Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa


godło.pngministerstwo.jpgmops.pnglogo.png


Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa"
– edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany poprzez świadczenie:

 1. Opieki wytchnieniowej - pobyt całodobowy w miejscu wskazanym przez uczestnika, które otrzyma pozytywną opinię lub w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami:

  1.  uczestnik może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,
  2.  opieka do 14 dni,
  3.  realizacja zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, pomoc w podstawowych czynnościach domowych i pielęgnacyjnych oraz spędzanie wspólnego czasu w formie gier, zabaw i zajęć edukacyjnych.

 2. Opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w wymiarze 240 godzin na rok w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami:

  1. realizacja działań: terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, asystenckich,
  2. organizacja zajęć integracyjnych w formie gier i zabaw oraz wyjść towarzyskich,
  3. wsparcie samodzielnego funkcjonowania. 

Program w pierwszej kolejności adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 12268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych. 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby z niepełnosprawnościami wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą z niepełnosprawnościami.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, Ośrodek zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.
Program w imieniu Miasta Katowice realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu osoby z niepełnosprawnościami wg zmodyfikowanej skali FIM (ocenę potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM). Karty można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (ddps-francuska@mops.katowice.pl) lub osobiście w siedzibie Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 oraz w kancelarii MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 do dnia 15.02.2023 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 251 71 89 lub 32 416 99 38.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnościami.
 3. Karta oceny stanu osoby z niepełnosprawnościami wg zmodyfikowanej skali FIM.
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dofinansowanie projektu: 242 896,68 zł
Całkowita wartość projektu: 242 896,68 zł


Załączniki:
sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice