Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Strategie i raporty

Strategie i raporty

Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030" jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, jej strukturę wyznaczają punkty ciężkości, zdefiniowane w formie wzajemnie powiązanych ze sobą pól strategicznych: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz Transport
i logistyka miejska, w których zdefiniowano: wizję rozwoju, cele i kierunki działań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne. Podstawowe wartości w kształtowaniu strategicznej wizji rozwoju Miasta  to tzn. Koncepcja 4i – (inteligencja, innowacja, integracja, internacjonalizacja), zgodnie z którą podejmowane działania pozwolą przekształcić Katowice w:

- miasto inteligentne, czyli wykorzystujące potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz absorbujące wiedzę

- miasto innowacyjne, czyli będące silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych

- miasto zintegrowane, czyli o wysokim poziomie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz współpracujące z innymi miastami

- miasto międzynarodowe, o wysokiej dostępności i rozpoznawalności.

 

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście Katowice, wyznaczając ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania inwestycji i działań nie inwestycyjnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego.

Katowice, przy wsparciu instytucji rządowych, podejmują aktywne działania na rzecz zrównoważonej urbanizacji, które wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju i założenia Nowej Agendy Miejskiej ONZ.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice