Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

obraz.png

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będzie realizowany w dwóch formach:

1) Pobyt całodobowy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym za uprzednią zgodą lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

a) członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,
b) opieka do 14 dób,
c) okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, czasowe zastępstwo, wsparcie w opiece.

2) Pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością:
a) członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,
b) w wymiarze do 240 godzin na rok,
c) doraźna pomoc, odciążenie od codziennych obowiązków, czasowe zastępstwo, wsparcie w opiece nad osobą z niepełnosprawnością.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

 

Wsparcie przewidziano dla co najmniej 38 osób, w tym:

 1. Pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, za uprzednią zgodą gminy/powiatu:
  a) 7 dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
  b) 7 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

 2. Pobyt całodobowy:
  a) 2 dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za uprzednią zgodą gminy/powiatu,
  b) 4 osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością za uprzednią zgodą gminy/powiatu,
  c) 18 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

  W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.


Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Program w imieniu Miasta Katowice realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, podpisaną klauzulą informacyjną, kartą oceny stanu zdrowia osoby z niepełnosprawnością oraz oświadczeniem członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia.

Karty można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (ddps-francuska@mops.katowice.pl) lub osobiście w siedzibie Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43, w kancelarii MOPS przy ul. Wita Stwosza 7 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 do dnia 15.02.2024 roku.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 251 71 89.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością.

 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 4. Karta oceny stanu osoby z niepełnosprawnością.

 5. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia.


Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 2. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 3. Karta oceny stanu osoby z niepełnosprawnością.

 4. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia

 5. Program ,,Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 6. Plakat główny „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 7. Plakat pobyt całodobowy „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 8. Plakat pobyt dzienny „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja


   

  Dofinansowanie projektu: 302 532,00 zł
  Całkowita wartość projektu: 302 532,00 zł


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice