Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Fundusze w Katowicach w latach 2014-2020

Fundusze w Katowicach w latach 2014-2020


​​

Kierunki interwencji w Polsce w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa na lata 2014-2020 zostały określone w Umowie Partnerstwa, która obowiązuje​​ zarówno rząd, jak i samorządy województw.

Dokument ten powstał na bazie:

 • Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013r.,
 • zapisów unijnych i krajowych dokumentów strategicznych,
 • dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem perspektywy finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013.

Dokument ten przedstawia m.in.:

 • cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami;
 • opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
 • układ programów operacyjnych;
 • zarys systemu finansowania oraz wdrażania. 


Celami głównymi Umowy Partnerstwa, jakie będą realizowane w naszym kraju w nowej perspektywie finansowej (w tym Polityki Spójności), jest oparcie rozwoju na dalszym:

zwiększaniu konkurencyjności gospodarki,
poprawie spójności społecznej i terytorialnej,
podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.

W ramach nowej perspektywy finansowej Polska otrzyma ponad 76,8 mld euro na realizację Polityki Spójności.

Środki te będą możliwe do wykorzystana m.in. w ramach:

 • badań naukowych i ich komercjalizacji,
 • kluczowych połączeń drogowych (autostrady, drogi ekspresowy),
  rozwoju przedsiębiorczości,
 • rozwoju transportu przyjaznego środowisku (kolej, transport publiczny),
  cyfryzacji kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji),
 • włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej.


Na rzecz realizacji polityki spójności w latach 2014-2020 opracowywanych jest obecnie 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych dla każdego z województw, tj.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - 27,5 mld euro
Celem programu będzie budowa podstaw gospodarki niskoemisyjnej, promowania dostosowania do zmiany klimatu, ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - 8,6 mld euro

​Celem programu będzie wspieranie innowacyjnościi konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R,

w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności
i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, jak i zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.


Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) - 4,4 mld euro
Celem programu będzie wzmocnienie wybranych polityki publicznych realizujących cele strategii Europa 2020. Program ten będzie realizowany zarówno na poziomie krajowym – koncentrując się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych – oraz na poziomie regionalnym, gdzie będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku.


Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) - 2,1 mld euro 
Celem programu będzie udzielanie dodatkowego wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Program ten ma pełnić rolę dodatkowego instrumentu finansowego – będzie wzmacniał (efekt synergii) i uzupełniał oddziaływanie wsparcia realizowanego w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z jakich będą finansowane zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.


Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) - 2,2 mld euro 
Celem programu będzie wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.


Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - 700,1 mln euro 
Celem programu będzie zapewnienie sprawnego systemu wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020. Program ten służyć będzie zapewnieniu wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za realizację funduszy europejskich, przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów, wsparcie wymiaru miejskiego w polityce spójności oraz zapewnienie systemu informacji i promocji.


Regionalny Program Operacyjny (RPO) - 31,2 mld euro
Celem programu będzie podnoszenie konkurencyjności poszczególnych regionów oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w latach 2007-2013 programy te zarządzane będą na poziomie regionalnym każdego województwa.Zgodnie z Umową Partnerstwa działania w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych w okresie 2014-2020 powinny uwzględniać przede wszystkim wymiar terytorialny, tj. zróżnicowanie przestrzenne obszarów objętych programami. Zintegrowane podejście terytorialne ma zapewnić odpowiednie dostosowanie interwencji do specyficznych wyzwań, potrzeby, a także potencjałów rozwojowych poszczególnych rodzajów obszarów. Jednym z podstawowych założeń nowej perspektywy finansowej jest zdecydowanie większy nacisk na wykorzystanie potencjałów terytorialnych. W nowej perspektywie finansowej, oprócz znanych już możliwości aplikowania o środki w ramach konkursów czy tez tworzenia list projektów kluczowych, pojawiła się nowa forma – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Celem realizacji ZIT w Polsce jest:

 • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast.
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych.
 • realizacja zintegrowanych projektów, które w sposób kompleksowy odpowiadają na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych.
 • zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze z polityki spójności.


Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska 22 lipca 2013r. zatwierdziła dokument Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, który przekłada na praktykę, propozycję wprowadzenia tego instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporządzeń dla polityki spójności. Będzie on podstawą prac nad przygotowaniem ZIT w Polsce. Dokument może ulec zmianom w wyniku ostatecznych zapisów pakietu legislacyjnego dla polityki spójności i Umowy Partnerstwa oraz rozmów z przedstawicielami samorządów.

Więcej informacji o obecnym okresie programowania znajdą Państwo na stronie :

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.mir.gov.pl/


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice