Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekty zrealizowane w latach 2007-2013

Projekty zrealizowane w latach 2007-2013

​​​​​​​

 1. ​​​Aby start był łatwiejszy
 2. Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach​
 3. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8
 4. Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach
 5. Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach
 6. Budowa w Katowicach Sieci Publi​cznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap II
 7.  Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice
 8. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach
 9. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych
 10. Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE
 11. Eurostypendium drogą do dyplomu
 12. I​T w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach​
 13. Katowice - miasto wielkich wydarzeń
 14. Katowice – miasto wielkich wydarzeń 2011
 15. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku
 16. Otwórz Radosną Przyszłość
 17. Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS
 18. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej
 19. Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie
 20. Poznać-Zrozumieć-Współdziałać
 21. Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować
 22. Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować – II etap
 23. Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu ​inwestować – III etap
 24. Przebudowa Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13
 25. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic
 26. Regionalny Obszar R​ekreacyjno- Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym- trasa rowerowa nr 103 w Katowicach
 27. REURIS-Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych
 28. Rozbudowa bazy dydaktyczo-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mec​hanicznych w Katowicach
 29. Rozwiń skrzydła - wy​równywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach
 30. Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4
 31. Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości
 32. Strefy Aktywności Rodzinnej
 33. Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach
 34. Szkolny Ośrodek Kariery
 35. Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach
 36. Wzmocnienie poten​cjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice
 37. Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi
 38. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących
 39. Znam - Rozumiem – Współdziałam 
 40. ​SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnegow Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Miasto Katowice​​​
 41. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic – II etap​
 42. Zrównoważona Mobilność Miejska- SUM​​
 43. Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach​
 44. Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III​
 45. Rozbudow​a systemu monitoringu wizyjnego – instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach ​ ​​​​
 46. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
 47. System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach​
 48. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskic​h Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach​
 49. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach​
 50. Szkoła Równych Szans
 51. Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach​
 52. Aby start był łatwiejszy 2​​​​
 53. Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach –Zawodziu​​​
 54. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu ​Hot-spot​

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice