Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 29 listopada 2010 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz Dyrektorem PARPA dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno – informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach działającego na zlecenie PARPA Pogotowia „Niebieska Linia”

Na podstawie w/w Porozumienia konsultacji „Niebieskiej Linii” inicjują interwencje zmierzające do zarządzenia wykonania – osobom stosującym przemoc – warunkowo zawieszonej kary lub do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie “Niebieska Linia”            801-12-00-020 

 banery       

www.niebieskalinia.info

Aktualny program i sprawozdanie:

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Sprawozdanie z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020’’ za 2020 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" na terenie miasta Katowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Powołanie Zespołu w mieście Katowice nastąpiło na podstawie: 

Zarządzenie nr 869/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Katowice

Zarządzenie nr 1992/2021 ​zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Katowice

Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr XXIV/487/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Uchwały nr XXXIII/719/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 


Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a w Katowicach. 
Kontakt telefoniczny: (32) 251 15 99 
(32) 257 14 82 w godzinach: 8.00-16.00 

Ponadto w mieście Katowice powołano 10 grup roboczych, których siedziby znajdują się w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracę grup roboczych organizują Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej.


PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Osobisty plan awaryjny - poradnik-1.jpg
Osobisty plan awaryjny - poradnik-2.jpgOsobisty plan awaryjny - poradnik-3.jpgOsobisty plan awaryjny - poradnik-4.jpgOsobisty plan awaryjny - poradnik-5.jpgOsobisty plan awaryjny - poradnik-6.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice