Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Historia współpracy

Historia współpracy

SaintEtienne.jpg

SAINT-ETIENNE (Francja)

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Współpraca bliźniacza Saint-Etienne z Katowicami datuje się od 1991 roku kiedy to podpisano list intencyjny pomiędzy naszymi miastami. W 1994r. podpisano umowę o miastach bliźniaczych. W ramach współpracy zorganizowano w roku 1996 "Dni Katowic w Saint-Etienne" podczas których odbyła się gospodarcza, architektoniczna i kulturalna prezentacja naszego miasta, a połączone zostały ze spotkaniem Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Gildii Kupieckiej z partnerami francuskimi.

Katowice to miasto utrzymujące z Saint-Etienne stałe kontakty gospodarcze, co zaowocowało obecnością Katowic na Targach Ekonomicznych organizowanych corocznie, a przedstawiciele Saint-Etienne gościli na Targach "GLOB 2002" w Katowicach.

ROK ​​ 1997

W 1997 roku Mer Saint-Etienne Pan Michel Thiolliere został wyróżniony przez Radę Miasta Katowice tytułem Honorowego Obywatela Katowic.

Aby usprawnić kontakty obu miast i umożliwić firmom regionalnym oraz instytucjom zainteresowanym współpracą z francuskim partnerem zadecydowano o otwarciu placówki spełniającej zadania przedstawicielstwa Saint-Etienne w mieście Katowice.

ROK 1998

W dniu 9 września 1998r. zainaugurowano działalność "Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach"(www.maison-saint-etienne.com) przy ul. Różyckiego 14 c. (tel. +48 32 205 31 24; fax: +48 32 205 13 20). Zadaniem "Domu ..." jest przede wszystkim nawiązywanie i umożliwianie współpracy partnerskiej polsko-francuskiej. Instytucja ta zarządzana jest bezpośrednio przez Stowarzyszenie Saint-Etienne Metropole - Katowice (ASEMKA) a współfinansowana z budżetu Merostwa Saint-Etienne. Dnia 21 lutego 2004 r. w oparciu o "Dom Miasta St.Etienne" powołano "Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne" (DMSEK), które skupia w swoim gronie przedstawicieli różnych środowisk. Honorowym Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK.

ROK 1999

W 1999 r. z okazji 5 rocznicy podpisania umowy o miastach bliźniaczych, w Katowicach gościła liczna delegacja Saint-Etienne w ramach "Dni Saint-Etienne w Katowicach". Była to impreza zorganizowana na dużą skalę, Katowice gościły prawie 100 przedstawicieli miasta francuskiego, wśród nich reprezentantów władz, sportowców, artystów a także handlowców win i serów. Przez prawie tydzień katowiczanie mieli okazję zapoznać się z kulturą i sportem Saint-Etienne - odbywały się bowiem spektakle, wystawy - m.in. wystawa Victora Braunera z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej z Saint-Etienne, koncerty i pokazy sportowe. Atrakcją imprezy był turniej gry w kule czyli "pétanque", w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele władz obu miast.

LATA 2000-2001

Oprócz wymiany kulturalnej i naukowej należy podkreślić duży wkład pracy francuskich architektów z Pracowni Architektonicznej Michelou & Partners Saint-Etienne, którzy opracowali główny projekt rewitalizacji katowickiej dzielnicy Szopienice i których projekt zagospodarowania "Placu Rady Europy" wygrał międzynarodowy konkurs oceniany przez niezależnych jurorów. W roku 2000 podjęto na spotkaniach z fachowcami temat budowy parkingu podziemnego w centrum miasta, a w 2001 architekt z Saint-Etienne Gilles Michelou brał udział w pracach jury konkursu urbanistycznego na projekt zagospodarowania Placu Jana Pawła II.

Współpraca gospodarcza to przede wszystkim organizacja seminariów o tej tematyce zrealizowanych w latach 1999-2000, z których pierwsze to seminarium nt. "Udziału władz lokalnych w procesie restrukturyzacji regionu", a drugie zorganizowane również z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Biura Departamentu Dolnego Renu dotyczyło tematu "Powierzania wykonywania usług komunalnych prywatnym przedsiębiorcom".

ROK 2002

W roku 2002 przedstawiciele Katowic wzięli udział w Forum Urbanistycznym poświęconym wielkim miejskim projektom miast bliźniaczych Saint-Etienne podczas którego zaprezentowano katowicki projekt zagospodarowania rzeki Rawy oraz Rynku. Władze obydwu miast przeprowadziły, w latach 1996-2001, cykle szkoleń i wymiany doświadczeń dla kadry kierowniczej Urzędu w zakresie organizacji służ miejskich oraz zarządzania kryzysowego.

Podejmuje się również działania zmierzające do ułatwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy uczelniami, szkołami i placówkami kulturalnymi. W ramach projektów europejskich, studenci odbywający staże zagraniczne polecani są władzom Saint-Etienne ułatwiającym kontakty w miejscu odbywania praktyki. Współpraca sportowa obejmuje kontakty między zespołami wywodzącymi się przede wszystkim ze szkół, uczelni i klubów. Oba miasta partnerskie prowadzą wymianę sportowców podczas odbywających się turniejów i zawodów różnych dyscyplin sportowych.

ROK 2004

W dniu 1 maja 2004 r. w uroczystościach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej w Katowicach wziął udział przedstawiciel miasta Saint-Etienne, Poseł do Zgromadzenia Narodowego Parlamentu Francuskiego, Pan Christian CABAL. Goście zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra USZOKA, wzięli udział w zorganizowanym w Parku Kościuszki uroczystym koncercie "Wiednia Czar" oraz złożyli wizytę w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, by zapoznać się z jego działalnością.

Również w 2004r. podczas czerwcowego"Festiwalu młodzieżowych Zespołów Muzycznych Miast Partnerskich Katowic wystąpił zespół "La Rouille" z Saint-Etienne. Wydarzenie było połączone z obchodami 10-tej rocznicy podpisania umowy o miastach bliźniaczych z miastem Saint-Etienne. Podczas dwudniowego pobytu w Katowicach goście zagrali na katowickim Rynku a koncert cieszył się dużym zainteresowaniem.

W październiku 2004 roku delegacja Miasta Katowice wzięła udział w obchodach "X-lecia partnerstwa Katowic i Saint-Etienne" i "Święta Książki" w Saint-Etienne w dniach 13-17 października.

ROK 2005

W dniach 14-15 maja 2005 r. w Katowicach przebywała grupa młodzieży licealnej oraz Radnych miasta Saint-Etienne. Pobyt miał na celu m.in. zaprezentowanie różnych form współpracy Katowic i Saint-Etienne w ramach partnerstwa miast a także spotkanie z młodzieżą VI Liceum Ogółnokształcącego im.Jana Długosza oraz z Prezydentem Miasta i Radnymi. Podczas pobytu grupa gościła również w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, gdzie zapoznała się z jego działalnością i historią naszego regionu.

W dniach od 9-12 czerwca 2005 r. zainaugurowano w Saint-Etienne I Biennale Miasta, podczas którego odbyły się imprezy kulturalne, prezentacja projektu rewitalizacji centrum oraz pochód mieszkańców. Na zaproszenie Mera Saint-Etienne w uroczystościach wzięła udział delegacja Miasta Katowice.

Podczas odbywającej się w Katowicach w dniach 8-10 września 2005 r. Konferencji "Pozyskiwanie Funduszy Europejskich i Zarządzanie Projektami Europejskimi" doświadczenia w zakresie tematycznym konferencji zaprezentowała specjalistka ds. Funduszy Europejskich w Merostwie Saint-Etienne. Słuchacze mieli okazję poznać problemy jakie napotyka się w mieście należącym do państwa byłej piętnastki Unii Europejskiej.

ROK 2006

W dniach 15-17 lutego 2006 r. Prezydent Miasta Pan Piotr Uszok wraz z osobami zaangażowanymi w sprawy przebudowy strefy śródmiejskiej Katowic przebywał z wizytą w Saint-Etienne. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z realizowanymi w tym mieście projektami przebudowy centrum, w szczególności dotyczącymi nowej organizacji ruchu i budowy centrum przesiadkowego w okolicach dworca kolejowego Chateaucreux, rozbudowy linii tramwajowych oraz nowego zagospodarowania terenów byłej fabryki broni i koszar wojskowych z przeznaczeniem na Centrum Design'u, nowoczesnych technologii optycznych i szkolnictwa.

W trakcie odbytych spotkań, wizyt placów budowy i bezpośrednich rozmów z Merem St. Etienne Panem Michel Thiolliere oraz jego najbliższymi współpracownikami omawiano procesy przygotowawcze do inwestycji jak i sam ich przebieg. Szczególnie interesujące okazały się dyskusje na temat tworzenia założeń urbanistycznych dla poszczególnych projektów.

10 marca 2006 r. odbyła się w Uniwersytecie Śląskim Konferencja nt: " Katowice-Saint-Etienne - miasta wczoraj i dziś. Poprzemysłowa transformacja i najnowsze projekty urbanistyczne miast partnerskich." zorganizowana przez Urząd Miasta Katowice i Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach we współpracy ze studentami Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Akademii Ekonomicznej. Udział w konferencji wzięli: Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok, Naczelnik Wydziału Urbanistyki w Saint-Etienne Pan Pierre Houssais, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM Katowice Pan Marian Zych, Pan prof. UŚ Jacek Wódz oraz studenci BTS pomaturalnej szkoły technicznej z Saint-Etienne, Jej celem była prezentacja obu miast - przedstawienie atutów, problemów i ich rozwiązań, realizowanych oraz planowanych projektów rozwoju, a także wymiana doświadczeń. Studenci uczestniczący w konferencji przedstawili swoje propozycje działań oraz dokonali oceny prac wdrażanych przez władze obu miast.

W dniach 20-23 marca 2006 r. ramach studenckiego projektu katowickiej Akademii Ekonomicznej "3 x Nowe Miasto" odbył się wyjazd studyjny do Saint-Etienne, w którym uczestniczyły również przedstawicielki Wydziału Rozwoju Miasta. Uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami miasta Saint-Etienne w rewitalizacji terenów poprzemysłowych m.in. zagospodarowaniem terenów dworca, koncepcją klastra przemysłu optycznego, strefami aktywności przemysłowej na terenach pokopalnianych oraz zagospodarowaniem terenów dawnego obiektu przemysłu zbrojeniowego.

Od 5-11 kwietnia 2006 r. na odbywających się po raz pierwszy w Saint-Etienne Targach Turystyki i Wypoczynku swoje stoisko zaprezentowało Miasto Katowice. W Targach wzięli udział: Przedstawiciel Biura Informacji i Promocji oraz Pełnomocnik ds. Rozwoju Domu Miasta Saint-Etienne.

Dnia 12 maja 2006r. w siedzibie Ť Domu Miasta Saint-Étienne w Katowicach ť odbyło się trzecie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym przedstawiono bilans działalności Stowarzyszenia za rok 2005, przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2005 oraz przedstawiono projekty działalności na rok 2006.

8 października 2006 r. w parku im. T. Kościuszki zainaugurowano działalność pierwszego w Katowicach terenu do tradycyjnej francuskiej gry "pétanque". Bulodrom powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Dom Miasta Saint-Étienne. Impreza, połączona z rozgrywkami i prezentacją projektu kulturalnego katowickich gimnazjalistów "McArt: Ze sztuką do ludzi", odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka.

14 listopada 2006 r. w Kinoteatrze Rialto odbył się koncert francuskiej grupy ALIE SAM z miasta partnerskiego Katowic - Saint-Étienne. Koncert organizowany był w ramach drugiej edycji Katowickich Spotkań z Francją organizowanych przez Dom Miasta Saint-Étienne i Miasto Katowice.

ROK 2007 

31 stycznia - 2 lutego 2007 r. W Katowicach przebywała delegacja architektów z Saint-Etienne "Michelou & Partners", którzy zapoznali się z wynikami konkursu na przebudowę śródmieścia Katowic oraz spotkali się i zapoznali z innymi pracami pracowni architektonicznej "Konior Studio".

28 lutego - 3 marca 2007 r. Delegacja przedstawicieli miasta Saint-Etienne, uczestniczyła w konferencji poświęconej rynkowi pracy pt. "Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudniania osób wchodzących na rynek pracy - elementem rozwoju miasta". Konferencja została zorganizowana we współpracy z Domem Miasta Saint-Etienne, Fundacją Francja-Polska dla Europy oraz Uniwersytetem Śląskim.

11 -16 czerwca 2007 r. - W związku z I Turniejem Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, w Katowicach, trenerzy gry w kule z regionu Saint-Etienne oraz trener kadry narodowej petanque z Wrocławia prowadzili przez tydzień treningi na bulodromie w parku im. T.Kościuszki. W sobotę 16 czerwca odbył się turniej, w którym grało ponad stu uczestników. Nagrodzono 4 zwycięskie zespoły.

21 czerwca 2007 r. w ramach tournée we Francji i Niemczech katowicki dziewczęcy zespół wokalno-taneczny "Ychtis" ("Rybki") wystąpił w Saint-Etienne podczas "Święta Muzyki". Zarówno cykl koncertów zaprezentowanych na Rynku francuskiego miasta jak i występ w Polskiej Misji Katolickiej, w obecności Konsula RP w Lyonie, spotkały się z bardzo ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem.

25 września 2007 r. w sali koncertowej Polskiego Radia Katowice odbył się koncert Orkiestry Muzyki Współczesnej z Saint-Etienne zatytułowany "Wielcy Romantycy czyli 3 x B". Muzycy zaprezentowali utwory Johannes'a Sebastiana Bacha, Maxa Brucha i Ludwiga Van Beethovena.

22-24 października 2007 r. w Katowicach przebywała z wizytą roboczą delegacja miasta Saint-Etienne, w ramach współpracy związanej z organizacją Jarmarków Bożonarodzeniowych. Przedstawiciele merostwa zaprezentowali swoje doświadczenia dotyczące warunków i zasad bezpieczeństwa organizacji jarmarków w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Saint-Etienne oraz wzięli udział w dyskusji nad przygotowaniem tego typu wydarzenia w centrum Katowic.

7 grudnia 2007 r. Zespól Śpiewaków Miasta Katowice"Camerata Silesia" wystąpił w Saint-Etienne z koncertem zorganizowanym przez Stowarzyszenie Saint-Etienne-Metropole - Katowice (ASEMKA) i Merostwo. Koncert odbył się w ramach francuskiego tournée zespołu, a w repertuarze znalazły się utwory Fryderyka Chopina oraz kolędy.

6 - 7 grudnia 2007 roku przedstawiciele Katowic zaprezentowali w Paryżu doświadczenia w zakresie transformacji dawnych miast przemysłowych na seminarium nt. "Ponowne tworzenie miast przemysłowych - dyskusja o projekcie" zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Architektury z Lyonu i Miasto Saint-Etienne. W seminarium wzięli również udział przedstawiciele innych miast, głównie z państw Grupy Wyszehradzkiej.​

ROK 2008

5 marca 2008 r. - w międzynarodowej konferencji nt. "Mobilność w Europie Twoją szansą na sukces zawodowy" zorganizowanej we współpracy Domu Miasta Saint-Etienne i Uniwersytetu Śląskiego , z ramienia Urzędu Miasta Katowice uczestniczył Wiceprezydent Pan Józef Kocurek.

13 września 2008 r. - delegacja Miasta Saint-Etienne wzięła udział w uroczystościach związanych z wręczeniem Miastu Katowice Nagrody Europy 2008.

16 - 19 listopada 2008 r. - podczas otwarcia VI edycji Międzynarodowego Biennale Design'u w Saint-Etienne przebywali przedstawiciele Miasta Katowice I Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna oraz Pełnomocnik Domu Miasta Saint-Etienne.

26 listopada 2008 r. - w zorganizowanej przez Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Ambasadą Francji w Warszawie konferencji nt. "Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym” udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice.

ROK 2009

31 marca 2009 r. w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Czy idea metropolii może być zaraźliwa”. Głównymi organizatorami konferencji byli: Miasto Katowice, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski i Ambasada Francji w Warszawie. Do udziału w konferencji oraz przedstawienia swoich doświadczeń w zakresie związanym z tworzeniem metropolii zostali zaproszeni przedstawiciele partnerskiego Miasta Saint-Etienne, Ambasady Francji oraz przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Przedstawiciele Saint-Etienne zaprezentowali uczestnikom organizację i funkcjonowanie obszaru metropolitalnego Saint-Etienne oraz naukowe rozważania prowadzone przez przedstawiciela Uniwersytetu Jean Monnet w Saint-Etienne - czy funkcjonowanie metropolii stanowi wystarczającą podstawę do jej instytucjonalizacji politycznej. Na koniec konferencji odbyła się dyskusja uczestników nad zasadami funkcjonowania Metropolii Górnośląskiej .

W dniach 8-10 czerwca 2009 r. przebywała w Katowicach delegacja partnerskiego miasta Saint-Etienne pod przewodnictwem Wicemera ds Kontaktów Międzynarodowych Pana André Friedenberga, przedstawicieli Merostwa, a także Izby Przemysłowo-Handlowej raz firmy ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International) z Saint-Etienne. Głównym celem wizyty delegacji było przedyskutowanie możliwości współpracy gospodarczej w przyszłości, z włączeniem Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Francuscy goście mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także wysłuchać prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną dotyczącą możliwości inwestycyjnych miasta Katowice.

W dniach 10 - 15 października 2009 gościła w Polsce misja handlowa z udziałem francuskich przedsiębiorców z Regionu Rodan Alpy, w którym znajduje się miasto partnerskie Katowic, Saint-Etienne.

Głównymi organizatorami i koordynatorami misji były: Izba Handlowo-Przemysłowa w Saint-Etienne oraz Bank CIC Lyonnaise Banque. Celem misji było doprowadzenie do współpracy handlowej między przedsiębiorstwami francuskimi i polskimi podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi współpracą z Francją.

W mieście Katowice, spotkali się polscy i i francuscy partnerzy. Przedsiębiorcy z Francji odwiedzili Dom Miasta Saint-Etienne, gdzie przedstawiono im potencjał ekonomiczny i inwestycyjny aglomeracji katowickiej oraz działalność Domu Saint-Etienne na rzecz polskich i francuskich przedsiębiorstw.

Podczas pobytu w Katowicach, przedstawiciele organizatorów misji, spotkali się również z władzami miasta Katowice oraz dyrekcją Regionalnej Izby Gospodarczej.

ROK 2010

25 marca 2010 r. odbyła się w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ konferencja zorganizowana przez Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Tematem konferencji była „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” - od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu.

Konferencja była kolejnym spotkaniem przedstawicieli miast partnerskich: Katowic i Saint-Etienne poświęconym zagadnieniom kondycji i rozwoju polskich oraz francuskich metropolii. Celem obecnej konferencji było spojrzenie na Metropolię jako na przestrzeń specyficznej komunikacji w linii mieszkańcy - miasto - metropolia. Pośród prelegentów obecni byli goście z zagranicy: Pan Jean François PASCAL, Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Merostwa Saint-Étienne oraz Prof. Georges GAY z Uniwersytetu Jean Monnet w Saint-Étienne; Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, członek grupy badawczej TEMIS.

13 czerwca 2010 r. na katowickim bulodromie w Parku im.T.Kościuszki zorganizowano IV Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta we współpracy ze Stowarzyszeniem Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach.

Spotkanie z tradycyjną francuską „grą w bule” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Do turnieju zgłosiło się 72 uczestników, którzy całymi rodzinami przyszli w niedzielę do Parku Kościuszki. Zawodnicy zagrali w drużynach trzyosobowych. Sprzęt zapewniony był przez organizatorów. Nad przebiegiem turnieju czuwał Pan Maciej Żłobiński, kierujący sekcją „Pétanque” działającą przy Stowarzyszeniu Dom Miasta Saint-Étienne oraz Pan Robert Pyka, reprezentujący zarząd Stowarzyszenia. Osiem najlepszych drużyn otrzymało cenne nagrody, a były to m.in. intensywny kurs języka francuskiego, trofea sportowe, zestawy kul do gry w Pétanque, piłki, plecaki i inne nagrody ufundowane przez sponsorów w tym Urząd Miasta Katowice.

ROK 2011

31 marca 2011r. w odbyła się w Katowicach kolejna z serii poświęconych rozwojowi Metropolii międzynarodowa konferencja zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Domem Miasta Saint-Etienne. Tematem konferencji był ”Zrównoważony rozwój obszarów metropolitalnych”, a w dyskusji wzięli udział specjaliści z Saint-Etienne, Lyonu, Bordeaux i Paryża, którzy podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia metropolii we Francji, szczególnie ze sposobami rozwiązywania problemów z jakimi stykali się w trakcie tego długotrwałego procesu.

W dniach 6-8 kwietnia 2011 w ramach współpracy partnerskiej miast Stowarzyszenie Saint-Etienne Metropole Katowice, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach oraz Izba Handlowo Przemysłowa w Saint -Etienne zorganizowały misje i spotkania poświęcone możliwościom współpracy gospodarczej w szczególności klastrów. Ze strony polskiej w misji uczestniczyli przedstawiciele Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw  - prezentujący klaster medyczny i lotniczy oraz grupy Eurocentrum - klaster energii, budynki o niskim zapotrzebowaniu energetycznym i pasywne. Na spotkaniu zostały zaprezentowane przez przedstawiciela GZM  możliwości inwestycyjne w Katowicach i w Metropolii Silesia -  oraz wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności na Śląsku - Dom Miasta Saint-Etienne. W spotkaniu uczestniczyły także Konsul RP w Lyonie oraz Pierwszy Sekretarz Ambasady RP w Paryżu.  Miasto Saint-Etienne zaprezentowało nowe inwestycje związane z tworzeniem strefy biznesu i designu, salę widowiskową Zenith oraz plany rewitalizacji stref poprzemysłowych i tworzenia tzw. eko-dzielnic.

W  dniach 19-21 września 2011 z okazji 20-lecia podpisania listu intencyjnego o współpracy miast Katowice i Saint-Etienne  na zaproszenie Mera Saint-Etienne otwarto w tym mieście wystawę fotograficzną zorganizowaną we współpracy Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek  oraz Wydziału Kultury Miasta Katowice. Przedstawiciele Katowic mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz  Saint-Etienne oraz zapoznać z możliwościami dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie kultury.

ROK 2012 

27 marca 2012 w Pałacu Goldsteinów odbyła się polsko-francuska konferencja zorganizowana we współpracy Urzędu Miasta Katowice i Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Tematem konferencji były „Sieci współpracy i klastry przedsiębiorstw, a regiony wiedzy - francuskie i polskie doświadczenia”. Do udziału w niej zaproszono prelegentów z Saint-Etienne i Lyonu, przedstawicieli regionalnych z branży medycznej i technologii energooszczędnych oraz Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie to stało się okazją do wymiany interesujących doświadczeń oraz spotkań uczestników zainteresowanych współpracą.

W dniach 22 – 23 czerwca 2012 przebywał w Katowicach z oficjalną wizytą, mer  miasta  Saint-Étienne Pan Maurice Vincent. Gościowi towarzyszył Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Pan Damien Chapuis. Delegacja wzięła udział  w obchodach 90-tej rocznicy przyłączenia Śląska do Macierzy, odbywających się na Placu Sejmu Śląskiego oraz spotkała się z Prezydentem Miasta Katowice Panem Piotrem Uszokiem. Podczas spotkania obie strony wyraziły wolę kontynuacji i stałego zacieśniania dotychczasowej współpracy, trwającej już od wielu lat i ocenianej jako bardzo owocną i perspektywiczną. Przedmiotem rozmów była również stale rozwijająca się w różnych dziedzinach działalność Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach. W drugim dniu wizyty goście odwiedzili Akademię Sztuk Pięknych w celu dyskusji nad dalszą współpracą w dziedzinie design'u – St.-Etienne uzyskało w 2010 r. tytuł kreatywnego miasta UNESCO w dziedzinie Design'u - udali się do Domu Miasta Saint-Etienne, aby szczegółowo zapoznać się z działaniami placówki oraz zwiedzili zabytkowe dzielnice Katowic – Nikiszowiec i Giszowiec. Przy okazji warto dodać, iż Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2016 roku będą miały miejsce we Francji, a Saint-Etienne będzie jednym z miast organizatorów tej prestiżowej imprezy.

ROK 2013 

​W dniu 13 marca 2013, w Saint-Etienne, odbyła się inauguracja ósmej edycji Międzynarodowego Biennale Designu – prestiżowej wystawy, gromadzącej co dwa lata designerów z całego świata. Dzięki współpracy naszych miast oraz osobistemu zaangażowaniu Mera Saint-Etienne, młodzi twórcy, absolwenci katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, mogli zaprezentować swoje prace, podczas specjalnie przygotowanej w merostwie wystawy pt. „Młodzi projektanci z Katowic”. Wernisaż otwarli uroczyście Mer Saint-Etienne Pan Maurice Vincent oraz Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty.

W dniach 10-12 kwietnia 2013r.  przebywała w Katowicach delegacja miasta Saint-Etienne, której przewodniczył Wicemer ds Kontaktów Międzynarodowych Pan Andre Friedenberg. Członkowie delegacji wzięli udział jako prelegenci, w zorganizowanej we współpracy z Domem Miasta Saint-Etienne konferencji pt. „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność – O granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii”, która odbyła się w dniu 11 kwietnia w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Poza konferencją delegaci z Saint-Etienne spotkali się z Prezydentem Miasta Katowice oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.​

W dniach 16-17 maja 2013 r. gościł w Katowicach przedstawiciel Ligi Nauczania Departamentu Loary. Przedmiotem wizyty były spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu przedyskutowania możliwości realizacji wspólnego projektu polsko-francuskich debat młodzieży dotyczących obywatelstwa partycypacyjnego.

W dniach 23-24 maja 2013 na zaproszenie Mera Saint-Etienne- Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK wraz z Naczelnikiem Wydziału Administracyjnego złożyli oficjalna wizytę w tym mieście. Podczas pobytu zapoznali się z projektami przebudowy centrum miasta i dzielnic mieszkaniowych z lat 70-tych. W rozmowach podjęto również temat zaktywizowania współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Śląska i Rodan-Alpy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących szkolenia zawodowego w dziedzinie budownictwa

W niedzielę 16 czerwca 2013 r. na bulodromie w Parku im. T. Kościuszki odbył się VII Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Rozgrywki drużyn trzyosobowych w systemie „supermêlée” (losowanie zawodników) przeprowadzone w godz. 9.30-19.00 wyłoniły następujących zwycięzców : I. miejsce 1. Gałuszka Paweł 2. Kowalski Ryszard 3.Kurowski Grzegorz II. miejsce 1.Domanus Sebastian 2. Pięciorek Elżbieta 3. Tchórz Henryk III. miejsce 1.Gałuszka Piotr 2. Poloczek Irena 3. Skowronek Marian Nagrody wręczone zwycięzcom zapewnili Sponsorzy, Dom Miasta Saint-Étienne oraz Urząd Miasta Katowice .

W dniach 16-18 września 2013 r. przebywała w Katowicach delegacja Federacji Budownictwa Departamentu Loary. Goście mieli okazję spotkać się z Prezydentem Miasta, wziąć udział w sesji plenarnej Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, spotkać się z dyrekcją katowickiego Zespołu Szkół Budowlanych oraz przedstawicielami Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uczestniczyli również w uroczystym otwarciu Galerii Katowickiej. 

ROK 2014 ROKIEM OBCHODÓW 20-LECIA PARTNERSTWA 

KATOWIC I SAINT-ETIENNE 

6 czerwca 2014 odbyła się w katowickiej Willi Goldsteinów polsko-francuska konferencja nt.: Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych - o roli nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad miastem. W konferencji zorganizowanej we współpracy Urzędu Miasta Katowice i Domu Miasta Saint-Etienne wzięli udział specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego, Fundacji Giesche oraz katowickiego Euro-Centrum, stronę francuska reprezentowali : przedstawiciel Merostwa  Pan Denis Chambe -Wicemer ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz ​przedstawiciele Agencji Urbanistycznej EPURES z Saint-Etienne, Wspólnoty Aglomeracji Saint-Etienne Metropole i Citedu Design. 

W dniach 12-14 września 2014 gościła w Katowicach delegacja  Merostwa Saint-Etienne. Wizyta gości była związana z uroczystymi obchodami 20 rocznicy podpisania Umowy o miastach bliźniaczych między Katowicami a Saint-Etienne. W naszym mieście znajduje się jedyne wPolsce,  przedstawicielstwo francuskiego miasta – Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. W roku 2014 nastąpiła istotna zmiana w zagospodarowaniu budynku, w którym dobudowano jedno piętro, aby mogły się tam pomieścić dwa Stowarzyszenia. Nowym lokatorem w istniejącej placówce będzie Stowarzyszenie Alliance Française w Katowicach​.Pomysł umiejscowienia dwóch francuskich przedstawicielstw zyskał aprobatę Ambasady Francuskiej w Polsce oraz Merostwa Saint-Etienne i w dniu 12  września 2014r. w obecności Jego Ekscelencji Ambasadora Francji Polsce Pana Pierre'a Buhler'a, Wicemera Saint-Etienne Pana Denisa Chambe i Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka, uroczyście zainaugurowano działalność placówki.​Kolejna część uroczystości miała miejsce w dniu 13 września w Dolinie 3 Stawów – podczas Urodzin Miasta  wystąpiły dwa zespoły muzyczne z Saint-Etienne – reggae Jah Gaia i raper ESKA. 14 września 2014 zaproszeni goście z Francji odwiedzili Leśną Salę Edukacyjną w Nadleśnictwie Katowice, następnie w  dzielnicy Ligota – na Placu Miast Partnerskich - Wicemer Saint-Etienne Pan Denis Chambe oraz I Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna zasadzili wspólnie drzewko przyjaźni, dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy. 

18 października 2014 delegacja merostwa Saint-Etienne przybyła do Katowic, by wziąć udział w inauguracji nowej siedziby NOSPR. W czasie wizyty goście spotkali się z Prezydentem Miasta Katowice Panem Piotrem Uszokiem, który w obecnym roku kończy kadencję jak wcześniej ogłosił, nie będzie ubiegał się o reelekcję na to stanowisko. 

ROK 2015

 W dniach 5-7 maja 2015 na zaproszenie Mera Saint-Etienne Pana Gaela Perdriau Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa przebywał z oficjalną wizytą we  francuskim mieście partnerskim Katowic . Prezydent wraz z delegacją wzięli udział w obchodach 20-lecia partnerstwa z Saint-Etienne, podczas których wystąpił polski zespół Gooral. Program wizyty obejmował również spotkania z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej, Federacji Budownictwa Departamentu Loary oraz Centrum Designu. Podczas oficjalnego spotkania Mera Saint-Etienne i Prezydenta Miasta Katowice przedyskutowano możliwości kontynuacji współpracy  w zakresie gospodarki, kultury i sztuki oraz sportu. Strona francuska potwierdziła również wolę udziału w obchodach 150 lecia Urodzin Miasta Katowice, które odbędą się we wrześniu 2015r. 

W dniach 10-12 czerwca 2015 przedstawiciele Saint-Etienne oraz Saint-Etienne Metropole Panowie Fabien Vercasson i Patrice Raineri wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji "Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta w kontekście równoważenia procesów suburbanizacji" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne i Urząd Miasta Katowice oraz Uniwersytet Śląski  a także  w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Zakład  Zieleni Miejskiej w Katowicach.

21 czerwca 2015r. w Parku im. T. Kościuszki odbyła się IX edycja Turnieju Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Mimo niesprzyjającej pogody do rozgrywek zgłosiła się duża liczba osób chętnych do zdobycia interesujących nagród. Po wielu godzinach gry systemem "supermelee" w którym komputer losuje poszczególnych graczy wyłonili się zdobywcy  pierwszych trzech miejsc w tripletach: I miejsce : ​Karol Spalony, Kamil Vajcovec, Robert Pyka; II miejsce: Jan Knopek, Maciej Żłobiński, Andrzej Antczak; III miejsce: Bernard Challe; Dobrosława Egner, Jaroslav Sevcik. Nagrody ufundowali sponsorzy oraz Dom Miasta Saint-Etienne, Alliance Francaise i Urząd Miasta Katowice. Organizatorzy zapewnili również graczom  posiłki podczas trwania imprezy. 

ROK 2016​

W związku z otrzymaniem przez miasto Katowice tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Muzyki, w dniach 8-10 lutego 2016, przebywała w Saint-Etienne delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, w celu omówienia i opracowania planu współpracy w sieci Miast Kreatywnych UNESCO, do której Saint-Etienne należy już od roku 2010, jako Miasto Designu. ​

​19 czerwca 2016r, na bulodromie w Parku im. T. Kościuszki zorganizowano X już edycję Turnieju Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Oprócz rozgrywek sportowych przygotowany został francuski piknik dla uczestników turnieju oraz atrakcyjne nagrody dla zwycięskich drużyn. Tegoroczny turniej uzyskał wsparcie ze strony miasta Katowice w ramach otwartego konkursu na imprezy sportowe. Wzięło w nim udział blisko 100 osób, a rozgrywki trwały cały dzień. ​

W  dniach 8-13 października 2016r. w Katowicach przebywała delegacja miasta Saint-Etienne, której przedstawiciele wzięli udział w dwudniowej konferencji "Miasta Kreatywne, Kreatywni Mieszkańcy, Kreatywne Przemysły- rozwój po kryzysie" . Konferencja była rezultatem wcześniejszych ustaleń między miastami podczas lutowej wizyty i wzięli w niej również udział przedstawiciele sieci miast UNESCO w dziedzinie muzyki, zaproszeni przez Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. K. Bochenek. Ponadto, w tym samym terminie w dniach 10-12.10.16,  odbywał się w Katowicach Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw i w jednym z paneli dyskusyjnych  pt. „Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia”, wzięli również udział przedstawiciele miasta Saint-Etienne, którzy zostali również zaproszeni na spotkanie z Prezesem RIG - Panem Tadeuszem Donocikiem. Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości udziału francuskich firm z okolic Saint-Etienne w EKMiŚP w następnych latach. 

ROK 2017

W dniach 7-9 marca 2017, w związku z zaproszeniem wystosowanym przez Mera Saint-Etienne, do udziału w Inauguracji Biennale Designu 2017, w wyjeździe do francuskiego miasta partnerskiego uczestniczyła Wiceprezydent Miasta Katowice ds. Kultury Pani Marzena Szuba oraz pracownik Wydziału Promocji. Program wizyty obejmował udział w uroczystościach oficjalnych oraz zwiedzanie wystaw poświęconych głównemu tematowi Biennale, tj. pracy. Oprócz wystawy, delegacja miała okazję zapoznać się ze sposobami zachęcania mieszkańców do pracy kreatywnej, poprzez tworzenie miejsc sprzyjających temu działaniu, w których można skorzystać z porad specjalistów. 

W dniach 9-11 kwietnia 2017 w Katowicach przebywała delegacja Saint-Etienne Métropole, której pobyt związany był z wymianą doświadczeń na temat organizowania strefy innowacyjności w Katowicach. Delegacja odwiedziła miejsca przeznaczone do tego celu i spotkała się z przedstawicielami Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, odpowiedzialnych za rozwój m.in. projektu start-up'ów.Po spotkaniach zorganizowano warsztaty wymiany doświadczeń, które odbyły się w CINiBA z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego.

W dniu 4 czerwca odbył się w katowickim Parku im. T. Kościuszki XI Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, zorganizowany we współpracy Urzędu Miasta Katowice i Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy którym działa również sekcja Petanque.  Turniej  zgromadził wielu sympatyków tej francuskiej gry i jak co roku, zwyciezcy otrzymali atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich uczestników przygotowano francuski piknik. Turniej został dofinansowany przez Miasto Katowice w ramach otwartego konkursu na imprezy sportowe. 

W dniach 8-10 czerwca 2017 w Katowicach przebywała dwuosobowa delegacja z Saint-Etienne, która wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez katowicki Zakład Zieleni Miejskiej. Podczas tego pobytu, przewodniczący delegacji, Wicemer Pan Denis Chambe, zapoznał się z rozwojem działań Domu Miasta Saint-Etienne, miał także okazję zwiedzić miejsca przeznaczone dla katowickiego inkubatora  start-upów oraz tzw. spin place'u w centrum Katowic. Tworzenie miejsc dla start-upow oraz  rozwój przedsiębiorczości, jest jednym z głównych tematów  współpracy Saint-Etienne i Katowic. 

W dniach 28-29 września 2017 w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja pt."Metropolia pod napieciem" zorganizowana we wspópłpracy Urzędu Miasta, Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka konferencji poświęcona została głównym wyzwaniom jakie stawia przed miastami organizacja i zarządzanie metropolią. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznac się z doświadczeniami metropolii Saint-Etienne, Metropolii Ruhry i Montrealu, odbyła się równiez wideokonferencja ze Stolicą Tasmanii - miastem Hobart. Doświadczenia francuskie prezentowali przede wszystkim przedstawiciele z miasta partnerskiego Katowic - naukowcy z Saint-Etienne i z Uniwersytetu w Lyonie oraz  przedstawiciele  Ambasady Francji w Polsce i Komisarz ds. równości terytorialnej przy gabinecie Premiera Francji. 

W dniach 25-28 października 2017 r. podczas Targów WOMEX 2017 w Katowicach przebywała delegacja Saint-Etienne reprezentowana przez Wicemera ds. Kultury oraz Kierownika Wydziału ds. Kultury. Delegacja wzięła udział w koncercie inaugurującym WOMEX oraz uczestniczyła w zorganizowanych podczas targów dyskusjach, imprezach  i wydarzeniach muzycznych.


ROK 2018

W dniach 8-11 marca 2018r. przebywała w Katowicach dwuosobowa delegacja przedstawicieli miast Saint-Etienne i Sierre (Szwajcaria). Wizyta służyła przygotowaniom do zaplanowanego w początkach kwietnia dwudniowego forum, mającego się odbyć w miastach Sierre i Saint-Etienne. Goście spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta, Uniwersytetu Śląskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej oraz twórcami katowickich start-up'ów.

W dniach od 3 do 7 kwietnia 2018 delegacja Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz katowickiej Regionalnej Izby Gospodarczej uczestniczyła w dwudniowym Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości, które odbyło się w Sierre (Szwajcaria) i Saint-Etienne (Francja). Projekt dotyczy współpracy w zakresie wspierania młodych firm wchodzących na rynek i ułatwianie im nawiązywania kontaktów zagranicznych. Partnerami projektu, którego Protokół Ustaleń podpisano na końcowym spotkaniu, są miasta: Sierre (Szwajcaria), Saint-Etienne (Francja), Tamatave (Magadaskar), Monastyr (Tunezja) oraz  uczelnie i instytucje gospodarcze tych miast.

20 maja 2018r. odbył się w katowickim Parku im. T. Kościuszki  XII Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Turniej zorganizowano we współpracy Urzędu Miasta Katowice i Domu Miasta Saint-Etienne. W imprezie wzięło udział 87 zawodników w tym gości z Czech i Słowacji. Rozgrywki w systemie supermêlée (każdy z każdym) rozpoczęły się o godzinie 10.00 rano i trwały aż do godz. 19.00. Podczas Turnieju zapewniono uczestnikom poczęstunek w formie bufetu oraz napoje. Zwycięzcy Turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów, a całość została dofinansowana przez Miasto Katowice. 

W dniach 7-10 czerwca 2018 w Katowicach przebywała dwuosobowa delegacja przedstawicieli  Saint-Etienne - artysty rzeźbiarza, wystawiającego swoje prace podczas  Art Naif Festival oraz kierownika zakladu zieleni miejskiej w Saint-Etienne, biorącego udział w Międzynarodowej Konferencji Zakładu Zieleni Miejskiej organizowanej przez miasto Katowice. 

W dniach 16-19 października 2018 przebywała w Katowicach delegacja Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości złozona z delegatów miast Saint-Etienne (Francja) z merem Panem Gaelem Perdriau na czele, Tamatave (Magadaskar) Monastyr (Tunezja) oraz przedstawicieli Francuskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorców Regionu Loary. Goście zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Katowice oraz wzięli udział w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. 


Od 8 do 12 grudnia 2018 podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach gościli przedstawiciele miast partnerskich Katowic. Saint-Etienne reprezentowali Wicemer ds. Kontaktow Międzynarodowych oraz Dyrektor Wydziału Kontaktow Międzynarodowych  Merostwa. Delegaci wzięli udział w Miedzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Katowice - pt. "Zmiany klimatu - polityka miast i regionów" oraz w sesjach  tematycznych odbywających się podczas Szczytu Klimatycznego ONZ.


ROK 2019

W dniach od 16 do 21 marca 2019r. na zaproszenie Wicemera gościła w Saint-Etienne delegacja Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, w celu omówienia szczegółów projektu utworzenia bliźniaczych klombów na terenie obydwu miast partnerskich. Członkowie katowickiej delegacji wzięli udział w spotkaniach organizacyjnych w Zakładzie Zieleni Miejskiej Saint-Etienne i Zakładzie Produkcji Ogrodniczej, a podczas wizyt roboczych uzgodniono w szczegółach wstępny plan działania. Ważnym elementem pobytu było spotkanie podsumowujace, w którym uczestniczyły obydwa zespoły współpracowników oraz Wicemer Saint-Etienne, Prezydent Miasta Katowice i Radna Miejska Saint-Etienne, odpowiedzialna za zarządzanie terenami zielonymi. 20 marca odbyła się również w Saint-Etienne uroczysta inauguracja Biennale Designu, w której na zaproszenie Mera wziął udział  Prezydent Miasta Katowice.

26 maja 2019r. w katowickim Parku im. T.Kościuszki odbył się XIII Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. W turnieju zagrało ponad 60 osób, z których 12 zdobyło pierwsze trzy miejsca (drużyny trzyosobowe tzw. triplety) i otrzymały nagrody zakupione dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Miasta Katowice, pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Wydział Promocji. Podczas całodziennego Turnieju zawodnicy i obsługa mogli skorzystać z posiłku przygotowanego specjalnie na tę okazję. 

Od 6 do 9 czerwca 2019r. przebywała w Katowicach delegacja miasta Saint-Etienne. W organizowanej przez Zakład Zieleni Miejskiej Miedzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska 2019 wziął udział prezedstawiciel Zakładu Zieleni Miejskiej Merostawa Saint-Etienne. W tym samym czasie, w związku z inauguracją Art Naif Festival przybył do Katowic artysta-malarz z Saint-Etienne, którego prace zostały wystawione w Galerii Szyb Wilson i które bedzie można oglądać do zakończenia festiwalu w sierpniu. 

W dniach 18-23 czerwca 2019r. gościła w Saint-Etienne na zaproszenie władz miasta delegacja Stowarzyszenia Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Goście wzięli udział w oficjalnym spotkaniu w merostwie, a następnie uczestniczyli w odbywającym się w Saint-Etienne Święcie Muzyki, podczas którego wystąpił z koncertem katowicki zespół Max Bravura, bardzo ciepło przyjęty przez francuską publiczność.

Od 22 do 24 października 2019 w Katowicach przebywała sześcioosobowa delegacja Saint-Etienne, w której uczestniczyli przedstawiciele merostwa, Stowarzyszenia ASEMKA, Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości i dyrektorzy Szkół Średnich - Liceum Hotelarskiego i Liceum Odzieżowego w Saint-Etienne. Podczas delegacji przedstawiciele miasta partnerskiego spotkali się ze swoimi odpowiednikami w Katowicach - przedstawicielami Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wydziale Obsługi Inwestorów - było to spotkanie w sprawie nawiązania współpracy z firmami z Katowic w ramach Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz organizacji Forum Inkubatora w roku 2020. Ponadto dyrektorzy szkół średnich Saint-Etienne spotkali się z dyrektorami katowickich odpowiedników Liceum Gastronomicznego i Technikum Odzieżowego, w celu nawiązania współpracy i wymiany uczniów. Przedstawicielki merostwa i ASEMKI spotkały się z przedstawicielami Centrum Kultury "Katowice Miasto Ogrodów", by omówić dalszą współpracę w dziedzinie muzyki i wymiany młodych zespołów muzycznych.


                                                                                        ROK 2020

W roku 2019 miasto Katowice zostało sygnatariuszem Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z pięcioma innymi miastami - Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria), Monastyr (Tunezja) i Tamatave (Madagaskar). Ta współpraca przekształciła się w Międzynarodową Fabrykę Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości, a jej najnowszym projektem przewidzianym na rok 2020 miało być I Forum Międzynarodowego Inkubatora połączone z prezentacja wspólnych projektów w zakresie mody i gastronomii. Plany te pokrzyżował wybuch pandemii Covid-19. Jednak twórcy projektu nie zaprzestali kontaktów i spotkań, które odbywały się online

W związku z kampanią promocyjną „Poznaj Miasta Partnerskie Katowic" na Facebooku, kontynuowano prace związane z opracowaniem graficznym folderu w oparciu o materiały własne oraz nadesłane przez miasta partnerskie.

Wydanie folderu pt. „Poznaj Miasta Partnerskie Katowic" w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w których opisano zarówno Katowice jak i jedenaście miast partnerskich naszego miasta zgodnie z kluczem- powody dla których warto odwiedzić: Groningen, Kolonię, Koszyce, Lwów, Miszkolc, Mobile, Opawę, Ostrawę, Pulę, Saint-Etienne, Shenyang oraz Katowice.

Dnia 17 grudnia 2020 odbyło się potkanie online partnerów Międzynarodowego Inkubatora w projekcie Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości, którego celem było przedstawienie sytuacji w każdym z krajów objętych pandemią oraz omówienie sposobu dalszej współpracy. Postanowiono przenieść organizację I Forum na październik 2021. Ponadto postanowiono podtrzymać ciągłość rozpoczętej współpracy szkół za pomocą platformy E-Twinnig. W ramach współpracy z Saint- Etienne.

Grudzień 2020 r. - tradycyjnie w tym okresie zostały wysłane świąteczno-noworoczne życzenia od Prezydenta Miasta Katowice do władz miast partnerskich i współpracujących.

                                                                                       ROK 2021

11 marca 2021 odbyło się kolejne spotkanie online w ramach Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości. Spotkanie to dotyczyło współpracy szkół odzieżowych z Katowic,Sierre i Monastyru. Podczas spotkania ustalono, że projekty odzieżowe zaplanowane na I Forum wykonane w poszczególnych miastach, zostaną wysłane do Saint-Etienne w celu ich zaprezentowania podczas pokazu mody na inauguracji Międzynarodowego Biennale Designu. Z powodu pandemii Biennale przesunięto na kwiecień 2022. 

29 kwietnia 2021 odbyło się kolejne spotkanie online dotyczące współpracy szkół mody miast uczestniczących w projekcie Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości było związane z wymianą informacji dotyczących pracy w warunkach pandemii oraz opracowanie kolekcji „Awangarda na co dzień” dzięki rejestracji na platformie e-twinning umożliwiającej kontakty i wymianę informacji w formie tekstów, zdjęć i nagrań. Miasto Saint –Etienne.

21 maja 2021 zorganizowano spotkanie online z uczestnikami projektu „Awangarda na co dzień" połączone z przedstawieniem opisu projektu i jego głównych zamierzeń. Miasto Saint-Etienne.

W kwietniu 2020 powstała na Facebooku grupa „Pozytywne jedzenie/Home-made food international", gdzie katowiczanie oraz mieszkańcy innych miast wypracowali pomysł inicjatywy lokalnej pn. „Łączy nas chleb. Home-made food EXPO Katowice Ligota-Panewniki", poświęconej m.in. symbolice chleba w tradycji różnych kultur, narodów i wyznań. Następnie do wydarzenia postanowiono dołączyć również prezentacje miast partnerskich i konsulatów honorowych  w Katowicach, co przyczyniło się do powstania projektu „Festiwal Miast Partnerskich". Przygotowano zaproszenia na „Festiwal Miast Partnerskich" w polskiej i angielskiej wersji językowej skierowane do miast partnerskich oraz wstępny program wydarzenia, które odbyło się w ramach rocznicy urodzin miasta (data uzyskania praw miejskich 11.09.1865) oraz z okazji jubileuszu 50-lecia Areny Spodek. Miasta, które nie mogły wziąć udziału w imprezie, nagrały film z przepisem kulinarnym na wypiek pieczywa lub potrawy charakterystycznej dla regionu oraz pozdrowieniami dla Katowiczan z okazji naszego Jubileuszu m.in. Groningen, Shenyang, Mobile. Ponadto przesłały swoje logotypy.

9 czerwca 2021 odbyło się spotkanie online dotyczące projektu Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości, realizowane w celu omówienia współpracy w zakresie kontaktów uczniów szkół gastronomicznych i etapu zaawansowania działań w zakresie podjętych wcześniej projektów. Miasto Saint-Etienne.

16 czerwca 2021 podczas kolejnego spotkania online dotyczącego współpracy zakresie mody, omawiano szczegóły dotyczące współpracy online i przygotowania projektów, które do tematyki awangardy mogłyby wprowadzić elementy związane z przedstawieniem cyrkowym. Dodatkowo, uczniowie najbardziej zaangażowani w projekty otrzymają dwujęzyczne atesty międzynarodowe potwierdzające ich umiejętności. Miasto Saint-Etienne.

22 czerwca 2021 w związku z powyborczymi zmianami organizacyjnymi w merostwie Saint-Etienne i połączeniu części zadań z metropolią, strona francuska zaproponowała spotkanie online związane z powołaniem nowego współpracownika merostwa na poziomie metropolii – Pana Georges'a Hallary zajmującego się sprawami międzynarodowymi i gospodarczymi. Z ramienia Urzędu Miasta Katowice w spotkaniu wzięli udział I-Wiceprezydent Miasta Katowice, Naczelnicy Wydziałów – Obsługi Inwestora i Promocji oraz strony zaangażowane w merytoryczną realizację projektów. 

W dniach 10 i 11 września 2021 w Parku Zadole, odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Miast Partnerskich i Inicjatywy Lokalnej :"Łączy nas chleb. Home-made food EXPO Katowice Ligota-Panewniki", na który zaproszono mieszkańców, miasta partnerskie, konsulów honorowych państw reprezentowanych w Katowicach i regionie, przedstawicieli wyznania judaistycznego, chrześcijańskiego i muzułmańskiego, miejskie szkoły gastronomiczne, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach, piekarnie rzemieślnicze oraz lokalnych twórców rękodzieła. Oprócz interesujących dyskusji prowadzonych przez zaproszonych gości, publiczność Festiwalu miała okazję degustować chleby i pieczywo Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Centrum Kultury Muzułmańskiej w Katowicach, a także przygotowane wg receptur z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Niemiec, Peru, Serbii, Słowenii i Beninu. Spośród miast partnerskich Katowic obecne były: węgierski Miszkolc, niemiecka Kolonia i francuskie Saint-Etienne. Pozostałe, takie jak: czeskie Ostrawa i Opawa, chiński Shenyang, chorwacka Pula, holenderskie Gronningen i amerykańskie Mobile nie mogąc wziąć osobistego udziału, przesłały filmy z pozdrowieniami i przepisami kulinarnymi, które zaprezentowano na telebimie na scenie amfiteatru oraz na stoisku Katowic i miast partnerskich. 

Celem projektu było pokazanie chleba w tradycji różnych kultur, narodów i wyznań, jako symbolu łączącego, stanowiącego podstawę do dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

W dniach 19-21 października w Katowicach przebywała dwuosobowa delegacja merostwa Saint-Etienne w celu omówienia dotychczasowej współpracy w zakresie kultury, sportu, edukacji, wymiany w ramach Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości, a także planów związanych z udziałem miast partnerskich w Forum WUF 11 w 2022 r.

29 października 2021 odbyło się spotkanie online z przedstawicielami szkół gastronomicznych Saint-Etienne, Katowic i Monastyru, celem spotkania było omówienie dalszych działań projektu wymiany między uczniami oraz możliwości nawiązania przez nich bezpośrednich kontaktów za pomocą listów i narzędzi teleinformatycznych. 

                                                                                               ROK 2022

W wyniku inwazji rosyjskiej na Ukrainę ucierpiało wielu obywateli tego kraju, którzy podjęli decyzję o ucieczce przed wojną, przybywając również do Katowic. Władze miasta i mieszkańcy przyjęli uchodźców, zapewnili im dach nad głową i wyżywienie, pomogli również w załatwieniu najpotrzebniejszych spraw administracyjnych. Jednak potrzeby w tym zakresie były ogromne, dlatego Prezydent Miasta Katowice zwrócił się z prośbą o pomoc do władz miast partnerskich. Jednym z pierwszych, które zareagowało na ten apel, było francuskie Saint-Etienne oraz niemiecka Kolonia. W ciągu niespełna dwóch tygodni do Katowic dotarły dwie ciężarówki zapełnione najpotrzebniejszymi artykułami – żywnością, śpiworami i kocami, środkami opatrunkowymi, środkami higieny dla dorosłych i dzieci oraz karmą dla zwierząt. Do dyspozycji Prezydenta Miasta przekazano również 300 łóżek polowych. Część darów rozdysponowano wśród uchodźców przebywających w Katowicach, pozostała partia wyruszyła transportem  do naszego ukraińskiego miasta partnerskiego Lwowa, by tam służyć potrzebującym. W kolejnych tygodniach dotarła również ciężarówka z darami z Kolonii z środkami higienicznymi oraz żywnością o długim terminie ważności. Miasto Kolonia przygotowało ten transport wraz ze Stowarzyszeniem https://www.bgk-verein.de/.

Maj 2022- Wizyta uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Saint-Etienne. Wyjazd został zorganizowany na zaproszenie Liceum Hotelarsko-Gastronomicznego w Saint-Chamond, w ramach współpracy w Międzynarodowym Inkubatorze Przedsiębiorczości. W wyjeździe wzięli udział 3 uczniowie w wieku 19 lat i 2 nauczycielki Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach oraz pracownik Wydziału Promocji. 9 maja 2022r. delegacja została przyjęta przez Dyrekcję Liceum Hotelarsko-Gastronomicznego Saint-Chamond i zwiedziła placówkę szkolną, a także zapoznała się z jej organizacją.

17 i 18 września 2022r. odbyła się w Katowicach druga edycja Festiwalu Miast Partnerskich "Łaczy nas chleb". Dwudniowa impreza zorganizowana tradycyjnie w Parku Zadole, w katowickiej dzielnicy Ligota, cieszyła się dużym zanteresowaniem publiczności, która mogła nie tylko spróbować lokalnych specjałów, ale zobaczyć na scenie pochodzącego z katowickiej Ligoty aktora  Olgierda Łukaszewicza, a także reprezentującyh różne kraje i różne religie uczestników dyskusji. Dom Miasta Saint-Etienne przygotował swoje stoisko informacyjne, a sekcja petanque zorganizowała Turniej gry w kule dla chętnych. Gościem specjalnym był uczestnik programu Masterchef Julien Secher, który zaprezentował na scenie umiejętności kulinarne połączone z degustacją wykonanych przez siebie przekąsek, zaś na francuskim stoisku można było spróbować oryginalnych wypieków, a takze  zakupić  wysmienite chałki i chleby.

W dniach 14-15 listopada 2022r., w ramach współpracy z Międzynarodowym Inkubatorem Przedsiębiorczości, gościła w Katowicach trzyosobowa delegacja przedstawicieli Centrum Szkoleniowego Branzy Budowlanej z regionu Owernia-Rodan-Alpy. Na program wizyty złożyły się spotkania z dyrekcją  Katowickiego Centrum Kształcenia Zawodowego, zapoznanie się z pracami budowlanymi prowadzonymi przez firmę, w której szkolą się uczniowie Katowickiego Centrum Kształcenia, a także zwiedzanie pracowni fotowoltaiki  Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Wizyta odbyła się w celu rozpoczęcia pozszerzania zakresu działalności Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości (FIPED) założonej przez pięć miast - Saint-Etienne (Francja), Katowice (Polska), Sierre (Szwajcaria), Tamatave (Madagaskar) i Monastyr (Tunezja). 

Aby odnowić (po prawie dwóch latach pandemii) współpracę w ramach Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości (FIPED), w dniach 3-7 grudnia przybyła do Katowic dwuosobowa delegacja Dyrekcji Kontaktów Międzynarodowych Merostwa oraz Kampusu Przemysłowo Projektowego z Saint-Etienne. Celem wizyty było m.in. udział w Katowickim Festiwalu Nauki, określenie priorytetów przyszłej współpracy, a także omówienie szczegółów związanych z organizacją II Forum Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Rok 2023 

 Od 8 do 21 stycznia 2023 w Katowicach przebywała czteroosobowa delegacja z Liceum Mody Adrien Testud z Saint-Etienne. Wizyta trojga młodych ludzi i ich szkolnej opiekunki związana była z projektem edukacyjnym Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości, polegającym na wymianie uczniów ze szkół średnich o podobnym profilu nauczania. Dlatego też, goście z Francji zostali przyjęci przez dyrekcję i kolegów z Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, w którym kształcą się przyszli technicy przemysłu mody i technologii odzieży. Podczas inauguracyjnego spotkania, trzech uczniów z Francji oraz dwie uczennice i jeden uczeń z katowickiej szkoły zostali podzieleni na trzy mieszane, dwuosobowe zespoły polsko-francuskie, których zadaniem było opracowanie i wykonanie projektów odzieży w temacie „Dziedzictwo". Realizacja i prezentacja prac nastąpi w kwietniu, podczas pokazu mody, odbywającego się corocznie w Saint-Etienne w Liceum Mody Adrien Testud. 

W dniach 7-9 marca 2023r. Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach gościł przedstawiciela Liceum Hotelarskiego z Saint-Etienne. Było to pokłosie wcześniejszej wymiany z Liceum Saint-Chamond, ponieważ  w roku 2022 uczniowie z Katowic odbyli krótki staż w tej francuskiej szkole, a  na początku roku przyjęli u siebie jej przedstawiciela Pana Fabrice'a Portier – specjalistę w dziedzinie gastronomii, obsługi kelnerskiej i profesjonalnego znawcę win. W trakcie wizyty Pan Portier poprowadził szkolenie uczniów z zakresu sztuki przygotowania potraw zwanej flambirowaniem. Jest to metoda polegająca na przyrządzeniu potrawy z niewielką ilością wysokoprocentowego alkoholu i podpalenie jej przed podaniem. We Francji często przygotowuje się tę potrawę przed siedzącym przy stole klientem, w bezpiecznej odległości, a jeśli przygotowujący ma wprawę, to taki pokaz  zazwyczaj wywołuje zachwyt gościa. W szkole w Saint-Chamond uczniowie zdają egzaminy z tej umiejętności, wymagającej także obeznania z zasadami bezpieczeństwa. 8 marca uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka szkolili się w przygotowaniu flambirowanego deseru z jabłek pod czujnym okiem francuskiego specjalisty. 

W dniach 2-9 kwietnia 2023 r. delegacja uczniów i nauczycieli Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej już po raz drugi gościła we francuskim mieście partnerskim Saint-Etienne. Ta wizyta odbyła się w ramach współpracy międzyszkolnej z Lycée de la Mode Adrien Testud, a jej celem była prezentacja kolekcji strojów zaprojektowanych i wykonanych zarówno przez polskich jak i francuskich uczniów, pod wspólnym tytułem „Dziedzictwo". Stroje prezentowane są podczas corocznego, wiosennego pokazu mody, odbywającego się w budynku nieopodal szkoły, z profesjonalnie przygotowanym wybiegiem i widownią. Katowiccy uczniowie Julia Swadźba i Franciszek Przybytek zaprezentowali dwie kolekcje strojów nawiązujących do tradycji polskich. 

Dla Julii Swadźby inspiracją byli polscy władcy oraz szlachta, a także przeważająca w ich strojach kolorystyka i zdobienia, gdzie kolor złoty był symbolem przepychu i bogactwa. Pojawiająca się czarna suknia symbolizowała mroczne czasy wojny, a stroje w błękicie czasy zwycięstw i naszej największej świetności.

Kolekcja Franciszka Przybytka składała się z 3 damskich i 2 męskich projektów inspirowanych polskimi strojami ludowymi z różnych regionów jak: Śląsk, Kaszuby czy Podhale. Zabrudzone czy zszarzałe materiały sugerowały, że w dzisiejszych czasach zapominamy o polskich tradycjach i zwyczajach. Kolorowe fotografie przyszyte do materiału, ukazywały ozdobne elementy stroju podkreślając, że pamiętamy tylko niektóre detale. 

2 czerwca 2023r.  w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa. Ink został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Saint-Etienne i Miastem Katowice. Ma on zagwarantować wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami w projekcie Międzynarodowa Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych (dawniej Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości), która umożliwia wymianę dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, kształcenia branżowego oraz ekonomii społecznej i włączenia zawodowego.

Pierwszy list intencyjny dotyczący wspierania wymiany doświadczeń wśród przedsiębiorców podpisany został w 2018 roku z inicjatywy miast Saint-Etienne, Katowic, Sierre (Szwajcaria), Monastyru (Tunezja) oraz Tamatave (Madagaskar). W 2019 roku rozpoczęła swoje działania Międzynarodowa Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych. Z potrzeby partnerów w projekcie rozwijane są również wyzwania związane z kształceniem branżowym oraz ekonomią społeczną. W ramach projektu, pomimo pandemii, odbywały się spotkania partnerów i szkół. Okres pilotażowy projektu zakończył się w 2022 roku.

Podpisany w 2023 r. list intencyjny zakłada kontynuację wspólnych działań w trzech obszarach: wzmacnianie przedsiębiorczości, wymiana doświadczeń w ramach kształcenia zawodowego i branżowego oraz wspieranie wymiany podmiotów ekonomii społecznej.  Dotychczasowa współpraca w projekcie to m.in. dwie wizyty przedsiębiorców, wymiana uczniów i nauczycieli szkół: mody, gastronomii i hotelarstwa, a także spotkania z podmiotami ekonomii społecznej. 

2 i 3 czerwca 2023 mieliśmy okazję gościć delegację partnerskiego miasta Saint-Etienne podczas III edycji Festiwalu Miast Partnerskich "Łączy nas chleb".  Jak co roku., festiwal odbywał się w ligockim parku na Zadolu i zgromadził wielu zainteresowanych mieszkańców, nie tylko tych z najbliższej okolicy. Miasto Saint-Etienne reprezentowali: Wicemer ds. Kontaktów Międzynarodowych Denis Chambe oraz Prezeska prężnie działającego Stowarzyszenia Saint-Etienne - Métropole – Katowice Pani Alicja Tardy. Stoisko francuskiego partnera cieszyło się dużym zainteresowaniem, a odwiedzający musieli wypełnić quiz z pytaniami, do których odpowiedzi znajdowały się na wywieszonych plakatach i informatorach. Była to doskonała okazja do zapoznania się z miastem i jego charakterystyką oraz skosztowania smakowitych przekąsek, których podstawą były oryginalne francuskie bagietki. Dodatkowym „rarytasem" okazał się pokaz mody w wykonaniu uczennic i uczniów Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, podczas którego prezentowano piękne projekty strojów, powstałe dzięki współpracy szkół szwajcarskiej, francuskiej, tunezyjskiej i polskiej w ramach Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych. 

10 września 2023 Stowarzyszenie Domu Miasta Saint – Etienne w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Katowice już po raz 15 zorganizowało Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta. Zawody odbyły się na przeznaczonym do gry „bulodromie", usytuowanym w Parku Kościuszki obok Wieży Spadochronowej. Wydarzenie miało na celu popularyzację gry w Pétanque wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Turniej zakończył przed godziną 19:00 wręczeniem ufundowanych przez miasto pucharów i upominków oraz dyplomów, a także nagród zapewnionych przez Stowarzyszenie. W rozgrywkach wzięło udział 69 graczy, w tym zawodowcy oraz zupełni amatorzy z kraju i z zagranicy (Francja, Słowacja, Czechy, Ukraina). Integracyjny charakter dyscypliny Pétanque potwierdza fakt, że w drużynie, która zajęła 3 miejsce była się osoba niepełnosprawna. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. 

W dniach 12-16 listopada 2023 odbyło się w Saint-Etienne spotkanie partnerów projektu współpracy międzynarodowej 5 miast (Saint-Etienne, Katowice, Sierre (Szwajcaria), Tamatave (Madagaskar) i Monastyr (Tunezja), utworzonego w dniu 7 kwietnia 2018 jako Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości, a którego podstawą funkcjonowania jest list intencyjny, podpisany przez wszystkich partnerów projektu. Ponieważ pandemia COVID-19 zahamowała współpracę międzynarodową, Forum Przedsiębiorczości Inkubatora zaplanowane na październik 2021 rok w Katowicach zostało odwołane, a w roku 2022 również nie mogło się odbyć. Podjęto też decyzję o organizacji Międzynarodowego Spotkania Partnerów Fabryki w Monastyrze, jednak ze względu na kryzys polityczny w Tunezji oraz zmiany jakie po nim nastąpiły, planowane w połowie maja 2023 spotkanie zostało odwołane. W związku z tym merostwo Saint-Etienne zdecydowało się na organizację tego wydarzenia u siebie,  w celu prezentacji dotychczasowych rezultatów i przedyskutowania planów na kolejne lata.

Od 10 do 14 grudnia br. przebywała w Katowicach delegacja miasta Saint-Etienne ds. kultury, z udziałem nowego Dyrektora Wydziału Kultury Merostwa oraz przedstawicielek Wydziału ds. Kontaktów Międzynarodowych. W Śląskim Festiwalu Nauki wystąpił przedstawiciel francuskiego miasta, dyrektor instytucji La Rotonde. Goście z merostwa uczestniczyli w Festiwalu, a także spotkali się z przedstawicielami placówek kulturalnych, celem omówienia możliwości dalszej współpracy w tej dziedzinie.  W związku z przypadającą w tym czasie 42 rocznicą tragicznych wydarzeń w kopalni "Wujek" zwiedzili również Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice