Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, jest zobowiązany do:

 • sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór) i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego

 • wypełnienia Informacji o wyrobach zawierających azbest (wzór)

 • złożenia do 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest:

  • do swojego urzędu gminy  - osoby fizyczne

  • do swojego urzędu marszałkowskiego - osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego

  • składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest.

Coroczne przedkładanie Informacji jest obowiązkowe. Niedopełnienie nałożonych obowiązków wiąże się z określonymi sankcjami - kara grzywny - na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jeśli twoje wyroby to rury azbestowo- cementowe:

 • stosujesz powyższe zasady inwentaryzacyjne jak przy innych wyrobach

 • masz możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale pod następującymi warunkami:

  • brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych

  • oznakowania

  • zaznaczenia w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji

  • oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.


Jeśli chcesz potwierdzić, czy w twojej nieruchomości jest azbest, możesz skorzystać z usług firm zajmujących się oznaczaniem azbestu w materiałach. Wykaz firm, które zajmują się ww. tematyką dostępny jest pod adresem:

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy posiadająca odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zdemontowane wyroby zawierające azbest muszą być unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice