Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2009 roku

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2009 roku

 

Miasto Katowice w roku 2009 podpisało wymienione poniżej umowy finansowe na realizację projektów w ramach Programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie. Zainteresowane katowickie placówki oświatowe samodzielnie pisały wnioski o dofinansowanie wymyślonych przez siebie projektów i część z nich uzyskała dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej.


Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa:

1.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika
tytuł projektu: Zobaczyć morze
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 24.000 EUR.

2.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 20
tytuł projektu: Jakie imię? Język i kultura w Unii Europejskiej.
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 24.000 EUR.

3.Realizator projektu: Gimnazjum nr 12 im. Juliusza Słowackiego
tytuł projektu: Youtopia 2day
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 15.000 EUR.

4.Realizator projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
tytuł projektu: Zmiany klimatyczne a nowoczesny styl życia w regionie europejskim – wypracowanie rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem żywności.
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 24.000 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie – Wizyty Przygotowawcze – Seminarium Kontaktowe:

1.Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika
czas realizacji: od 21.08.2009r do 11.11.2009r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 1.000 EUR.

Program mobilności w programie Leonardo da Vinci Program Uczenie się przez całe życie:


1.Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
tytuł projektu: Moc Twoich perspektyw zawodowych
czas realizacji: od 1.10.2009r do 31.05.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 102.550 EUR.

2.Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera – I Wojewody Śląskiego
tytuł projektu: Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad GHP
czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2010r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 63.170 EUR.

3.Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
tytuł projektu: Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy
czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 157.822 EUR.

Opis projektu:

Projekt przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec, na jego realizację szkoła otrzymała wnioskowaną kwotę w wysokości 157 822 Euro, która została przeznaczona na przygotowanie młodzieży do wyjazdu, pobyt na stażu oraz upowszechnianie efektów projektu. Wszystkie działania zamykają się w terminie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2011 roku.

Ogólnym celem projektu był wzrost prestiżu handlowca-absolwenta naszej szkoły poprzez rozszerzenie jego kompetencji zawodowych, zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, poprawi to jakość kształcenia zawodowego w szkole i zwiększy jej atrakcyjność na rynku edukacyjnym.

Przy realizacji założonych celów szkoła współpracowała z partnerem z Wielkiej Brytanii- North West Academy of English. Na staże do miasta Derry w Irlandii Północnej wyjechały 3 grupy liczące 15 osób, 1 grupa na 2 tygodnie a pozostałe na 4 tygodnie.

Do wyjazdu młodzież przygotowywała się na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, geografii, historii oraz na spotkaniach z pedagogiem szkolnym.

W czasie pobytu w Derry uczniowie odbywali praktyki w przedsiębiorstwach handlowych, między innymi brali udział w przyjmowaniu dostaw, przygotowywali towar do sprzedaży, obsługiwali klientów. Uczestniczyli również w kursie języka angielskiego i ciekawym programie kulturowym obejmującym wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie miasta i wieczorne spotkania.

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności są otrzymane przez stażystów anglojęzyczne referencje z miejsc praktyk, certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikaty odbycia stażu a najważniejszym dokumentem jest Europass Mobility uznawany we wszystkich krajach europejskich. Ważnym efektem wyjazdu było podniesienie poziomu zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, co w połączeniu ze zdobytymi doświadczeniami zawodowymi i społecznymi daje absolwentom większe szanse na rynku pracy.

7.jpg 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.zshkatowice.pl

4.Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
tytuł projektu: Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców.
czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 84.000 EUR.

Opis projektu:
Projekt VETPRO przeznaczony dla osób biorących udział w kształceniu przez szkołę przyszłych handlowców, wzięło w nim udział 40 uczestników, w tym 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk. Większość z nich to przedstawiciele małych
i średnich przedsiębiorstw, często również ich właściciele.
Na przeprowadzenie projektu szkoła otrzymała wnioskowaną kwotę w wysokości, 84 000 Euro, która została przeznaczona na przygotowania do wyjazdu, pobyt za granicą oraz upowszechnianie efektów wymiany doświadczeń. Całość działań rozpoczęła się 1 września 2009 roku a zakończy 28 lutego 2011 roku.
Głównym celem projektu było rozszerzenie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie kształcenia handlowców, zwiększenie ich umiejętności językowych, jak również poznanie bazy dydaktycznej i wyposażenia pracowni zawodowych. Ważnym celem projektu było także wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.
Przy realizacji projektu szkoła współpracowała z dwoma partnerami: North West Academy of English w Wielkiej Brytanii i Internationaler Bund e.V. w Niemczech. W wymianie doświadczeń wzięły udział 4 grupy liczące 10 osób, pobyt każdej grupy trwał tydzień, dwie grupy wyjechały do Wielkiej Brytanii i dwie grupy do Niemiec.
W wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej) uczestnicy brali udział w:
 • warsztatach dotyczących systemu edukacji, kształcenia ogólnego i zawodowego w Irlandii Północnej (UK) prowadzonych przez przedstawiciela WELB (Western Education and Library Board),
 • spotkaniu z instruktorem z firmy Austin i obserwacji zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • szkoleniu dotyczącym kształcenia handlowców w North West Regional College,

 

8.jpg 

 

 • zwiedzaniu bazy dydaktycznej (North West Regional College, St. Cecilia's College),
  • szkoleniu prowadzonym przez doradcę biznesowego z North West Marketing na temat rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw.
  W Niemczech uczestnicy brali udział w:
  • szkoleniu dotyczącym systemu edukacji kształcenia ogólnego i zawodowego w Niemczech prowadzonego przez przedstawiciela IB,
  • szkoleniach dotyczących dualnego systemu kształcenia zawodowego podczas wizyty w DAA (Niemiecka Akademia Zatrudnionych) i IHK (Izba Przemysłowo Handlowa Brandenburia Wschodnia),

 

9.jpg 

 

zwiedzaniu bazy szkoleniowej i dydaktycznej w ośrodku IB we Frankfurcie i Neuenhagen,

10.jpg 

 

 • wizycie w zakładzie oferującym praktyki zawodowe EDEKA - koncern spożywczy,
  • warsztatach z zakresu pedagogiki przeżyć.
  Do wyjazdu uczestnicy przygotowywali się uczestnicząc w kursie języka angielskiego prowadzonego na 3 poziomach zaawansowania w szkole językowej.
  Wymiernym rezultatem wymiany doświadczeń są przygotowane przez uczestników prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne, w tym broszura zawierająca m.in. scenariusze lekcji z zakresu praktycznej nauki zawodu, program autorski z języka angielskiego zawodowego, wybrane metody pracy z uczniem słabym w zakresie kształcenia zawodowego.
  Potwierdzeniem zdobytych doświadczeń są certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikaty uczestnictwa w wymianie doświadczeń oraz szczególnie ważny dokument Europass Mobility uznawany we wszystkich krajach europejskich.
  Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.zshkatowice.pl

  Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Wizyty Przygotowawcze Leonardo da Vinci

  1.Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17
  czas realizacji: od 13.12.2009r do 17.12.2009r.
  wnioskowana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 2.750 EUR. 

   

   
   

  sprawdź także

  Kato TV
  W Katowicach
  KISS
  Katowice - Miasto Nauki
  Katowicka Karta Mieszkańca
  Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

  Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
  Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
  Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

  Copyright © UM Katowice