Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Organizacja międzynarodowa - ICLEI

Organizacja międzynarodowa - ICLEI 

iclei.jpgICLEI


 

Od 25 października 1993 roku miasto Katowice jest członkiem organizacji ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative - Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych.

Siedzibą organizacji jest Toronto w Kanadzie.


Cele ICLEI:
- Pełnienie roli międzynarodowego przedstawiciela władz lokalnych w celu wzmocnienia lokalnej zdolności i poziomu wiedzy fachowej w zakresie ochrony środowiska;
- Funkcjonowanie w charakterze "izby rozrachunkowej" informacji dotyczących lokalnych programów i polityki w zakresie ochrony środowiska;
- Zapewnienie i koordynacja usług technicznych w oparciu o platformę międzynarodową, na rzecz rozwoju lokalnej polityki i programów w zakresie ochrony środowiska;
- Ułatwianie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi na świecie, aby zając się globalnymi problemami ochrony środowiska i wspierać koordynowanie programów ochrony środowiska pomiędzy społecznościami w krajach uprzemysłowionych
i rozwijających się;
- Inicjowanie i wspieranie konkretnych lokalnych programów dot. środowiska, które w pełni uwzględniają kwestie ekologiczne;
- Współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi i instytucjami badawczymi w zakresie rozwijania i wymiany wiedzy na temat środowiska oraz stosownych technologii środowiskowych;
- Reagowanie na niebezpieczeństwa i sytuacje nadzwyczajne dot. środowiska, które wywierają wpływ na konkretne miejscowości;
- Promocja roli władz lokalnych jako koniecznego czynnika innowacyjnego i wdrażającego zdrową i rozsądną politykę w zakresie środowiska;
- Prowadzenie kampanii na rzecz zwiększenia możliwości władz lokalnych w zakresie tworzenia polityki środowiskowej;
- Reprezentowanie interesów władz lokalnych w kontaktach z władzami szczebla międzynarodowego i ogólnokrajowego i   stowarzyszeniami, aby zapewnić właściwe zrozumienie wagi działań władz lokalnych w zakresie środowiska.

Członkowie ICLEI

ICLEI to stowarzyszenie członkowskie władz lokalnych oraz krajowych i regionalnych stowarzyszeń władz lokalnych, które zobowiązały się działać na rzecz harmonijnego rozwoju. W skład ICLEI wchodzi 630 władz lokalnych reprezentujących blisko 300 milionów ludzi na całym świecie.


Korzyści dla miasta Katowice wynikające z członkostwa w ICLEI:
- Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych kampaniach (np. Lokalna Agenda 21, Miasta na rzecz Zmiany Klimatu, Kampania w sprawie Wody) oraz projektach (Cities 21, ecoProcura)   realizowanych przez ICLEI.
- Bezpłatny dostęp do publikacji  wydawanych przez ICLEI.
- Subskrypcja publikacji "Local Environment"
- Przynależność do światowej sieci przedstawicieli władz lokalnych zajmujących się podobnymi problemami zarządzania środowiskiem.
- Reprezentanci spotykają się podczas warsztatów, konferencji a także poprzez elektroniczne konferencje on-line.
- Pokrycie kosztów uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych;
- Informacje oraz pomoc jak i gdzie uzyskać dotacje na przedsięwzięcia lokalne.

W dniach 9-11.12.2008 r. przedstawiciele Miasta Katowice wzięli udział w Samorządowej Sesji Klimatycznej, zorganizowanej przez ICLEI (we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i samorządem Miasta Konin) przy 14 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu Poznań 2008. W konferencji uczestniczyło około 200 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z całego świata. Samorządowcy dzielili się doświadczeniami dotyczącymi m.in. wykorzystania energii odnawialnej, proekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim, a także rozmawiali o koniecznej edukacji i zmianie świadomości ekologicznej mieszkańców, o planowaniu ochrony przed klęskami żywiołowymi, o kwestii „sprawiedliwości klimatycznej” i zaangażowaniu w krajach rozwijających się. Uczestnicy konferencji podkreślali, że działania władz lokalnych na rzecz ochrony klimatu muszą stać się częścią państwowych strategii klimatycznych. Od 2007 roku miasta odzwierciedlają „Klimatyczną Mapę Drogową Narodów Zjednoczonych” w procesie zwanym „Samorządowa Klimatyczna Mapa Drogowa”. Popierają ogólne uzgodnienia dotyczące klimatu „post-2012”, które określą następny etap po okresie obowiązywania Protokołu z Kioto. Miasta i władze lokalne z całego świata podejmują wiele samorzutnych lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Państwa muszą to uznać i budować na tym lokalnym wkładzie drogę strategicznego partnerstwa klimatycznego ze swoimi władzami lokalnymi. Takie państwowo-lokalne partnerstwo klimatyczne powinno obejmować zarówno pełnomocnictwo, charakter, środki i łatwiejszy dostęp do finansowania, jak i regulacje prawne oraz warunki ramowe umożliwiające działanie na poziomie lokalnym. Władze państwowe mogą otrzymać konkretne wsparcie w osiąganiu swoich wyznaczonych celów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych jeżeli upoważnią miasta do działania na rzecz klimatu. Powinny ująć działania lokalne w swoich państwowych planach klimatycznych. Jako najbliższy mieszkańcom poziom władzy, liderzy miast mogą przyspieszać zmianę zachowań w swojej gminie oraz wprowadzać i realizować efektywne działania.


W dniu 22 października 2010 r. w UM Katowice odbyło się spotkanie z przedstawicielami Sekretariatu Europejskiego ICLEI, podczas którego przeanalizowano dotychczasową współpracę Miasta z organizacją ICLEI.

Omówiono korzyści wynikające z członkostwa w organizacji, w tym dostępu do informacji nt. działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w innych miastach, projektów realizowanych przez stowarzyszenie oraz ułatwienia kontaktów pomiędzy poszczególnymi członkami. Uczestnicy odnieśli się do seminarium „Informed Cities. Ocena wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym”, zorganizowanego dzień wcześniej w Głównym Instytucie Górnictwa oraz dwóch instrumentów służących do oceny zrównoważonego rozwoju, Local Evaluation 21 oraz Urban Ecosystem Europe, które umożliwiają przetwarzanie danych dot. działań podejmowanych przez Miasto oraz do rozpowszechniania informacji wśród mieszkańców.


W dniach 26-27.10.2011 r. przedstawiciel miasta wziął udział w II Forum projektu Informed Cities, realizowanego pod patronatem stowarzyszenia ICLEI w Neapolu. Forum poświęcone było roli samorządów lokalnych, instytucji badawczych oraz roli współpracy między nimi w zrównoważonym rozwoju miast. Zaprezentowano 2 narzędzia do oceny stanu zrównoważonego rozwoju w mieście: Urban Ecosystem Europe tj. ankieta dot. stanu środowiska w mieście oraz Local Evaluation 21 tj. narzędzie do samooceny lokalnych procesów na rzecz zrównoważonego rozwoju w mieście. Omówiono inicjatywy Komisji Europejskiej, wspierające działania władz lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju (m. in.Karta Aalborska, Porozumienie między Burmistrzami) oraz przygotowania samorządów lokalnych do Szczytu Ziemi RIO+20 w Brazylii w roku 2012. Zaprezentowano przykłady współpracy między samorządami lokalnymi a instytucjami badawczymi. Przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju miast w przyszłości oraz wizję partnerstwa na rzecz lepszej jakości życia w miastach.

Uchwałą nr LV/1292/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014 r. Miasto Katowice wystąpiło ze Stowarzyszenia ICLEI Local Governments for Sustainability. 

Link do uchwały LV/1292/14

W dniach 29-30.05.2018 r. w Brukseli/Belgii  przedstawiciel Miasta Katowice wziął udział w dialogu "Od szarego do niebieskiego - jak radzić sobie z zanieczyszczeniem powietrza w miastach?" podczas którego nawiązano kontakt z przedstawicielem ICLEI. Wskazano potencjalnego partnera do projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 oraz przedstawiono  aktualnie prowadzone przez miasto projekty klimatyczne. 

Na przełomie 2017 i 2018 r. Miasto Katowice przystąpiło do projektu UTA / Urban Transitions Alliance/, które jest aliansem miast powstałym dzięki inicjatywie ICLEI. Alians jednoczy miasta postindustrialne celem przeistoczenia ich w globalnych liderów zrównoważonego rozwoju. Miasta członkowskie wspólnie identyfikują wyzwania, dzielą się doświadczeniami oraz razem opracowują rozwiązania, a także wzmacniają więzy między sobą, ekspertami z centrów badawczych oraz przedstawicielami sektora prywatnego. Tematy, na których skoncentruje się UTA to m.in: energia odnawialna, zielone budynki, infrastruktura oraz gospodarka, dziedzictwo industrialne, nowa jakość życia dla społeczeństwa starzejącego się, mobilność zrównoważona i logistyka miejska, wydajność energetyczna i gospodarka okrężna. Projekt UTA przewidziany był na rok, jednak ICLEI wraz z fundatorem UTA, fundacją Stiftung Mercator, podjęli rozmowy nt. przedłużenia projektu. 

W dniu 25 stycznia 2018 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr LII/1044/18 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do Stowarzyszenia ICLEI – Local Governments for Sustainability.

Link do uchwały LII/1044/18 

W dniach 18-24 czerwca 2018 r. w Montrealu, w Kanadzie dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice wzięło udział w Światowym Kongresie ICLEI oraz spotkaniu projektu Urban Transitions Alliance, do którego Katowice przystąpiły na przełomie 2017/2018 roku. Katowice otworzyły spotkanie UTA oraz wzięły udział w dyskusjach panelowych. Podczas Kongresu ICLEI odbyło się 56 sesji oraz 10 wizyt technicznych, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się o globalnym programie zrównoważonego rozwoju oraz sposobach, w jakie miasta mogą w nim uczestniczyć. 

W ramach współpracy z ICLEI 10 grudnia 2018 r. w trakcie Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24 Katowice przygotowały spotkanie pt.„Katowice zmieniają klimat. Kulminacja miast i regionów na COP24” z udziałem Ashok-Alexander Sridharan – burmistrza Bonn, Huberta Bruls – burmistrza Nijmegen oraz Lan Marie Nguyen Berg – wiceburmistrz Oslo. Gospodarzem spotkania był Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice. Wydarzenie podzielone było na dwa bloki tematyczne tj. Talanoa Dialog czyli prezentacja wybranych projektów przez gości COP24 oraz Spotkanie Sieci Zielonej Stolicy Europy. Uczestnicy skupili się na tematach z zakresu miejskiej zieleni, ograniczenia zanieczyszczenia środowiska a także inwestycji w rozwój sieci rowerowych i komunikacji publicznej. 

W dniu 7 listopada 2019 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w spotkaniu internetowym, podczas którego prezentowani byli nowi członkowie ICLEI tj. Turku i Bufallo.

W dniach 9-13 grudnia 2019 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w sesjach ICLEI i Urban Transitions Alliance podczas COP25 w Madrycie. 

W dniu 1 czerwca 2020 r. złożono kandydaturę Wiceprezydenta Miasta Katowice Mariusza Skiby na członka ICLEI European Regional Executive Committee na lata 2021-2024. 

W dniach 24 i 26 czerwca 2020 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w internetowej prezentacji nowej inicjatywy ICLEI – Green City Accord. W ramach tej inicjatywy miasta mają się zająć pięcioma obszarami: hałas w środowisku, powietrze, woda, odpady, naturalne siedliska – konserwacja i ochrona środowiska, siedlisk naturalnych itp.

W dniu 7 lipca 2020 r. Miasto Katowice poparło Deklarację Baskijską. 

W dniu 23 lipca 2020 r. pracownik Biura Zarządzania Energią w Katowicach uczestniczył w webinarium organizowanym przez ICLEI, w którym zaprezentował plan adaptacji do zmian klimatycznych dla Katowic.

W dniu 31 lipca 2020 r. złożenio aplikację Katowic do konkursu Transformative Action Award 2020. Katowice zgłosiły projekt KATOobywatel, który jest realizowany od 2018 roku. Projekt KATOobywatel zdobył główną nagrodę zdobywając tym samym 10 tys. euro na zrealizowanie kolejnego projektu. KATOobywatel to aplikacje, akcje i kampanie społeczne, budujące społeczeństwo obywatelskie i włączające mieszkańców we wspólne dbanie o swoje otoczenie i środowisko. Projekt łączy wielu partnerów, w tym miejskie służby i jednostki, organizacje pozarządowe, instytucje i firmy prywatne, ale przede wszystkim angażuje mieszkańców.

W dniu 29 wrzesnia 2020 r. Miasto Katowice poparło Mannheim Message. Na zaproszenie europejskiego sekretariatu organizacji ICLEI, Katowice poparły Mannheim Message, tj. Przesłanie z Mannheim – dokument, który jest wspólną odpowiedzią na Europejski Zielony Ład (nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu służąca przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r., wzroście gospodarczym oddzielonym od zużycia zasobów i równej dynamice wzrostu wszystkich regionów). Mannheim Message to wyrażenie przez członków ICLEI poparcia dla polityki Zielonego Europejskiego Ładu, a także oferta współpracy i wsparcia w budowaniu silnej, zjednoczonej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej Europy. Mannheim Message została oficjalnie przedstawiona Komisji Europejskiej w dniu 1 października 2020 r. podczas IX Europejskiej Konferencji Miast Zrównoważonych. 

W dniach 30 września - 2 października 2020 r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w European Conference on Sustainable Cities and Towns „Manheim2020.” Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba występował w roli prelegenta w sesji plenarnej "The Green Deal." Natomiast podczas sesji plenarnej "The Future" ogłoszono laureata konkursu "Transformative Action Award," którym zostało miasto Katowice wraz z projektem KATOobywatel. 

W dniu 15 października 2020 r. nastapiło rozstrzygnięcie wyborów do European Regional Executive Committee na lata 2021-2024 i został potwierdzony fakt wejścia w skład komitetu Wiceprezydenta Mariusza Skiby. 


Szczegółowe informacje na temat celów, zasad działania, struktury   oraz aktualnych projektów realizowanych w ramach organizacji ICLEI znajdują się na stronie www.iclei.org

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice