Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji


Zgodnie z art. 52. ustawy o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), po 31 grudnia 2023 r. w celu dalszej realizacji działań z przedmiotowego zakresu konieczne jest uchwalenie gminnego programu rewitalizacji. W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, przyjętej uchwałą Rady Miasta Katowice nr LXV/1360/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. zaplanowano kontynuację procesu rewitalizacji w Katowicach i wypracowano Obszary Strategicznej Interwencji oraz Obszary Kryzysowe. Miasto Katowice przystąpiło do opracowania gminnego programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji.

Pierwszym etapem prac niezbędnym do opracowania GPR jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na podstawie tzw. uchwały delimitacyjnej, której projekt znajduje się poniżej. Podlega on obowiązkowym konsultacjom społecznym,  które z uwagi na okres świąteczny będą trwać aż 45 dni - od 13 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r. Dodatkowo załączono mapy dla poszczególnych podobszarów w ramach wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz diagnozę o której mowa w art. 4. ustawy o rewitalizacji z dnia 15 października 2015 r.


W związku z tym, że w procesie rewitalizacji niezwykle ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej, zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi i opinie moża złożyć:

a. w formie pisemnej

- w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1,

- pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice,  40-098 Katowice ul. Młyńska 4 (decyduje data wpływu do Urzędu),

b. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: rm@katowice.eu lub za pośrednictwem systemu ePUAP, Skrytka ePUAP: /umkatowice/SkrytkaESP.

W celu usprawnienia procesu zbierania uwag opracowano formularz konsultacyjny znajdujący się poniżej.

c. ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta pod wskazanym w pkt 2 adresem, w trakcie dyżuru w dniach 11.01.2024 r. oraz 18.01.2024 r.,  w godz. 10.00 – 17.00,

d. w trakcie spotkania otwartego, które odbędzie się dnia 09.01.2024 r. o godz. 17:00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink, przy ul. Teatralnej 17a,

Na spotkanie można się zapisywać do 05.01.2024 r. drogą mailową na adres e-mail: rm@katowice.eu lub bezpośrednio telefonicznie pod nr tel.: 32 259 36 27.

e. poprzez kontakt z Radami Dzielnic.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Katowice.pdf

Załącznik 2. Mapa na podkładzie mapy zasadniczej.pdf

Załącznik 3. Mapa na podkładzie mapy BDOT10K.pdf

Prezentacja dotycząca wyznaczenia granic OZ OR.pdf

Formularz konsultacyjny.pdf

Formularz konsultacyjny.docx


Mapy pomocnicze przedstawiające podobszary rewitalizacji Katowic:

Podobszar rewitalizacji Śródmieście.pdf

Podobszar rewitalizacji Załęże.pdf

Podobszar rewitalizacji Zawodzie.pdf

Podobszar rewitalizacji Szopienice-Burowiec.pdf

Podobszar rewitalizacji Janów-Nikiszowiec.pdf

Podobszar rewitalizacji Bogucice.pdf

Podobszar rewitalizacji Dąbrówka Mała.pdf

Podobszar rewitalizacji Dąb-Wełnowiec-Józefowiec.pdf

Tereny zdegradowane niezamieszkałe.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice