Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ogólnopolski Program pn. "Karta Dużej Rodziny"

Ogólnopolski Program pn. "Karta Dużej Rodziny"


Logo Karta Dużej Rodziny

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - złożenie wniosku

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie Karty, bądź jej odbiór możliwy jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice (stanowisko 13,14) przy Rynku 1 w Katowicach (poniedziałek 7.30 do 17.00, wtorek i środa 7.30 do 15.30, czwartek 7.30 do 17.00, piatek 7.30 do 14.00).

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Państwa do elektronicznego składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia (https://wnioski.mpips.gov.pl), o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

__________________________________________________________________________________________


ZMIANY W ZAKRESIE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 

obowiązujące od dnia 9 czerwca 2021 r.


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy istotne informacje dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w związku
z nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W wyniku nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny funkcjonująca dotychczas aplikacja mKDR z końcem czerwca 2021 r. zostanie zamknięta.

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, elektronicznej lub w obydwu formach od 9 czerwca 2021 r. mają możliwość wyświetlania Karty Dużej Rodziny za pomocą publicznej aplikacji mObywatel.Co zrobić w przypadku gdy posiadam tylko jedną formę Karty?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie tradycyjnej:

  • mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej:

  • mogą złożyć wniosek o wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny*

  • mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany

*wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, szczegółowe informacje na temat opłat związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/rodzina-i-zdrowie/karta-du%C5%BCej-rodzinyKarta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Publiczna aplikacja mObywatel jest dostępna na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iOS (wersja 12.4 lub nowsza) do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.

Aplikacja umożliwia wyświetlanie dokumentów takich jak mTożsamość czy prawo jazdy, a od 9 czerwca 2021 r. również Kartę Dużej Rodziny. Aby wyświetlać w aplikacji ww. dokumenty wymagane jest potwierdzenie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego.


Szczegółowe informacje dotyczące dodawania poszczególnych dokumentów w aplikacji mObywatel znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument.Czy cudzoziemcy mogą korzystać z elektronicznej Karty dużej Rodziny w aplikacji mObywatel?

Dodawanie dokumentów w aplikacji mObywatel jest możliwe wyłącznie wtedy gdy, osoba potwierdzi swoją tożsamość – do tego celu służy Profil Zaufany.

Brak możliwości weryfikacji tożsamości osoby uniemożliwia dodawanie dokumentów, w związku z czym osoby nie mogące posiadać Profilu Zaufanego np. Cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL nie będą mieli możliwości korzystania z aplikacji mObywatel i tym samym z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny, jednakże nadal mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny.Kto może posiadać Profil Zaufany?

Każda osoba posiadająca numer PESEL (dotyczy to również cudzoziemców), oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Osoby, które jeszcze nie posiadają Profilu Zaufanego, a chciałyby go założyć zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufanyWizualizacja kart członków rodziny w aplikacji mObywatel

informujemy, że aby możliwa była wizualizacja kart pozostałych członków rodziny w aplikacji mObywatel, np. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlać karty dzieci, konieczne jest dodanie informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku.

W przypadku, w którym obywatel posiada już KDR i chciałby mieć możliwość wyświetlania w aplikacji karty członków rodziny koniecznym jest złożenie przez niego druku ZKDR-04 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1.


__________________________________________________________________________________________


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - informacje ogólne


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które obecnie utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu, a od 1 stycznia 2019 r. także wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci.

 

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (tylko w przypadku, gdy w dniu składania wniosku rodzice nadal mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci).

 

Prawo do posiadania karty przysługuje także osobie, która jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoteminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje on z członkami rodziny na terytorium RP.

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 Z wnioskiem w imieniu członków rodziny wielodzietnej może wystąpić członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Wnioski można składać:

 - w poniedziałki od 7.30 do 17.00,

- wtorki i środy od 7.30 do 15.30,

- w czwartki od 7.30 do 17.00,

- w piątki od 7.30 do 14.00,

w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1,

lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia: https://wnioski.mpips.gov.pl, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Wniosek można także przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

 

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złozyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata w wysokości:

- 13,00 zł dla wniosków złożonych od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.,

- 15,00 zł dla wniosków złożonych od 1 marca 2024 r.

(do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty oraz oświadczenie o braku możliwosci zwrotu Karty plastikowej z powodu jej utraty, kradzieży lub zagubienia - patrz "druki do pobrania").


Opłacie podlega także wydanie dodatkowej formy Karty - w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, przyznana już została Karta wyłącznie w formie elektronicznej i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie Karty tradycyjnej - wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł za jedną Kartę.

Karta elektroniczna, jako dodatkowa forma Karty od dnia 9 czerwca 2021 r. nie jest wydawana.

Wskazane wyżej opłaty należy uiszczać na nr konta Urzędu Miasta Katowice (73 1020 2313 0000 3802 0514 9176)
w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za wydanie duplikatu/dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).


Formy Karty Dużej Rodziny:

- forma tradycyjna Karty (plastikowa),

- forma elektroniczna Karty ( aplikacja mobilna mObywatel).


UWAGA!

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel (zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).


Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Karty uprawniają m.in. do ulgi na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne. Ponadto posiadacze kart korzystają z ulgi w opłatach za wydanie paszportu (50% rodzice, 75% dzieci), a także przysługuje im bezpłatny wstęp do Parków Narodowych.

 

 Dodatkowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny:

• małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba ze rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;

• członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej; rodzic lub małżonek rodzica wskazuje członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć; w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się
o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać;

• w przypadku osób nieposiadających nr pesel, składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty;

• w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmiany danych zawartych w Karcie, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu oraz zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

 

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania w nowej gminie.


___________________________________________________________________________________________


Infolinia Urzędu Miasta Katowice dot. Karty Dużej Rodziny

Więcej informacji nt. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny uzyskać można pod numerem tel. (32) 25 93 004.

Infolinia czynna jest:

poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00, wtorek i środa w godzinach 7.30 do 15.30, czwartek w godzinach 7.30 do 17.00, piatek w godzinach od 7.30 do 14.00.


 __________________________________________________________________________________________


Druki do pobrania


Wzór wniosku KDR.pdf

Ośw. o kontynuowaniu nauki.pdf

Rodzina zastepcza - oswiadczenie.pdf

KDR wizualizacja -_ZKDR-04.pdf

ZKDR05 - oświadczenie brak możliwości zwrotu Karty.pdf

Upoważnienie do odbioru KDR.pdf


___________________________________________________________________________________________


Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Ustawa KDR.pdf


 ______________________________________________________________


Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

 

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

 

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

 

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

 

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal" w Olsztynie.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr


 ______________________________________________________________

 

 

logo.pngOd 1 września 2014 r. na terenie województwa śląskiego osoby posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą również korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów projektu Samorządu Województwa Śląskiego „Śląskie dla rodziny".

Wykaz ulg i uprawnień oraz szczegółowe informacje o programie są dostępnę pod adresem slaskiedlarodziny.pl (zakładka "Ulgi i uprawnienia").

 

 

 

 

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice