Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

obraz.png

Miasto Katowice ogłasza dodatkowy nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 w formie pobytu całodobowego w wymiarze do 14 dni


Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 12268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego będzie realizowana przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie. 

Zakres opieki obejmuje:

 • całodobową opiekę medyczną
 • zajęcia z fizjoterapeutą (w razie potrzeby)
 • pomoc psychologiczną i terapeutyczną (w razie potrzeby)
 • terapię zajęciową, udział w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych
 • wyżywienie dopasowane do potrzeb chorego (cztery posiłki w ciągu dnia)
 • możliwość korzystania z opieki duchowej
 • możliwość obcowania z naturą w ogrodzie.


Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (Ocenę potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM). 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

 1. Dzienne Domy Pomocy Społecznej, ul.Francuska 43 Katowice 32 251 71 89 lub 32 416 99 38
 2. Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis 607 790 782


Karty można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (ddps-francuska@mops.katowice.pl) lub osobiście w siedzibie Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 oraz w kancelarii MOPS przy ul. Wita Stwosza 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania liczby miejsc.
O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 


Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu - edycja 2023 (do pobrania) 
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (do pobrania)
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 (do pobrania)


Załącznik:

Ulotka informacyjna

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice