Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji


Rada Miasta Katowice podjęła Uchwałę nr III/21/24 z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Katowice zgodnie z art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).  

Ww. uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Została ogłoszona w dniu 4 czerwca 2024 r.  (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2024 r. poz. 4137).

W uchwale wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, Rada Miasta Katowice nie ustanowiła na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, a także nie ustanowiła zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z pózn. zm.), co oznacza, iż nie skorzystała z możliwości, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o rewitalizacji. 

Rada Miasta Katowice nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym dotychczas nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 278), tj. nie ustanowiła na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Do czasu wejścia w życie ww. uchwały Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji nie będą wydawane.


W związku z powyższym publikuje się Komunikat:

Komunikat_rewitalizacja_29_05_2024.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice