Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Monitoring i ewaluacja

Monitoring i ewaluacja

​​​​​Miasto Katowice sukcesywnie monitoruje postęp procesu rewitalizacji prowadzonego przez różne podmioty w ramach wyznaczonych obszarów zdegradowanych i aktualnie przystąpiło do zbierania informacji sprawozdawczej z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji za rok 2021. ​

Informacje pozyskane nt. projektów wchodzących w zakres Programu mają na celu monitorowanie ich realizacji (tempa i stanu zaawansowania prac oraz poniesionych wydatków) i zmian zachodzących w obszarach rewitalizacji oraz zostaną wykorzystane do uaktualnienia tabeli projektów ujętych w Programie, w ramach najbliższej aktualizacji LPR.


KLAUZULA INFORMACJA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO - informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy
  ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2.  Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować sprawach związanych z ochroną danych osobowych: pisemnie (adres siedziby Administratora) lub iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO tj. w celach niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w celach kontaktowych oraz archiwalnych.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia wniosku do dalszego procedowania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Klauzula jest dostępna do pobrania pod adresem: www.katowice.eu, w zakładce: Dla Mieszkańca > Rewitalizacja > Lokalny Program Rewitalizacji > Monitoring i ewaluacja​Dokumenty do poprania:

!Karta_monitoringowa_LPR_16-23_za_2021_wzór.doc


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice