Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt​y w trakcie oceny

Projekt​y w trakcie oceny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT

 

Na chwilę obecną brak projektów w ocenie.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020


PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU


1. Tytuł projektu: WySTARTuj w BIZNESIE


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej/ Poddziałanie: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców miasta Katowice poprzez aktywizację zawodową 30 osób powyżej 30 roku życia (16 kobiet) pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych w okresie od 01.08.2020 r. do 30.04.2022 r. W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci przygotowania merytorycznego do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz rozszerzonego).

Okres realizacji projektu: od  1 sierpnia 2020r. do 30 kwietnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 019 096,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 952 716,20 zł. Wkład własny do projektu Miasta Katowice wynosi 3,29% wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i wzrost kompetencji kluczowych 125 uczniów (39M i 86K) oraz 15 nauczycieli (3M i 12K) IV LO w Katowicach w okresie poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz doradztwie zawodowym, a także udział nauczycieli w kursie umiejętności coachingowo-tutorskich, jak i adaptację i doposażenie pracowni językowo - przedmiotowej oraz informatycznej oraz dwóch sal przedmiotowych w nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie co zaowocuje prowadzeniem zajęć jako procesu rozwoju uczniów.

Wzmocnienie potencjału pomoże w przyspieszeniu tempa rozwoju uczniów i nauczycieli oraz szkoły co zaowocuje wprowadzeniem dodatkowych zajęć eksperymentalnych z elementami architektury.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 474.897,88 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 427.408,09 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 5%). Wkład własny Miasta wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


3. Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 86 os. (55K, 31M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice – Załęże, poprzez działania Centrum Społecznościowego tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne.

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.384.420,44 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 1.176.757,37 zł. Wkład własny Miasta wynosi 15% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


4. Tytuł projektu: Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie 80 osób niepełnosprawnych (40K/ 40M) zamieszkujących teren Miasta Katowice oraz ok.100 osób z ich najbliższego otoczenia (m.in. członkowie rodzin, kandydaci na wolontariuszy, podmioty działające na terenie Katowic na rzecz ON), poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, przyjmujących charakter kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Stanisława Kostki w Katowicach.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.707.104,40 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 1.451.038,74 zł. Wkład własny wynosi 15% całkowitej wartości projektu (w tym wkład Miasta Katowice 9,73%, wkład partnera 5,27%)

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


5. Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - konkurs.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa w okresie od września 2020r. do grudnia 2022r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 120 osób (99 K,21 M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice - Burowiec, poprzez działania Centrum Społecznościowego „SZOPKI" tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, działania integrujące oraz działania kulturalne.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 2 423 975,10 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 2 172 572,63 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 251 402,47 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

 

6. Tytuł projektu: Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - konkurs.

Opis projektu: Projekt pn. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowie i Dąb" w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2022r. obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 60 osób (37K, 23M) - wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru. Projekt zakłada realizację Programu Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Okres realizacji projektu: styczeń 2021 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 1 027 147,50 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 873 075,37 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 154 072,13 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

 

7. Tytuł projektu: Nasze dziś – nasze jutro

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach projektu objętych zostanie wsparciem  81 uczniów i 88 uczennic (w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek z niepełnosprawnościami). Zakłada się realizację zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodniczne, umiejętności posługiwania się językami obcymi – j. angielski i j. francuski, TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK, a także wsparciem zostanie objętych 40 nauczycieli (36K,4M).

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice / Szkołę Podstawową nr 37 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – czerwiec 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 204 057,75 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 173 449,08 zł (85%), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 10 202,89 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 20 405,78 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


8. Tytuł projektu: Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 149 osób (w tym 106K/43M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnic Katowic - Śródmieścia i Zawodzia, poprzez działania Centrum Społecznościowego, tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, aktywizację zawodową oraz działania kulturalne.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Partnerzy:
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej "Mocni Razem";
- Katowickie stowarzyszenie na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia "OPOKA"


Okres realizacji projektu: od 1 wrzesień 2020r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 507 616,40 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 2 131 473,94 zł. Wkład własny wynosi 15% całkowitej wartości projektu (w tym wkład Miasta Katowice 9,15%, wkład partnera 5,85%)

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


9. Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy Bogucice, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej. Projekt obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społ. dzielnicy Katowice-Bogucice, w liczbie co najmniej 96 osób (33M, 63K), w tym osoby w wieku senioralnym, dla których zaplanowano działania  Dzielnicowej Akademii Seniora. W ramach projektu dla osób bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego realizowany będzie Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice. Na terenie zrewitalizowanego Parku Boguckiego prowadzone będą działania animacyjne, kulturalne i sportowe.

Okres realizacji projektu: I 2021r. – XII 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 500 619,92 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 275 526,93 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 225 092,99 zł (15%).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie".


10. Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy Janów - Nikiszowiec, z uwzględnieniem zróżnicowania cechującego osiedla Nikiszowiec, Janów i Korea. Projekt obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społ. dzielnicy Janów - Nikiszowiec, w liczbie co najmniej 81 osób (57K, 24M), w tym osoby w wieku senioralnym, dla których zaplanowano działania Dzielnicowej Akademii Seniora, uwzględniające także udział środowiska rodzinnego seniorów. Dla osób aspirujących do powrotu na rynek pracy realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, umożliwiające nabycie nowych lub zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji w oparciu o potencjał gospodarczy dzielnicy Nikiszowiec. W ramach organizacji społeczności lokalnej zaplanowano działania aktywizujące i integrujące mieszkańców, z uwzględnieniem inicjatyw oddolnych.

Okres realizacji projektu: VIII 2020r. – XII 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 371 482,52 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 165 760,14 (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 205 722,38 zł (15%).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

Realizator projektu: projekt partnerski, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Muzeum Historii Katowic – Oddział przy ul. ks. Józefa Szafranka oraz Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL).

11. Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową
budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice


Program / oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej  27. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynku oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.


Planowane koszty: 12 503 000,00 zł w tym z EFRR 3 827 550,00zł.

Okres realizacji: IV kwartał 2019 - IV kwartał 2021.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.

 
12. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach

 
Program / oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Kukułek 2a. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną.
Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Planowane koszty: 6 048 485,63 zł, w tym z EFRR 3 672 114,36 zł

Okres rzeczowej realizacji projektu: III kwartał 2021 - III kwartał 2022.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice