Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Projekt​y w trakcie oceny

Projekt​y w trakcie oceny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT

 

Na chwilę obecną brak projektów w ocenie.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020


PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU


1. Tytuł projektu: Twoja ścieżka do zatrudnienia


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35K,25M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowice jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców oraz szkoleń zawodowych.
Okres realizacji projektu: od 1września 2020r. do 31 grudnia 2021r.
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 522 149,38 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 496 041,91 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy/ Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy/ Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Opis projektu: Celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Katowice. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę warunków pracy tj. przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przez działania szkoleniowe i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń, wynikających  z zatwierdzonej „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Katowice”. Działania przewidziane w projekcie skierowane będą do 446 pracowników (344K,102M).

Okres realizacji projektu: od 1październik 2020r. do 30 września 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 167 250,80 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 175 087,62 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 140 070,10 zł (12%) wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony


3. Tytuł projektu: WySTARTuj w BIZNESIE


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej/ Poddziałanie: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców miasta Katowice poprzez aktywizację zawodową 30 osób powyżej 30 roku życia (16 kobiet) pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych w okresie od 01.08.2020 r. do 30.04.2022 r. W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci przygotowania merytorycznego do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz rozszerzonego).

Okres realizacji projektu: od  1 sierpnia 2020r. do 30 kwietnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 019 096,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 952 716,20 zł. Wkład własny do projektu Miasta Katowice wynosi 3,29% wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


4. Tytuł projektu: Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach projektu zostanie objęty Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów (48K,32M) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach (Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła nr 2) poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów celem uzyskania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wybór formy wsparcia oraz tematyka kursu zostanie określona na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia opracowanej podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto, w ramach projektu nastąpi wzmocnienie potencjału kadrowego
i technicznego w ZSG w Katowicach poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla
11 nauczycieli przedmiotów zawodowych (11K) oraz zmodernizowanie/doposażenie pracowni nauki zawodu, w okresie realizacji projektu od 01.09.2020r. do 30.06.2022r.

Okres realizacji projektu: od  1 września 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 812 671,60 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 772 038,02 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


5. Tytuł projektu: Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach proj. zostanie objęty Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem proj. jest poprawa zdolności do zatrudnienia wśród uczniów kierunku Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej poprzez podniesienie efektywności
i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 02.XI.2020-30.06.2022r. W ramach projektu 30 uczniów (30M) ZSTiO nr 3 w Katowicach będzie mogło skorzystać
z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów doskonalających/kwalifikacyjnych lub staży uczniowskich. Ponadto, 4 nauczycieli zawodu (1K,3M) skorzysta ze wsparcia w postaci kursów doskonalających/kwalifikacyjnych (instruktorskich) oraz dodatkowo zostanie doposażona pracownia do praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 12, tak by odzwierciedlała naturalne warunki pracy, dzięki czemu wzrośnie jakość oraz efektywność nauczania w placówce.

Okres realizacji projektu: od 2 listopada 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 369 727,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 351 241,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


6. Tytuł projektu: Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i wzrost kompetencji kluczowych 125 uczniów (39M i 86K) oraz 15 nauczycieli (3M i 12K) IV LO w Katowicach w okresie poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz doradztwie zawodowym, a także udział nauczycieli w kursie umiejętności coachingowo-tutorskich, jak i adaptację i doposażenie pracowni językowo - przedmiotowej oraz informatycznej oraz dwóch sal przedmiotowych w nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie co zaowocuje prowadzeniem zajęć jako procesu rozwoju uczniów.

Wzmocnienie potencjału pomoże w przyspieszeniu tempa rozwoju uczniów i nauczycieli oraz szkoły co zaowocuje wprowadzeniem dodatkowych zajęć eksperymentalnych z elementami architektury.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 474.897,88 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 427.408,09 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 5%). Wkład własny Miasta wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


7. Tytuł projektu: SOS_3 Szkolenia otwartych szans


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród min. 60 uczennic i uczniów (50M, 10K) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kompetencji kluczowych, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 10 nauczycieli (7M, 3K) Śl.TZN w tym dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych (5M, 1K) i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Okres realizacji projektu: od 2 listopada 2020r. do 31 października 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.142.239,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1.085.127,52 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


8. Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 86 os. (55K, 31M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice – Załęże, poprzez działania Centrum Społecznościowego tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne.

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.384.420,44 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 1.176.757,37 zł. Wkład własny Miasta wynosi 15% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


9. Tytuł projektu: Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie 80 osób niepełnosprawnych (40K/ 40M) zamieszkujących teren Miasta Katowice oraz ok.100 osób z ich najbliższego otoczenia (m.in. członkowie rodzin, kandydaci na wolontariuszy, podmioty działające na terenie Katowic na rzecz ON), poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, przyjmujących charakter kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Stanisława Kostki w Katowicach.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.707.104,40 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 1.451.038,74 zł. Wkład własny wynosi 15% całkowitej wartości projektu (w tym wkład Miasta Katowice 9,73%, wkład partnera 5,27%)

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


10. Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - konkurs.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa w okresie od września 2020r. do grudnia 2022r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 120 osób (99 K,21 M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice - Burowiec, poprzez działania Centrum Społecznościowego „SZOPKI" tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, działania integrujące oraz działania kulturalne.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 2 423 975,10 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 2 172 572,63 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 251 402,47 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

 

11. Tytuł projektu: Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - konkurs.

Opis projektu: Projekt pn. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowie i Dąb" w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2022r. obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 60 osób (37K, 23M) - wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru. Projekt zakłada realizację Programu Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Okres realizacji projektu: styczeń 2021 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 1 027 147,50 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 873 075,37 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 154 072,13 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

 

12. Tytuł projektu: Nasze dziś – nasze jutro

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach projektu objętych zostanie wsparciem  81 uczniów i 88 uczennic (w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek z niepełnosprawnościami). Zakłada się realizację zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodniczne, umiejętności posługiwania się językami obcymi – j. angielski i j. francuski, TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK, a także wsparciem zostanie objętych 40 nauczycieli (36K,4M).

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice / Szkołę Podstawową nr 37 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – czerwiec 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 204 057,75 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 173 449,08 zł (85%), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 10 202,89 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 20 405,78 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.


13. Tytuł projektu: Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 149 osób (w tym 106K/43M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnic Katowic - Śródmieścia i Zawodzia, poprzez działania Centrum Społecznościowego, tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, aktywizację zawodową oraz działania kulturalne.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Partnerzy:
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej "Mocni Razem";
- Katowickie stowarzyszenie na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia "OPOKA"


Okres realizacji projektu: od 1 wrzesień 2020r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 507 616,40 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 2 131 473,94 zł. Wkład własny wynosi 15% całkowitej wartości projektu (w tym wkład Miasta Katowice 9,15%, wkład partnera 5,85%)
Stan realizacji:
 Projekt złożony, w trakcie oceny.


14. Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy Bogucice, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej. Projekt obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społ. dzielnicy Katowice-Bogucice, w liczbie co najmniej 96 osób (33M, 63K), w tym osoby w wieku senioralnym, dla których zaplanowano działania  Dzielnicowej Akademii Seniora. W ramach projektu dla osób bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego realizowany będzie Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice. Na terenie zrewitalizowanego Parku Boguckiego prowadzone będą działania animacyjne, kulturalne i sportowe.

Okres realizacji projektu: I 2021r. – XII 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 500 619,92 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 275 526,93 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 225 092,99 zł (15%).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie".


15. Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy Janów - Nikiszowiec, z uwzględnieniem zróżnicowania cechującego osiedla Nikiszowiec, Janów i Korea. Projekt obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społ. dzielnicy Janów - Nikiszowiec, w liczbie co najmniej 81 osób (57K, 24M), w tym osoby w wieku senioralnym, dla których zaplanowano działania Dzielnicowej Akademii Seniora, uwzględniające także udział środowiska rodzinnego seniorów. Dla osób aspirujących do powrotu na rynek pracy realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, umożliwiające nabycie nowych lub zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji w oparciu o potencjał gospodarczy dzielnicy Nikiszowiec. W ramach organizacji społeczności lokalnej zaplanowano działania aktywizujące i integrujące mieszkańców, z uwzględnieniem inicjatyw oddolnych.

Okres realizacji projektu: VIII 2020r. – XII 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 371 482,52 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 165 760,14 (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 205 722,38 zł (15%).

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

Realizator projektu: projekt partnerski, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Muzeum Historii Katowic – Oddział przy ul. ks. Józefa Szafranka oraz Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL).


Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU


1.Tytuł projektu: „Śląska Szkoła Ćwiczeń"


Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Oś priorytetowa II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji/ Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 317 778,73 zł. Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Brak wkładu własnego.

Lider projektu: Miasto Katowice

Realizatorzy:

  • Szkoła Podstawowa Nr 33 z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach;
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
  • Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach

Partnerzy:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Niepubliczna Placówka Doskonalenie Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice