Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Miejska dżungla - konkursy

Miejska dżungla - konkursy

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, w ramach XI edycji projektu „Miejska Dżungla" dotyczącego osób niepełnosprawnych ogłasza konkursy dla uczniów katowickich szkół biorących udział w projekcie.

Kategorie konkursów:

- konkurs na plakat

- konkurs literacki

- konkurs multimedialny

Prace do ww. konkursów należy składać do dnia 15.04.2019r. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pokój 805.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 czerwca 2019r.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Sylwia Sosińska nr tel. 32 259 32 07


Regulamin Konkursu Literackiego

w ramach projektu Miejska Dżungla – edycja 2018/2019

dotyczącego problemów osób niepełnosprawnych

 

Celem konkursu jest:

 • Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych mieszkańcom Katowic
 • Złamanie barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Miejska  Dżungla, udział w nim jest bezpłatny.
  Preferowane są prace wykonane przez 1 osobę, natomiast dopuszcza się możliwość wykonania pracy przez  2 osoby
 3. W ramach konkursu należy napisać tekst literacki, w którym zostanie zinterpretowany jeden z poniższych tematów:


                               1.      „ Dzień z pamiętnika"

                               2.      „Inny nie znaczy gorszy"

                               3.      „Mam na imię Michał i nazywają mnie niepełnosprawnym…"

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w Internecie,  w książkach i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.
5. Preferowane formy wypowiedzi pisemnych: rozprawka, opowiadanie, wywiad, esej.
6. Opisane prace konkursowe należy przekazać do opiekunów (wyznaczonych do realizacji zadań w ramach Miejskiej Dżungli) w poszczególnych szkołach.
Opis pracy konkursowej: czytelnie /drukowanymi literami/ imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, tytuł pracy (ewentualnie komentarz). W przypadku braku lub nieczytelnego opisu praca nie  będzie oceniana.
7. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8. Szkoła biorąca udział w konkursie przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice komplet opisanych prac konkursowych (imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy, klasa, szkoła, opiekun) wraz z oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019r.
9. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
11. Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 7 czerwca 2019r. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną laureatom podczas imprezy podsumowującej XI edycję projektu Miejska Dżungla.
12. Główne nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najwyżej ocenionym przez jury. Przewidziane jest również wyróżnienie  w tej kategorii.
13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pośrednictwem opiekunów ze szkół.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz  w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Urzędu Miasta Katowice oraz pozostałych współorganizatorów projektu Miejska Dżungla.
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodziców/opiekuna prawnego.

Załącznik do regulaminu-literacki.doc

 

Regulamin Konkursu Multimedialnego

w ramach projektu Miejska Dżungla – edycja 2018/2019

dotyczącego problemów osób niepełnosprawnych

 

Celem konkursu jest:

 • Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych mieszkańcom Katowic
 • Złamanie barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
   
 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Miejska Dżungla, udział w nim jest bezpłatny.
  Preferowane są prace wykonane przez 1 osobę natomiast dopuszcza się możliwość wykonania pracy przez  2 osoby.
 3. W ramach konkursu należy przygotować materiał multimedialny, w którym zostanie zinterpretowany jeden z poniższych tematów:


                           1.      „ Dzień z pamiętnika"

                           2.      „Inny nie znaczy gorszy"

                           3.      „Mam na imię Michał i nazywają mnie niepełnosprawnym…"

 

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w Internecie i innych mediach, nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.

5. Preferowane formy: reportaż, felieton, dyskusja, wywiad, debata, sonda. Gotowy materiał należy dostarczyć na płycie CD w formacie .avi. Materiał powinien trwać minimum 3 minuty, jednak nie więcej niż 10 minut.

6.  Opisane prace konkursowe należy przekazać do opiekunów (wyznaczonych do realizacji zadań w ramach Miejskiej Dżungli) w poszczególnych szkołach.

Opis pracy konkursowej: czytelnie /drukowanymi literami/ imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, tytuł pracy (ewentualnie komentarz). W przypadku braku lub nieczytelnego opisu praca nie będzie oceniana.

7. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

8. Szkoła biorąca udział w konkursie przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice komplet opisanych prac konkursowych (imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy, klasa, szkoła, opiekun) wraz z oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019r.

9. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 7 czerwca 2019r. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną laureatom podczas imprezy podsumowującej projekt Miejska Dżungla.

12. Główne nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najwyżej ocenionym przez jury. Przewidziane jest również wyróżnienie w tej kategorii.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pośrednictwem opiekunów ze szkół.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji  i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Urzędu Miasta Katowice oraz pozostałych współorganizatorów projektu Miejska Dżungla.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. . Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodziców/opiekuna prawnego.

 Załącznik do regulaminu-multimedialny.docRegulamin Konkursu Plastycznego

w ramach projektu Miejska Dżungla – edycja 2018/2019

dotyczącego problemów osób niepełnosprawnych

 

Celem konkursu jest:

 

 • Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych mieszkańcom Katowic
 • Złamanie barier mentalnych funkcjonujących w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Miejska Dżungla, udział w nim jest bezpłatny.
  Preferowane są prace wykonane przez 1 osobę natomiast dopuszcza się możliwość wykonania pracy przez  2 osoby.
 3. W ramach konkursu należy wykonać plakat w formacie min. A3, w którym zostanie zinterpretowany jeden z poniższych tematów:


                              1.      „ Dzień z pamiętnika"

                              2.      „Inny nie znaczy gorszy"

                              3.      „Mam na imię Michał i nazywają mnie niepełnosprawnym…"

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w Internecie,
w książkach i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
7. Opisane prace konkursowe należy przekazać do opiekunów (wyznaczonych do realizacji zadań w ramach Miejskiej Dżungli) w poszczególnych szkołach.
Opis pracy konkursowej: czytelnie /drukowanymi literami/ imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, tytuł pracy (ewentualnie komentarz). W przypadku braku lub nieczytelnego opisu praca nie będzie oceniana.
8. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
9. Szkoła biorąca udział w konkursie przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice komplet opisanych prac konkursowych (imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy, klasa, szkoła, opiekun) wraz z oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019r.
10. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 7 czerwca 2019r. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną laureatom podczas imprezy podsumowującej projekt Miejska Dżungla.
13. Główne nagrody zostaną przyznane autorom trzech prac najwyżej ocenionym przez jury. Przewidziane jest również wyróżnienie  w tej kategorii.
14. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
15. Praca zdobywcy I miejsca zostanie wykorzystana w następnej edycji projektu Miejska Dżungla na materiałach promujących akcję.
16. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury za pośrednictwem opiekunów ze szkół.
17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz  w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Urzędu Miasta Katowice oraz pozostałych współorganizatorów projektu Miejska Dżungla.
18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodziców/opiekuna prawnego.
 

Załącznik do regulaminu-plakat.doc

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice