Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan Działań Krótkoterminowych

Plan Działań Krótkoterminowych

Group 670@2x.pngNa terenie miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu obowiązuje tzw. Plan Działań Krótkoterminowych. Jest to dokument, który jest integralną częścią uchwały nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. ​

PDK przewidziany jest do realizacji w granicach administracyjnych miasta Katowice niezwłocznie po przekazaniu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) informacji dotyczącej zaistniałego przekroczenia odpowiednich poziomów granicznych stężeń zanieczyszczeń lub ogłoszenia przez GIOŚ, WCZK poziomu PDK POP.


Na podstawie otrzymanych danych i kryteriów ogłaszania poziomu wdrażania PDK, Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) przygotowuje informacje i uruchamia procedurę realizacji PDK zgodnie z kartami wdrażania dla poziomów od I do III.

Na potrzeby wdrożenia PDK określono listę działań informacyjnych i operacyjnych, a także listę powiadamianych podmiotów, które przypisano do poszczególnych poziomów oraz określono podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań informacyjnych oraz operacyjnych.W okresach grzewczych (od 15.09 do 15.05 każdego roku) zobowiązuje się kierowników placówek, w których przebywają dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby chore oraz z osłabioną odpornością do sprawdzania bieżących stężeń zanieczyszczeń powietrza bezpośrednio na stronie prowadzonej przez GIOŚ.Celem działań informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców o stanie jakości powietrza. Lista działań zawiera powiadomienie poprzez takie kanały informacyjne jak:


Group 739.pngstrona miasta;
Group 779.pngprofil FB;
Group 774.pngwiadomości wywieszone w budynkach użyteczności publicznej;

Group 676.pngsms w systemie KISS;
Group 795.pngprzygotowanie informacji dla lokalnych mediówCelem działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji. Lista działań zawiera:

Group 691.png apel Prezydenta Miasta do mieszkańców, w którym Prezydent prosi o pomoc, poprzez świadome decyzje (np. niepalenie w kominkach), w doraźnym obniżeniu poziomu zanieczyszczeń;


Group 798.png wzmożone kontrole Straży Miejskiej w Katowicach ukierunkowane na prawidłową gospodarkę odpadami oraz spalanie odpowiednich paliw stałych.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice