospodarce, gdzie tradycyjne branże są zastępowane przez branże nowe, gdzie stawia się na innowacyjność, wysoce rozwinięte technologie i gdzie następuje znaczące przesuniecie ze sfery wydobycia kopalin na rzecz nowoczesnych usług, np. w branży IT. 

Katowice. Dla odmiany to wyraz przeświadczenia, że Katowice są miastem wartym odkrycia ze względu na swoje awangardowe, innowacyjne oblicze. Gdzie nowa muzyka (OFF Festival, TAURON Nowa Muzyka) pojawia się w sąsiedztwie awangardowych form plastycznych (Katowice Street Art Festival, tzw. śląski design) i śmiałych realizacji architektonicznych (z jednej strony Spodek, z drugiej – nowa siedziba Muzeum Śląskiego budowana pod ziemią na terenie byłej kopalni węgla). 

Katowice. Dla odmiany to miasto inspirującego „zderzenia", przenikania się (historii ze współczesnością, tradycji z nowoczesnością) z dumą nawiązujące do swojej przemysłowej i śląskiej tożsamości. 

Dla odmiany jako claim marki Katowice wskazuje na najważniejsze atuty Katowic: 

1. W sformułowaniu „dla odmiany" akcentuje się charakter, znaczenie i funkcje miasta, które jest 

centrum specyficznej, unikatowej metropolii i które inspiruje inne miasta. 

2. Miasto Katowice inspiracje czerpie z tego, co najlepsze w jego tradycji, z katowickiego dziedzictwa (wielokulturowego, wielonarodowego, śląskiego, przemysłowego). 

3. Alternatywa = kreatywne myślenie. Katowice to miasto, dołączające do tych miejsc w Europie, które ze swej unikalności i oryginalności uczyniły wyróżnik. 

4. Katowice miasto ludzi aktywnych, pomysłowych, poszukujących nowych idei, to miasto tętniące życiem, miasto dynamiczne, w którym chce się mieszkać, pracować, tworzyć. To miasto ludzi młodych duchem. 

5. Odmienność Katowic wyznacza także nowe podejście do problemów ekologii, do ekoodpowiedzialności władz i mieszkańców, tak by przełamać stereotyp stolicy czarnego Górnego Śląska.

Główne kierunki działań promocyjnych

 

Logo Katowic

Znak, który obejmuje funkcje jedynego oficjalnego symbolu promocyjnego Katowic, powstał jako logo starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (najpierw pod hasłem „Tu się tworzy!", później pod szyldem „Miasto Ogrodów"), a obecnie logo Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Jego autorem jest Wojciech Janicki, wykładowca poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. 

Logo to najpełniej oddaje charakter miasta i syntetycznie ujmuje wielowymiarową przemianę Katowic . Jest symbolem, który już na trwale zadomowił się na katowickich ulicach, w materiałach promocyjnych, a także – co szczególnie ważne – w sercach katowiczan i gości Katowic, zwłaszcza z najbliższego sąsiedztwa stolicy województwa śląskiego, stając się symbolem znanym, rozpoznawalnym, akceptowanym i pozytywnie kojarzonym z Katowicami.


Zgodnie z wytycznymi strategii Katowice mają tylko jedno logo i jedno hasło promocyjne.

Logo w różnych wersjach oraz System Identyfikacji Wizualnej Katowic można pobrać tutaj.

Właścicielem znaku jest Urząd Miasta Katowice i każdorazowe użycie logotypu winno być konsultowane z Wydziałem Promocji UM. Mail z projektem prezentującym sposób użycia znaku w celu uzyskania akceptacji należy posyłać na adres dlaodmiany@katowice.eu

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice