Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

06 października 2022
Obniżenie ceny ciepła, dodatki dla podmiotów wrażliwych - ważne informacje
We wrześniu rządzący wprowadzili nowe rozwiązania dotyczące obniżenia ceny ciepła dla odbiorców końcowych oraz dodatek dla tak zwanych podmiotów wrażliwych - w życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku

Oświadczenia – obniżenie ceny ciepła.

  Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976), istnieje możliwość obniżenia kosztów ciepła sieciowego w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. 

  Oświadczenie składa: 
1. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub inny podmiot uprawniony lub zobowiązany do  zapewnienia dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali podmiotów wrażliwych (wymienionych na końcu).Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. „w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1975).
2. podmioty wrażliwe będące bezpośrednimi odbiorcami ciepła składają oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do powyższego rozporządzenia.

  Wymienieni powyżej odbiorcy ciepła, w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, składają do sprzedawcy ciepła oświadczenie (załącznik 1 lub załącznik 2) nie później niż do 10.10.2022 r. Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Brak złożenia oświadczenia, uprawnia sprzedawcę ciepła do stosowania stawek ciepła bez rekompensaty do momentu złożenia przez odbiorcę stosownego oświadczenia. 

Dodatki dla podmiotów wrażliwych – inne źródła ciepła.

  Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

  Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym (wymienionym na końcu):
1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzór wniosku stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1976). Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 (Biuro podawcze).

Wykaz podmiotów wrażliwych:
1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych, 
2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
3. noclegownia albo ogrzewalnia,
4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
5. podmiot systemu oświaty,
6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
8. kościół lub inny związek wyznaniowy,
9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,
10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,
11. ochotnicza straż pożarna,
12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
13. rodzinny dom pomocy,
14. centrum integracji społecznej,
15. klub integracji społecznej,
16. warsztat terapii zajęciowej,
17. organizacja pozarządowa,
18. spółdzielnia socjalna.

Więcej informacji:
Infolinia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (zagadnienia merytoryczne)
(+48 22) 36-92-900
Informacje w sprawie sposobu złożenia oświadczenia lub wniosku do Urzędu Miasta Katowice:
(+48 32) 25 93 285

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice