Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

01 lutego 2024
Oświadczenie Urzędu Miasta Katowice dot. Szkoły w Chmurze Sp. z o.o.
Zapewnienie uczennicom i uczniom komfortowych warunków do nauki i rozwoju jest naszym priorytetem


Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w dyskusji publicznej informacjami dotyczącymi Szkoły w Chmurze Sp. z o.o., które mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd, przekazujemy poniżej fakty.

Zapewnienie katowickim uczennicom i uczniom komfortowych warunków do nauki i rozwoju, a także bezpieczeństwa jest jednym z naszych priorytetowych zadań. Aby tak się stało szkoły publiczne i niepubliczne są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa. Co ważne, przepisy prawa w obszarze edukacji, nie mają charakteru „luźnych zapisów”, które samorządy mogłyby dowolnie interpretować. Rolą Miasta jest nadzór nad przestrzeganiem istniejących przepisów. Warto także podkreślić, że nieznajomość przepisów prawa – nie zwalnia podmiotu prowadzącego szkołę z odpowiedzialności za popełniane błędy i niedopatrzenia. 

1)      Fakt: Szkoła w Chmurze Sp. z o.o. nie dotrzymała ustawowych wymogów. 23 listopada 2023 roku organ prowadzący szkołę złożył wniosek o dokonanie zmian we wpisie do ewidencji w zakresie zmiany adresu siedziby szkoły z ul. Mieczyków 14 w Katowicach na ul. Gallusa 10 w Katowicach. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić jednostce samorządu terytorialnego w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Organ prowadzący nie dopełnił obowiązku zachowania  terminu 14 dni na zgłoszenie zmian danych powstałych po wpisie do ewidencji.

2)      Fakt: 28 listopada 2023 roku Szkoła w Chmurze Sp. z o.o. została wezwana do usunięcia braków formalnych we wniosku o dokonanie zmian, a mianowicie do uzupełnienia opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz  opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Jednocześnie szkoła została poinformowana, że nieusunięcie braków i niezgodności w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, spowoduje wydanie decyzji o odmowie zmiany danych we wpisie do ewidencji Szkoły Podstawowej „Szkoła w Chmurze” w Katowicach. Szkoła odebrała pismo 7 grudnia. W odpowiedzi na wezwanie Szkoła w Chmurze Sp. z o.o. 14 grudnia 2023 roku złożyła wyłącznie opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – a nie złożyła opinii Państwowej Straży Pożarnej.

3)      Fakt: 18 grudnia 2023 roku miasto wydało postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku o przywrócenie terminu. Zgodnie z wymogami ustawy - prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Szkoła w Chmurze Sp. z o.o., wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, nie załączyła opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W pouczeniu postanowienia z 18 grudnia szkoła została poinformowana, że przysługuje jej prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Szkoła w Chmurze Sp. z o.o. nie skorzystała z przysługującego prawa w wyznaczonym terminie.

4)      Fakt: od stycznia do końca czerwca 2023 r. dotacja dla LO w Chmurze i SP w Chmurze była przekazywana. Problemy z właściwym złożeniem wniosków dotacyjnych zaczęły się w lipcu 2023r. Urzędnicy otrzymali informację, że w systemie do obsługi dotacji (ODPN) pracuje osoba, która nie ma stosownego upoważnienia, a zatem nie może mieć dostępu do danych osobowych uczniów. Ponadto wniosek złożony w lipcu do Urzędu Miasta podpisany był przez osobę, która do tej czynności nie miała upoważnienia. Podejrzenie, ze względu na to, że stanowi poważne naruszenie przepisów RODO, zostało zgłoszone właściwym organom. Po prawidłowym złożeniu wniosku o dostęp do systemu ODPN i wprowadzeniu danych dotacja na uczniów wykazanych w systemie, co do których organ dotujący nie miała wątpliwości została wypłacona.  Z uwagi na zgłoszenie przez „Szkołę w chmurze” w miesięcznych wnioskach o płatność zwiększającej się liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z uwagi na fakt, iż w szkole podstawowej wykazano uczniów w wieku 18, 17, 16, 15 lat oraz dzieci w wieku 6 lat, aby wypłacić dotację w zakresie, o który wnioskowała Szkoła w Chmurze - poproszono o wyjaśnienia w formie wypełnienia zestawień, których do dnia wykreślenia z ewidencji nie złożono.

Podsumowując:

  • Nieuzupełnienie wniosku o dokonanie zmian danych powstałych po wpisie do ewidencji w wyznaczonym terminie skutkuje wydaniem decyzji o odmowie dokonania tych zmian.
  • Brak pozytywnej opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach stanowi naruszenie przepisu ustawy – Prawo oświatowe, a tym samym stanowi przesłankę do wykreślenia Szkoły Podstawowej „Szkoła w Chmurze” w Katowicach z ewidencji – zgodnie z przepisami ustawowymi.
  • W związku z powyższym, po wyczerpaniu możliwości przewidzianych przepisami prawa, wydano decyzję w sprawie wykreślenia z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla których organem prowadzącym jest Szkoła w Chmurze Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi przedstawicieli „Szkoły w chmurze” nie są próbą przerzucania winy na samorząd za popełnione błędy – tylko wynikają z nieznajomości przepisów prawa i chęci rozwiązania tej sprawy.

Biorąc pod uwagę priorytetowo przez nas traktowane dobro dzieci – miasto proponuje spotkanie z udziałem przedstawicieli „Szkoły w chmurze” oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, by wspólnie w tej sytuacji znaleźć rozwiązania optymalne dla uczennic i uczniów. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice