Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” przyjęty uchwałą Rady Miasta Katowice nr XLVII/1043/22 z dn. 28 kwietnia 2022 r. (aktualizacja) został opracowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020​” wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r., zmienionymi przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016.


Zgodnie z tymi wytycznymi rewitalizacja to:

„proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”


Stanem kryzysowym natomiast określa się sytuację, w której na danym obszarze występuje silna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

a. gospodarczej  

b. środowiskowej 

c. przestrzenno-funkcjonalnej 

d. technicznej 

Teren na którym zidentyfikowano stan kryzysowy przyjmuje miano obszaru zdegradowanego, w jego granicach wyznacza się obszar rewitalizacji, w którym z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz ze względu na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar ten nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni miasta oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% ogółu ludności miasta. 

W Katowicach obszar zdegradowany obejmuje granice następujących jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec oraz Janów-Nikiszowiec. Obszar rewitalizacji natomiast obejmuje  części jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec. W Katowicach obszar rewitalizacji wynosi łącznie 1 407 ha (8,5% powierzchni miasta) oraz jest zamieszkiwany przez ok. 63 592 osoby (23% ludności miasta)

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą, ustaleniami dokumentu, informacjami na temat procesu tworzenia dokumentu oraz zgłaszania projektów do ujęcia w Programie​​. 

​​


​Dokumenty do pobrania:

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023

- Wytyczne ​w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice