Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Powietrze

Powietrze

Group 1516@2x.pngNajwiększy wpływ na ocenę powietrza na obszarze Katowic mają pyły zawieszone. Są to zanieczyszczenia powietrza składające się z mieszaniny cząstek drobnych stałych i ciekłych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzoalfapiren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 μm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą pochodzić ze źródeł naturalnych lub antropogenicznych. Do antropogenicznych źródeł emisji pyłów zalicza się m.in.: spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym, transport samochodowy (spalanie paliw w silnikach mobilnych, ścieranie okładzin samochodowych opon i hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg), źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne, procesy wydobywcze, przetwórstwo kopalin). 


Do źródeł naturalnych należą przede wszystkim pylenie traw, erozja gleb, wietrzenie skał, aerozol morski oraz wybuchy wulkanów. 


Group 1239@2x.pngKażdego roku w okresie sezonu grzewczego (wrzesień - kwiecień) stacje monitorujące jakość powietrza w województwie śląskim wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm, dotyczących pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu. Przy szczególnie niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury, brak wiatru) stężenia pyłu zawieszonego przekraczają wielokrotnie dopuszczalną normę. W 2018 roku, w obszarach zabudowanych dopuszczalna dobowa norma dla pyłu PM10 była przekraczana przez 78 dni, w 2019 przez 52 dni.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice