Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Fundusze europejskie na lata 2014-2020

Fundusze europejskie na lata 2014-2020


Nowe założenia dla polityki spójności na lata 2014 - 2020


Aktualna reforma polityk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oparta jest na założeniu ściślejszej koordynacji polityk unijnych z krajowymi oraz wzmacnianiu współzależności wybranych dziedzin interwencji publicznej. Europejski system programowania oraz wykonania budżetu Unii Europejskiej ulega zatem zasadniczym zmianom. Z uwagi na przekrojowy charakter Polityki Spójności oraz wagę finansową w budżecie unijnym, została ona zaliczona do czołowych nośników tej reformy. 
  
Główne kierunki reformy:

 • funkcjonalna integracja wielu dziedzin polityki publicznej dla realizacji wspólnych celów wynikających ze strategii Europa 2020;
 • odejście od logiki linii demarkacyjnej na rzecz logiki wspólnych rozwiązań;
 • wprowadzenie nowych mechanizmów na rzecz koncentracji interwencji (m.in. tzw. ringfencing);
 • zaostrzenie rygorów dotyczących osiągania wyników (warunkowość, rezerwa wykonania, wstrzymanie/ anulowanie środków);
 • zaostrzenie rygorów dotyczących zdolności instytucjonalnych (warunkowość ex-ante, akredytacja).

W tym duchu Komisja Europejska przyjęła pakiet rozporządzeń na lata 2014 -2020 dla Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, który został opublikowany 20 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 347).


Pakiet ten znajduje się na stronie internetowej EUR-lex i zawiera m.in.

 • rozporządzenie w sprawie EWT nr 1299/2013
 • rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności nr 1300/2013
 • rozporządzenie w sprawie EFRR nr 1301/2013
 • rozporządzenie ramowe dla EFSI nr 1303/2013
 • rozporządzenie w sprawie EFS nr 1304/2013

W tym samym dzienniku opublikowano także nowelizacje obecnego rozporządzenia ogólnego nr 1083/2006:

 • rozporządzenie nr 1297/2013 (n+3 dla Słowacji i Rumunii, elastyczność 10% przesuwania między osiami priorytetowymi na etapie zamknięcia, przedłużenie top-up)
 • rozporządzenie nr 1298/2013 (dodatkowa alokacja w ramach EFS dla Francji, Włoch i Hiszpanii)

I inne rozporządzenia powiązane z wieloletnimi ramami finansowymi 2014-2020, m.in.:

 • rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) – nr 1302/2013
 • rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – nr 1309/2013
 • rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych – nr 1311/2013
 • rozporządzenie w sprawie EFRROW – nr 1305/2013
 • rozporządzenie w sprawie programu COSME – nr 1288/2013
 • rozporządzenie w sprawie programu Horyzont 2020 –nr 1290/2013 + decyzja nr 2013/743/EU

W kwestii Polityki Spójności ustalono jej uproszczenie poprzez zastąpienie obecnych trzech celów tylko dwoma, tj.:

 • Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (finansowany w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności),
 • Europejska Współpraca Terytorialna (finansowany w ramach EFRR).  

Fundamentalną zmianą w stosunku do obecnej perspektywy finansowania jest wprowadzenie wspólnych przepisów dla wszystkich instrumentów finansowych powyższych polityk, wprowadzających mechanizmy wspólnego planowania i programowania oraz monitorowania i ewaluacji, jak również jednolite podejście do koncentracji w zakresie realizacji celów tematycznych, zorientowanych na rezultaty oraz zarządzania i kontroli.
 
W warstwie strategicznej zmiany sięgają nawet samego układu dokumentów programowych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich – II filar i Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Fundusz Spójności zostały zobowiązane do realizacji wspólnych celów tematycznych wynikających z UE 2020, i w ślad za tym zostaną objęte Wspólnymi Ramami Strategicznymi przygotowywanymi przez Komisję Europejską. Dokument ten ma pełnić formę zagwarantowania odpowiednich warunków do efektywnego i optymalnego inwestowania zarówno na etapie planowania strategicznego poprzez etap programowania i wdrażania wszystkich funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi. Na krajowym poziomie elementami powiązanymi z interwencją funduszy strukturalnych oraz systemem nadzoru nad stabilnością finansów publicznych (warunkowość makroekonomiczna) mają być Krajowy Program Reform oraz Program Konwergencji (w przypadku Polski i krajów spoza strefy euro) lub Stabilności (kraje strefy euro). Państwo członkowskie zostanie zobowiązane do przygotowania w oparciu m.in. o powyższe dokumenty oraz sformułowane na ich podstawie zalecenia i opinie Rady UE tzw. umowy partnerstwamiędzy państwem członkowskim, a Komisją Europejską, która także będzie pokazywać skoordynowane działania wszystkich funduszy unijnych.

Kwalifikowalność_wydatków_EFS+EFRR 14-20.ppt

SZOOP_POWER+ErasmusPlus_SP_Gim_Ponadgim.ppt

SZOOP_RPO_WSL_14-20_SP_Gim_Ponadgim.ppt


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice