Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Prace nad Miejską Inicjatywą Działań w Katowicach

Prace nad Miejską Inicjatywą Działań w Katowicach


Miasto Katowice wraz z Lokalnym Partnerstwem rozpoczęło prace nad Miejską Inicjatywą Działań. Prace mają na celu opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Bogucic.

W dniu 18 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnego Partnerstwa zrzeszającego partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców z obszaru dzielnicy Bogucice w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli Radni Rady Miasta z terenu Bogucic, Rada Jednostki Pomocniczej Bogucice, przedstawiciele lokalnych Stowarzyszeń, Klubów i Inicjatyw mieszkańców, a także lokalnej Orkiestry Dętej. Miasto reprezentowała pani Wiceprezydent oraz przedstawiciele wydziałów z zakresu polityki społecznej, edukacji i sportu, planowania przestrzennego, komunikacji społecznej i rozwoju miasta a także przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych, w tym m.in. filii Miejskiego Domu Kultury, MOPSu, Straży Miejskiej, Policji. Na spotkaniu zaprezentowano proces programowania rewitalizacji w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem Bogucic, dyskutowano o silnych i słabych stronach obszaru, a także zainaugurowano pracę warsztatową z wykorzystaniem map dzielnicy zmierzających do identyfikacji miejsc wymagających pilnej interwencji oraz takich, które mają potencjał rozwojowy.

W ramach II spotkania w dniu 21 września, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowali projekty miejskie realizowane i planowane do realizacji w Bogucicach: Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej oraz Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego, natomiast Zakład Zieleni Miejskiej – projekt: Rewitalizacja Parku Boguckiego. W dalszej części spotkania zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac, a także analizę danych liczbowych – Bogucie na tle pozostałych jednostek pomocniczych miasta Katowic. Następnie, prace warsztatowe koncentrowały się na sformułowaniu wizji rozwoju Bogucic oraz identyfikacji priorytetów i kierunków rozwoju obszaru.

Celem kolejnego spotkania, zaplanowanego na 6 listopada br., będzie identyfikacja projektów/ przedsięwzięć realizujących wizję rozwoju Bogucic.

Dotychczasowa szeroka reprezentacja i aktywność podczas spotkań zarówno ze strony miasta, jak i lokalnych interesariuszy procesu rewitalizacji w Bogucicach, zapewnia kompleksowość programowania procesu rewitalizacji.

20180718_161624.jpg20180718_164631.jpgP1020331.JPG

P1020335.JPGP1020336.JPGP1020341.JPGP1020348.JPGP1020387.JPGP1020397.JPG


Spotkanie Sieci Rewitalizacja w Pabianicach - 9-11 października 2018 r.

W dniach 9-11.10.2018 w Pabianicach odbyło się kolejne spotkanie partnerów pilotażowego projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Partnerska Inicjatywa Miast – sieć Rewitalizacja, której liderem jest Miasto Katowice.

Głównym tematem I dnia spotkania było włączenie przedsiębiorców w procesy rewitalizacji miasta. W tej części spotkania, na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, wzięli udział przedstawiciele dwóch przedsiębiorców prowadzących procesy rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miasta Pabianice, dzięki czemu uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób współpracować z przedsiębiorcami na rzecz rewitalizacji miast. W dalszej części spotkania przedstawiciele miast prezentowali postępy prac nad przygotowaniem Miejskich Inicjatyw Działań – dokumentów, które stanowić maja odpowiedź na lokalnie zidentyfikowane problemy i zawierać będą propozycje konkretnych rozwiązań i projektów. Katowice w ramach projektu pracują nad opracowaniem dedykowanego Boguciom programu, który będzie stanowił uzupełnienie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podczas spotkania zaprezentowano efekty spotkań z Lokalnym Partnerstwem oraz planowane dalsze działania. W trakcie dyskusji zaprezentowano także działania prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach centrów aktywności lokalnej, które działają w każdym podobszarze rewitalizacji Katowic. Zakończeniem I dnia spotkania był spacer studyjny po Pabianicach, podczas którego uczestnicy odwiedzili m.in.: Stary Rynek, Muzeum Miasta Pabianic, Park Słowackiego, pole golfowe, Hotel Fabryka Wełny oraz będące w budowie Centrum handlowo-rozrywkowe tkalnia. 

II dnia spotkania uczestnicy spotkali z przedstawicielami Urzędu Miasta w Łodzi i zapoznali się z prowadzonym w mieście programem Mia100 Kamienic oraz projektem latarników społecznych i gospodarzy obszarów rewitalizacji. Następnie partnerzy sieci rewitalizacja udali się na spacer studyjny po Łodzi, podczas którego zobaczyli m.in. OFF Piotrkowską, EC1, woonerf, ul. Piotrkowską oraz Manufakturę. 

Oprócz miasta Katowice, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Gdyni, Gryfina, Hrubieszowa, Łosic, Ostródy, Pabianic, Stalowej Woli, Świebodzic oraz Tomaszowa Lubelskiego, a także przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz ekspert tematyczny sieci – Hanna Gill-Piątek.

Partnerska Inicjatywa Miast to projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.


DSC_0215 1.jpg

DSC_0308 1.jpg


DSC_0278 1.jpg

DSC_0318 1.jpg

DSC_0378 1.jpgDSC_0414 1.jpgDSC_0425 1.jpg


Spotkanie trzech sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast - Ostróda - 28-30 czerwca 2018 

W dniach 28-30 maja 2018 r. w Ostródzie odbyły się wspólne warsztaty 3 sieci działających w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) - Mobilność Miejska, Jakość Powietrza, Rewitalizacja. Tematem przewodnim warsztatów było "Jak tworzyć Miejskie Inicjatywy Działania we współpracy z Lokalnymi Partnerstwami?". 

Miasta uczestniczyły w licznych sesjach warsztatowych dotyczących strategicznych, analitycznych i animacyjnych narzędzi wypracowywania dokumentów miejskich (planistycznych, strategicznych czy implementacyjnych) w procesach partnerskich angażujących szerokie grono interesariuszy. Warsztaty prowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, którzy będą współpracować z miastami podczas dalszych prac w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miasta. Zdobyta wiedza ma pomóc przy pracy nad powołaniem Lokalnych Partnerstw (LP) w miastach i pracy nad Miejskimi Inicjatywami Działania (MID) – stanowiących produkty sieci PIM na poziomie lokalnym każdego miasta. 

Podstawą prac był Przewodnik dotyczący tworzenia MID i LP opracowany przez MIiR i przekazany wcześniej miastom. Jak tworzyć MID we współpracy z LP? Uczestnicy spotkania zapoznali się metodami animacji takimi jak: world cafe, , warsztat plenerowy, spacer badawczy, zmodyfikowana metoda delficka, oraz metodami i narzędziami analiz strategicznych: analiza pola sił, macierz GE, analiza SWOT/TOWS, analiza PEST, drzewo celów/problemów, analiza interesariuszy, rama wyników.

Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowych ponad półrocznych prac przeprowadzonych przez MIiR wspólnie z 34 wybranymi miastami. 

ostroda.JPG


Spotkanie partnerów - Stalowa Wola - 13-14 marca 2018 

Pierwszy dzień spotkania partnerów Sieci PIM – Rewitalizacja zaplanowano na indywidualne konsultacje. Uczestnicy mogli zasięgnąć rady i omówić kwestię pomysłu na Miejską Inicjatywę Działań z Hanną Gil – Piątek (ekspertem Sieci) oraz Aldo Vargas – Tetmajerem (Krajowy Punkt Urbact).

Drugi dzień spotkania otworzył Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pan Daniel Baliński. Następnie, w swojej prezentacji w temacie Partycypacja  w rewitalizacji, Hanna Gil – Piątek rozwinęła kwestie zasadniczych aspektów udziału lokalnej społeczności w podejmowaniu decyzji, zwracając uwagę na konieczność dialogu oraz współtworzenia, a także kolejne stadia / szczeble na drabinie partycypacji - od informowania poprzez konsultowanie, po współdecydowanie. Omówiono również sposoby angażowania mieszkańców i techniki jak np. prototypowanie (wizualna technika analityczna używana do pozyskiwania potwierdzenia potrzeb użytkowników przestrzeni), a także zwrócono uwagę na to jak ważne jest formułowanie prostego i jasnego przekazu informacyjnego / promocyjnego adresowanego do interesariuszy rewitalizacji.
Aldo Vargas zaprezentował wybrane narzędzia pracy stosowane w Programie Urbact, do ewentualnego wykorzystania w ramach pracy nad MIDami w poszczególnych miastach. 

Podkreślił wagę i rolę prowadzenia debat w małych grupach, w procesie podejmowania decyzji tj. zasady: debata w małych grupach wzmaga mądrość grupową, a także nakreślił schemat pracy z Lokalnym Partnerstwem.
W kolejnej części spotkania uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami na MiD w swoich miastach oraz prezentowali planowany skład Lokalnego Partnerstwa, dyskutując o kwestiach problematycznych z uczestnikami, ekspertem oraz przedstawicielami Ministerstwa. 
W dalszej kolejności uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć rewitalizowaną dzielnicę Rozwadów, złożyli wizytę w siedzibie Stowarzyszenia "Przyjazna Dłoń", Miejskim Domu Kultury i w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

SW_foto_MIR.JPGfot.: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
SW_foto2_MIR.JPGfot.: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Pierwsze spotkanie Sieci Rewitalizacja w Katowicach

W dniach 10 – 11 stycznia 2018 roku w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie partnerów pilotażowego projektu Partnerska Inicjatywa Miast – sieć Rewitalizacja. Miasto Katowice, będące liderem sieci, gościło partnerów z miast: Stalowa Wola, Gdynia, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork oraz przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju będącego koordynatorem projektu. 

Podczas pierwszego dnia spotkania uczestnicy zgłębili temat nowego podejścia do rewitalizacji, rozumienia zjawiska kryzysu oraz problemów degradacji obszaru miejskiego. Ponadto, Miasto Katowice przedstawiło dotychczasowe efekty i wnioski z realizacji projektu Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych realizowanego w ramach programu URBACT III. Uczestnicy spotkania pracowali nad fiszką sieci – wyznaczającą plan pracy sieci oraz Miejskimi Inicjatywami Działań – dokumentami, które stanowić mają odpowiedź na lokalnie zidentyfikowane problemy i zawierać będą propozycje konkretnych rozwiązań i projektów. 

Drugi dzień przeznaczono na poznanie Katowic – podczas wizyty studyjnej partnerzy projektu odwiedzili m.in. Strefę Kultury oraz Nikiszowiec.  
_MG_6677.JPG_MG_6683.JPG_MG_6684.JPG_MG_6695.JPG20180110_103545.jpg20180110_103640.jpg20180110_121630.jpgIMG_20180111_082735568_HDR.jpgIMG_20180111_095235876_HDR.jpg
IMG_20180111_104100862.jpgZdjęcia: UM Katowice oraz H. Gill - Piątek


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice