Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rewitalizacja Nikiszowca

Rewitalizacja NikiszowcaW efekcie uczestnictwa Miasta Katowice w europejskim Projekcie Nodus (Program Urbact II) w czerwcu 2010 r. zainicjowano prace nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Nikiszowca, który zakładał systemowy plan realizacji działań do podjęcia przez różnych partnerów tj. społeczność lokalną, lokalnych przedsiębiorców, właścicieli zasobów mieszkaniowych, lokalnych stowarzyszeń, Miasto i jednostki mu podległe. Opracowano projekt Programu, który realizuje cele i założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Przewiduje on i integruje szeroki wachlarz działań, dobranych dla osiągnięcia nadrzędnego celu, którym jest przywrócenie osiedleńczej i inwestycyjnej atrakcyjności Nikiszowca.

Przyjętą metodą pracy nad Programem była metoda partycypacyjna, zakładająca aktywny udział wszystkich zainteresowanych partnerów w procesie tworzenia Programu. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy i zaproszone do współpracy jednostki oraz lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej (dawniej Spółki Mieszkaniowej Kleofas/Wieczorek), przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej 'Rybka' oraz reprezentanci Urzędu Miasta, a także Biuro Rozwoju Regionu, Miejski Konserwator Zabytków i Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Przeprowadzono 7 spotkań z mieszkańcami, w tym 4 w formule warsztatów tematycznych. Dodatkowo, odpowiadając na zgłoszoną przez mieszkańców potrzebę dostępu do informacji nt. zagadnień rozwoju miast i rewitalizacji, zorganizowano cykl comiesięcznych prelekcji pn. „Wszechnica rewitalizacyjna".

W ramach prac nad Programem zorganizowano również konkurs dla uczniów nikiszowieckich szkół na znak graficzny – logo Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca.

W ramach prac dokonano analizy sytuacji na Nikiszowcu, opracowano bilans strategiczny wskazujący jego mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju, zdefiniowano główne problemy występujące na osiedlu i w rezultacie wypracowano cele działań rewitalizacyjnych. 

Głównymi zarządcami nieruchomości na terenie osiedla Nikiszowiec są Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Katowicki Holding Węglowy, Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa (dawniej Spółka Mieszkaniowa Kleofas / Wieczorek), natomiast we władaniu Miasta znajduje się niewielki fragment osiedla. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania Miasto w ramach procesu rewitalizacji Nikiszowca chce pełnić rolę koordynatora, mobilizować i wspierać działania mieszkańców oraz innych partnerów, zapewnić mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w planowaniu rozwoju dzielnicy oraz wpłynąć na poprawę dostępu do informacji, zarówno na temat przedsięwzięć realizowanych w obszarze objętym programem, jak i w całym mieście. 

Ze względów formalno - prawnych wynikających z faktu, że w ramach ZPRN wypracowano projekty, za których realizację w przeważającej części odpowiedzialne są inne podmioty niż Miasto, pomimo w pełni uspołecznionego procesu opracowania ZPRN, nie został on ostatecznie uchwalony przez Radę Miasta Katowice jako dokument. Rezultaty prac w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca zostaną wykorzystane podczas opracowywania nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice