Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miasta Katowice nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy. 

Miasto posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023", który Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałą nr XLVII/1043/22 z dnia 28.04.2022 r. (aktualizacja).  Taką możliwość daje art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest to Program, na podstawie którego gmina może podjąć działania w celu rozwiązania problemów w wyznaczonych zagrożonych obszarach miasta, bez konieczności uchwalania gminnego programu rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji - do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po tym terminie ustawa o rewitalizacji nakłada obowiązek uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji nie wyznacza obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, a tym samym nie daje podstawy gminie do skorzystania z prawa pierwokupu, którą to możliwość przewiduje art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym publikuje się Komunikat (aktualizowany z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca) odnoszący się do terenu całego miasta.

Komunikat_grudzień_2023.pdf

Jednocześnie informuje się, że w związku z licznymi wnioskami odnośnie indywidualnie oznaczonych działek, dotyczącymi ich położenia w obrębie obszarów: zdegradowanego, rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, z dniem 15 marca 2017 roku wprowadzono procedurę wydawania zaświadczeń w przedmiotowej sprawie. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia:

Wzór wniosku rewitalizacja.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji wraz z dowodem uiszczenia opłaty, można:

  • elektronicznie korzystając z usługi na platformie ePUAP
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice
  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, pok. 008) 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice