Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności - Miasto

Aktualności - Miasto

01 kwietnia 2020
Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy – wdrożenie V filaru
W tej sprawie prezydent Marcin Krupa wystosował pięć pism adresowanych m.in. do Premiera RP, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy, o wartości 25 mln zł, został zaprezentowany 30 marca przez prezydenta Marcina Krupę jako kompleksowe działania mające na celu ochronę miejsc pracy i firm w czasie pandemii koronawirusa. Pakiet składa się z pięciu filarów, które dotyczyły m.in. możliwości zwolnień z czynszów, 50-krotną obniżkę stawki za ogródki letnie, 50% zwolnienia z opłaty śmieciowej czy też utworzenia Punktu Doradztwa Kryzysowego.

Z kolei piąty filar stanowią działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych. W tej sprawie prezydent Marcin Krupa wystosował pięć pism adresowanych m.in. do Premiera RP, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Szybszy zwrot VAT, zmiany dot. powiatowych urzędów pracy i funduszy unijnych

Do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Marcin Krupa zaapelował o skrócenie terminu zwrotu VAT dla firm z 60 do 14 dni. - Skrócenie terminu zwrotu podatku VAT oraz uzyskanie pełnego dostępu przez przedsiębiorcę do przedmiotowych środków finansowych niejednokrotnie będzie miało wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz przyczyni się do przetrwania tego trudnego okresu – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Drugie pismo, adresowane na Marlenę Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, związane jest z funkcjonowaniem Powiatowych Urzędów Pracy. Wśród propozycji zmian możliwych do wprowadzenia prezydent wymienił m.in.:

  • Dokonanie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w szczególności w art. 109f) umożliwiającej wykorzystanie przez PUP innych instrumentów rynku pracy poza wymienionymi w tym przepisie, w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności proponujemy, aby art. 109f umożliwiał powiatowym urzędom pracy np. udzielanie wsparcia pomostowego, oprócz dotychczas wymienionych. Zmiana umożliwi kompleksowe wsparcie klientów powiatowych urzędów w dobie kryzysu wywołanego stanem epidemii w tworzeniu nowych miejsc pracy.
  • Zwolnienie powiatowych urzędów pracy z obowiązku zgłaszania osób bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego. Powiatowe urzędy pracy zobowiązane są do zgłaszania bezrobotnych nie pobierających świadczeń pieniężnych do ubezpieczenia zdrowotnego. Angażuje to w znacznym stopniu czas pracy pracowników urzędu, a przez to dodatkowe środki pieniężne.
  • Zwiększenie kwoty refundacji przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych do kwoty przewidzianej dla robót publicznych dla sektora przedsiębiorców świadczących usługi lub realizujących produkcję związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu.

Kolejne pismo prezydent skierował do Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Prezydent zaapelował w nim o zwiększenie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zawnioskował o dokonanie następujących zmian w obowiązujących aktach prawnych wpływających na realizację projektów unijnych, w tym w dokumentach takich jak Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych Programów Operacyjnych:

1) umożliwienie dokonania refundacji wyposażenia stanowisk pracy w zakładach, które zamierzają przestawić produkcję na związaną ze zwalczaniem koronawirusa i wytwarzaniem produktów medycznych do tego celu;

2) zapewnienie nielimitowanych środków w postaci dofinansowania wynagrodzeń MŚP, w celu zaspokojenia potrzeb tychże podmiotów;

3) umożliwienie pracodawcom zakupu sprzętu niezbędnego do wykonywania przez pracowników pracy zdalnej;

4) zniesienie ograniczeń dotyczących osób, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. w zakresie płci, statusu na rynku pracy, wieku);

5) stworzenie prawnej (ustawowej) możliwości wykorzystania w projektach przez urzędy pracy innych, nowatorskich instrumentów pomocy poza wymienionymi w ustawie

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym umożliwienie uzyskania wsparcia pomostowego osobom, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a ze względu na stan epidemii mają trudności z utrzymaniem działalności;

Katowicki Fundusz Pomocy Przedsiębiorcom i apel do prywatnych właścicieli nieruchomości

Jednym z założeń wspomnianego V filaru jest również stworzenie instrumentu finansowego tzw. Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom, który zostanie zasilony przez Miasto Katowice kwotą 10 milionów złotych. Aktualnie trwa analiza prawna dotycząca możliwości i sposobu powołania Funduszu, jak i formuły wsparcia. - Jesteśmy przekonani, że w tym aspekcie niezbędna będzie dla nas współpraca z instytucją posiadającą bogate doświadczenie w udzielaniu kredytów, pożyczek i gwarancji. W związku z powyższym zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o rozważenie możliwości zaangażowania Funduszu Górnośląskiego S.A. do wsparcia realizacji opisanego projektu – podkreślił prezydent Marcin Krupa w korespondencji skierowanej do Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy w dużej mierze objął swoją pomocą przedsiębiorców wynajmujących lokale od Miasta Katowice lub dokonujących dzierżaw. Miasto Katowice nie posiada jednak narzędzi dot. stosowania tego typu zwolnień w nieruchomościach prywatnych. W związku z tym prezydent zwrócił się także do prywatnych właścicieli nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych z apelem, by wobec przedsiębiorców zastosowano preferencyjne warunki najmu: „Duża grupa przedsiębiorców prowadzi swoje firmy w lokalach wynajmowanych zarówno od Państwa, jako prywatnych właścicieli nieruchomości w Katowicach, jak również od spółdzielni mieszkaniowych. Licząc na Państwa zrozumienie i solidarność, apeluję o wprowadzenie zwolnień, obniżek czy zawieszenie czynszu i zastosowanie preferencyjnych warunków najmu dla przedsiębiorców wynajmujących lokale w nieruchomościach, którymi Państwo dysponują" – czytamy w liście otwartym prezydenta.

***

Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z zapisów V filarów 25-milionowego Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy prosimy o kontakt z Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.Ink (tel. 32 259 32 77, 32 705 47, mail rawa.ink@katowice.eu). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rawaink.katowice.eu.


Pisma:

Premier RP.pdf

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.pdf

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.pdf

Marszałek Województwa Śląskiego.pdf

Przedsiębiorcy.pdf


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice