Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekty na liście rezerwowej

Projekty na liście rezerwowej

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ

1. Tytuł projektu: Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Katowice  w średni samochód pożarniczy w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych poprzez zakup  nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szopienice
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup średniego wozu strażackiego przez Urząd Miasta Katowice celem wykorzystywania go przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Szopienice.
Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Szopienice, by zwiększyć skuteczność zapobiegania potencjalnym zagrożeniom (jak np. pożary, katastrofy ekologiczne, itp.) i ograniczanie ich skutków.
Zakupiony samochód będzie wyposażony w najnowszy, aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, a posiadanie tego samochodu przez OSP Szopienice będzie wiązać się ze spełnieniem jednego z warunków umożliwiających włączenie tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Okres realizacji projektu: 3 października 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 901 968,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 766 672,80 zł (85%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 135 295,20 zł (15%) całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.


2. Tytuł projektu: Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: W ramach realizacji projektu planuje się:
  • odnowienie części skwerów znajdujących się na terenie miasta Katowice,
  • odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na obszarach, na których występuje zieleń nieurządzona podatna na ekspansję gatunków inwazyjnych,
  • odnowienie zieleni przyulicznej,
  • rewaloryzację terenów zieleni poprzez wymianę i/lub dosadzenie roślinności bardziej odpornej na istniejące warunki miejskie, w szczególności odporne na suszę glebową oraz na miejskie zanieczyszczenia powietrza.
Projekt realizowany będzie w 15 różnych lokalizacjach na terenie Katowic.

Cele projektu to:
  • poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Katowice poprzez zahamowanie degradacji i spadku ilości terenów zielonych, ich odnowienie oraz  przywrócenie/utworzenie ich funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych,
  • zwiększenie ilości urządzonej powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta,
  • poprawa jakości powietrza na terenie miasta,
  • stworzenie przestrzeni zielonych przyjaznych i dostępnych mieszkańcom i wpływających na poprawę ich jakości życia,
  • stworzenie przestrzeni zielonych tworzących dogodne i atrakcyjne warunki do życia dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
  • zwiększenie złożoności szaty roślinnej na terenie miasta.
Okres realizacji projektu: IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 937 135,71 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 648 638,19 zł, a budżet miasta Katowice wynosi 288 497,52 zł.
 
Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.

3. Tytuł projektu: Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe

Opis projektu: Projekt będzie polegał na przebudowie istniejących pomieszczeń Muzeum Historii Katowic, utworzeniu nowego wejścia od strony południowej zintegrowanego z windą umożliwiającą łatwy dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym oraz wykonaniu auli na ok. 100 słuchaczy. Budynek muzeum zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów oraz standardów w zakresie prowadzonej działalności muzealnej, zostaną uporządkowanie struktury funkcjonowania obiektu (biura, pracowanie, magazyny, ekspozycje), a także zwiększona atrakcyjność muzeum dla odwiedzających.

Okres realizacji projektu: 31 maja 2018r. – 31 grudnia 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 21 009 782,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 14 173 426,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 6 836 355,42 zł (32,54% całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.

4. Tytuł projektu: Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii / Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

Opis projektu: Projekt dotyczy modernizacji systemu grzewczego poprzez instalację kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w budynku użyteczności publicznej z terenu miasta Katowice, tj.: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności), modernizację wymienników, modernizacja instalacji wewnętrznej CO, zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych, nadzory (autorski, inżynier kontraktu) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).

Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2019 r. - IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 579.158,09 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 336.209,01 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  242.949,08 zł.

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.


MECHANIZM FINANSOWY EOG I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY


1. Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość 
na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków

 
Program / obszar programowy: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu / Obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. 

Opis projektu 
W ramach projektu zaplanowano działania adaptacyjno-mitygacyjne oraz edukacyjno-informacyjne 
w następujących 6 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Katowice:
1. Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza, ul. Goetla 2;
2. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, ul. Przyjazna 7a;
3. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego, ul. Miarki 6;
4. XV Liceum Ogólnokształcące im. W. Pileckiego, ul. Obroki 87;
5. Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1;
6. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki, ul. Słowiańska 1.

Zakres przedmiotowy projektu przewiduje realizację 62 działań inwestycyjnych, które przyczynią się do zwiększenia powierzchni zielonych, rozwoju małej retencji w mieście, zmniejszenia miejskich "wysp ciepła" oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym. Działania edukacyjno-informacyjne są ściśle powiązane z częścią inwestycyjną projektu. Tematyka warsztatów dla uczniów
i nauczycieli odpowiada poszczególnym zadaniom z części inwestycyjnej. Oprócz warsztatów zaplanowano dwie konferencje oraz piknik rodzinny. Dodatkowo zorganizowana zostanie gra miejska oraz Sieć Klubów Gier Planszowych. Działania edukacyjno-informacyjne pozwolą podnieść świadomość społeczną w zakresie zmian klimatu i sposobów na wzmocnienie odporności na jego negatywne skutki.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności na temat zmian klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich, poprzez wdrożenie na terenie szkół działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

Wartość projektu / dotacja: Całkowita wartość projektu to kwota 1 736 262,00 zł, w tym: dotacja z MF EOG  wynosi 1 475 822,70 zł (85%) i budżet Państwa wynosi 260 439,30 zł (15%).

Okres realizacji projektu: II kwartał 2021r. - II kwartał 2024r.

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice