Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2009 roku

Programy edukacyjne Komisji Europejskiej w Katowicach w 2009 roku

 

Miasto Katowice w roku 2009 podpisało wymienione poniżej umowy finansowe na realizację projektów w ramach Programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie. Zainteresowane katowickie placówki oświatowe samodzielnie pisały wnioski o dofinansowanie wymyślonych przez siebie projektów i część z nich uzyskała dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej.


Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa:

1.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika
tytuł projektu: Zobaczyć morze
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 24.000 EUR.

2.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 20
tytuł projektu: Jakie imię? Język i kultura w Unii Europejskiej.
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 24.000 EUR.

3.Realizator projektu: Gimnazjum nr 12 im. Juliusza Słowackiego
tytuł projektu: Youtopia 2day
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 15.000 EUR.

4.Realizator projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
tytuł projektu: Zmiany klimatyczne a nowoczesny styl życia w regionie europejskim – wypracowanie rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem żywności.
czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 24.000 EUR.

Program Uczenie się przez całe życie – Wizyty Przygotowawcze – Seminarium Kontaktowe:

1.Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika
czas realizacji: od 21.08.2009r do 11.11.2009r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 1.000 EUR.

Program mobilności w programie Leonardo da Vinci Program Uczenie się przez całe życie:


1.Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
tytuł projektu: Moc Twoich perspektyw zawodowych
czas realizacji: od 1.10.2009r do 31.05.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 102.550 EUR.

2.Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera – I Wojewody Śląskiego
tytuł projektu: Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad GHP
czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2010r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 63.170 EUR.

3.Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
tytuł projektu: Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy
czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 157.822 EUR.

Opis projektu:

Projekt przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec, na jego realizację szkoła otrzymała wnioskowaną kwotę w wysokości 157 822 Euro, która została przeznaczona na przygotowanie młodzieży do wyjazdu, pobyt na stażu oraz upowszechnianie efektów projektu. Wszystkie działania zamykają się w terminie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2011 roku.

Ogólnym celem projektu był wzrost prestiżu handlowca-absolwenta naszej szkoły poprzez rozszerzenie jego kompetencji zawodowych, zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, poprawi to jakość kształcenia zawodowego w szkole i zwiększy jej atrakcyjność na rynku edukacyjnym.

Przy realizacji założonych celów szkoła współpracowała z partnerem z Wielkiej Brytanii- North West Academy of English. Na staże do miasta Derry w Irlandii Północnej wyjechały 3 grupy liczące 15 osób, 1 grupa na 2 tygodnie a pozostałe na 4 tygodnie.

Do wyjazdu młodzież przygotowywała się na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, geografii, historii oraz na spotkaniach z pedagogiem szkolnym.

W czasie pobytu w Derry uczniowie odbywali praktyki w przedsiębiorstwach handlowych, między innymi brali udział w przyjmowaniu dostaw, przygotowywali towar do sprzedaży, obsługiwali klientów. Uczestniczyli również w kursie języka angielskiego i ciekawym programie kulturowym obejmującym wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie miasta i wieczorne spotkania.

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności są otrzymane przez stażystów anglojęzyczne referencje z miejsc praktyk, certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikaty odbycia stażu a najważniejszym dokumentem jest Europass Mobility uznawany we wszystkich krajach europejskich. Ważnym efektem wyjazdu było podniesienie poziomu zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, co w połączeniu ze zdobytymi doświadczeniami zawodowymi i społecznymi daje absolwentom większe szanse na rynku pracy.

7.jpg 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.zshkatowice.pl

4.Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
tytuł projektu: Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców.
czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2011r.
przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 84.000 EUR.

Opis projektu:
Projekt VETPRO przeznaczony dla osób biorących udział w kształceniu przez szkołę przyszłych handlowców, wzięło w nim udział 40 uczestników, w tym 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk. Większość z nich to przedstawiciele małych
i średnich przedsiębiorstw, często również ich właściciele.
Na przeprowadzenie projektu szkoła otrzymała wnioskowaną kwotę w wysokości, 84 000 Euro, która została przeznaczona na przygotowania do wyjazdu, pobyt za granicą oraz upowszechnianie efektów wymiany doświadczeń. Całość działań rozpoczęła się 1 września 2009 roku a zakończy 28 lutego 2011 roku.
Głównym celem projektu było rozszerzenie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie kształcenia handlowców, zwiększenie ich umiejętności językowych, jak również poznanie bazy dydaktycznej i wyposażenia pracowni zawodowych. Ważnym celem projektu było także wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.
Przy realizacji projektu szkoła współpracowała z dwoma partnerami: North West Academy of English w Wielkiej Brytanii i Internationaler Bund e.V. w Niemczech. W wymianie doświadczeń wzięły udział 4 grupy liczące 10 osób, pobyt każdej grupy trwał tydzień, dwie grupy wyjechały do Wielkiej Brytanii i dwie grupy do Niemiec.
W wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej) uczestnicy brali udział w:
 • warsztatach dotyczących systemu edukacji, kształcenia ogólnego i zawodowego w Irlandii Północnej (UK) prowadzonych przez przedstawiciela WELB (Western Education and Library Board),
 • spotkaniu z instruktorem z firmy Austin i obserwacji zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • szkoleniu dotyczącym kształcenia handlowców w North West Regional College,

 

8.jpg 

 

 • zwiedzaniu bazy dydaktycznej (North West Regional College, St. Cecilia's College),
  • szkoleniu prowadzonym przez doradcę biznesowego z North West Marketing na temat rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw.
  W Niemczech uczestnicy brali udział w:
  • szkoleniu dotyczącym systemu edukacji kształcenia ogólnego i zawodowego w Niemczech prowadzonego przez przedstawiciela IB,
  • szkoleniach dotyczących dualnego systemu kształcenia zawodowego podczas wizyty w DAA (Niemiecka Akademia Zatrudnionych) i IHK (Izba Przemysłowo Handlowa Brandenburia Wschodnia),

 

9.jpg 

 

zwiedzaniu bazy szkoleniowej i dydaktycznej w ośrodku IB we Frankfurcie i Neuenhagen,

10.jpg 

 

 • wizycie w zakładzie oferującym praktyki zawodowe EDEKA - koncern spożywczy,
  • warsztatach z zakresu pedagogiki przeżyć.
  Do wyjazdu uczestnicy przygotowywali się uczestnicząc w kursie języka angielskiego prowadzonego na 3 poziomach zaawansowania w szkole językowej.
  Wymiernym rezultatem wymiany doświadczeń są przygotowane przez uczestników prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne, w tym broszura zawierająca m.in. scenariusze lekcji z zakresu praktycznej nauki zawodu, program autorski z języka angielskiego zawodowego, wybrane metody pracy z uczniem słabym w zakresie kształcenia zawodowego.
  Potwierdzeniem zdobytych doświadczeń są certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikaty uczestnictwa w wymianie doświadczeń oraz szczególnie ważny dokument Europass Mobility uznawany we wszystkich krajach europejskich.
  Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.zshkatowice.pl

  Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Wizyty Przygotowawcze Leonardo da Vinci

  1.Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17
  czas realizacji: od 13.12.2009r do 17.12.2009r.
  wnioskowana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 2.750 EUR. 

   

   
   

  sprawdź także

  Eduakcja
  Katowice na You tube
  KISS
  Nieodpłatna pomoc prawna
  Katowicka Karta Mieszkańca
  Przemiana Katowice

  Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
  Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
  Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

  Copyright © UM Katowice