Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miasta Katowice nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy. 

Miasto posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023", który Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałą nr XLVII/1043/22 z dnia 28.04.2022 r. (aktualizacja).  Taką możliwość daje art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest to Program, na podstawie którego gmina może podjąć działania w celu rozwiązania problemów w wyznaczonych zagrożonych obszarach miasta, bez konieczności uchwalania gminnego programu rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji - do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po tym terminie ustawa o rewitalizacji nakłada obowiązek uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji nie wyznacza obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, a tym samym nie daje podstawy gminie do skorzystania z prawa pierwokupu, którą to możliwość przewiduje art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym publikuje się Komunikat (aktualizowany z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca) odnoszący się do terenu całego miasta.

Komunikat_maj_22.pdf

Jednocześnie informuje się, że w związku z licznymi wnioskami odnośnie indywidualnie oznaczonych działek, dotyczącymi ich położenia w obrębie obszarów: zdegradowanego, rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, z dniem 15 marca 2017 roku wprowadzono procedurę wydawania zaświadczeń w przedmiotowej sprawie. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia:

wniosek_wzór.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji wraz z dowodem uiszczenia opłaty, można:

  • elektronicznie korzystając z usługi na platformie ePUAP
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice
  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, pok. 008) 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice