Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt​y w trakcie oceny

Projekt​y w trakcie oceny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT

 

Na chwilę obecną brak projektów w ocenie.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020


PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU


1. Tytuł projektu: Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i wzrost kompetencji kluczowych 125 uczniów (39M i 86K) oraz 15 nauczycieli (3M i 12K) IV LO w Katowicach w okresie poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz doradztwie zawodowym, a także udział nauczycieli w kursie umiejętności coachingowo-tutorskich, jak i adaptację i doposażenie pracowni językowo - przedmiotowej oraz informatycznej oraz dwóch sal przedmiotowych w nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie co zaowocuje prowadzeniem zajęć jako procesu rozwoju uczniów.

Wzmocnienie potencjału pomoże w przyspieszeniu tempa rozwoju uczniów i nauczycieli oraz szkoły co zaowocuje wprowadzeniem dodatkowych zajęć eksperymentalnych z elementami architektury.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 474.897,88 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 427.408,09 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 5%). Wkład własny Miasta wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

 

2. Tytuł projektu: Nasze dziś – nasze jutro

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach projektu objętych zostanie wsparciem  81 uczniów i 88 uczennic (w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek z niepełnosprawnościami). Zakłada się realizację zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodniczne, umiejętności posługiwania się językami obcymi – j. angielski i j. francuski, TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK, a także wsparciem zostanie objętych 40 nauczycieli (36K,4M).

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice / Szkołę Podstawową nr 37 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – czerwiec 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 204 057,75 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 173 449,08 zł (85%), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 10 202,89 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 20 405,78 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


3. Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową
budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice


Program / oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej  27. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynku oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.


Planowane koszty: 4 655 181,35 zł w tym z EFRR 2 871 806,98 zł.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kwartał 2019 - IV kwartał 2021.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.

 
4. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach

 
Program / oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Kukułek 2a. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną.
Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Planowane koszty: 6 048 485,63 zł, w tym z EFRR 3 445 182,66 zł

Okres rzeczowej realizacji projektu: III kwartał 2021 - III kwartał 2022.


Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice