Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Katowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.katowice.eu.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  2. aktualności oraz podstrony nie są opatrzone nagłówkami. Treści aktualności nie są dostępne przez kanał RSS.

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie podwójnego A. Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-11. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie podstawowego badania strony internetowej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi przez podmiot zewnętrzny: BONA FIDES Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej.

Skróty klawiaturowe

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronie katowice.eu należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

  • Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
  • Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)
  • Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Noras
e-mail: Andrzej.Noras@katowice.eu
telefon: 322593243

Organ nadzorujący, do którego można składać skargi i odwołania:
Organ nadzorujący: IV Wiceprezydent Miasta Katowice Jerzy Woźniak
Adres: Urząd Miasta Katowice, Katowice 40-098, ul. Młyńska 4, pok. 414
e-mail: Jerzy.Wozniak@katowice.eu
telefon: 322593104

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1188/2020 z dnia 11.09.2020 r. powołał także osoby do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności. Informacje o koordynatorach i ich zadaniach.

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Biuro Obsługi Mieszkańca przy Rynku 1 jest dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Szczegółowe informacje nt. dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miasta Katowice.

Informacje dodatkowe

Strona Urzędu Miasta Katowice jest również dostępna z wykorzystaniem mówiącej przeglądarki internetowej Intelligent Web Reader. Mówiąca przeglądarka pozwala korzystać ze strony osobom niewidomym i niedowidzącym. Intelligent Web Reader odczytuje strony internetowe poprzez wbudowany syntetyczny głos. Posiada także możliwość powiększania czcionki zamieszczonego tekstu. Mechanizmy prezentacji dzielą stronę na logiczne fragmenty dając wyobrażenie o układzie graficznym strony. Poruszanie się po udźwiękowionej stronie za pomocą przeglądarki odbywa się standardowo poprzez skróty klawiszowe, a graficzny podział strony jest opisany za pomocą numerowanych "punktów". Punkt odpowiada logicznemu fragmentowi strony.

Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy niezgodności - będziemy bardzo wdzięczny za ich zgłoszenie: i@katowice.eu.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice