Pobierz dokument - zał. do zarządzenia.odt


Załącznik do zarządzenia wewnętrznego
Prezydenta Miasta Katowice
nr 124/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

POLITYKA JAKOŚCI 
URZĘDU MIASTA KATOWICE

Urząd Miasta Katowice wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.
Kontynuując dynamiczny rozwój miasta oraz zakładając pozyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 sformułowane zostały następujące strategiczne cele działania na rok 2018:
1. kontynuacja działań mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych do lokalizacji swojej działalności w Katowicach, w szczególności reprezentujących sektor firm zaawansowanych technologii – IT, BPO, SSC, KPO, R&D (m.in. poprzez zapewnienie wysokich standardów obsługi inwestora) oraz wspieranie ekspansji rodzimych firm na rynki zagraniczne,
2. wspieranie działań mających na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez endogeniczny potencjał przedsiębiorczości i badawczo - rozwojowy m.in. poprzez wspieranie Śląskiego Klastra NANO, tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP (w tym pomoc w procedurach inwestycyjnych w ramach urzędu dla MŚP oraz start-up’ów), budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami i biznesem,
3. realizacja działań zmierzających do utworzenia Śląskiego Centrum Innowacji w Katowicach,
4. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki kreatywnej miasta opartej na sektorze kultury,
5. utrzymanie niskiego wskaźnika bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, a także lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
6. podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym (w oddziałach gimnazjalnych w innych typach szkół) i ponadgimnazjalnym (w tym zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego),
7. wspieranie uczelni wyższych w działaniach umacniających pozycję Katowickiego Ośrodka Akademickiego w kraju i zagranicą m.in. poprzez udział w rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego,
8. kontynuacja działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta poprzez stworzenie: zintegrowanego, multimodalnego i niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego (budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, wdrażanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem), a także tworzenie warunków dla bezpiecznego i płynnego ruchu rowerowego w mieście, 
9. realizacja działań w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej w tym elektromobilności w ramach wielowymiarowej współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej, uczelniami oraz podmiotami prywatnymi, 
10. kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych (miejskich i poprzemysłowych), 
11. kontynuacja działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne m.in. przez wdrażanie inteligentnego systemu monitoringu, dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi,
12. podjęcie realizacji działań zmierzających do wzmocnienia potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu, 
13. kontynuacja i intensyfikacja działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomościach na terenie miasta Katowice,
14. intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie problematyki ograniczania niskiej emisji (m.in. poprzez utworzenie w mieście Katowice „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej" oraz podjęcie działań zmierzających do uruchomienia „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice"), 
15. poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową termomodernizację oraz wyposażenie w systemy monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością zdalnej eksploatacji, 
16. realizacja polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodzin, poprzez wsparcie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, udział w programie Mieszkanie Plus, budowę nowych i modernizację istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta,
17. utrzymanie na właściwym wysokim poziomie obiektów i obszarów przebudowanych i zrewitalizowanych w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych, 
18. tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w dzielnicach poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, 
19. tworzenie warunków do korzystania z wysokiej jakości usług sportowych, w tym zmierzających do budowy krytych basenów w dzielnicach, utworzenia strefy sportu obejmującej m.in. nowy stadion miejski, wspierania rozwoju sportu wyczynowego, sportu młodzieżowego oraz organizacji i promocji wielkich wydarzeń sportowych w mieście, 
20. realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i żłobków z uwzględnieniem zapotrzebowania w poszczególnych dzielnicach miasta (powiększenie bazy miejsc w istniejących placówkach oraz budowa nowych placówek), 
21. kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia, 
22. realizacja miejskich programów dla rodzin z dziećmi oraz programów dedykowanych Seniorom, 
23. poprawa jakości i wzrost dostępności do usług publicznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym m.in. w zakresie administracji publicznej, opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej, 
24. dalsza realizacja działań mających na celu aktywizację mieszkańców na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności oraz włączenie ich w proces współdecydowania o rozwoju miasta (budżet obywatelski, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna) oraz kontynuacja dialogu z NGO przy wsparciu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
25. udział we wdrażaniu programów rządowych realizowanych w obszarze społecznym w szczególności dotyczących wsparcia dla rodzin, 
26. wspieranie działań mających na celu równoczesne umiędzynarodowienie i popularyzację katowickich aktywności, produktów i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i badawczo-naukowej w Katowicach, 
27. podjęcie działań wynikających z roli gospodarza dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) w sprawie zmian klimatu (COP24), 
28. budowanie współpracy z miastami aglomeracji opartej na zasadach partnerstwa na rzecz Metropolii z uwzględnieniem wiodącej roli Miasta Katowice, 
29. wzmacnianie pozycji międzynarodowej Katowic poprzez aktywne uczestnictwo w prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – Katowice Miasto Muzyki i realizację wynikających z tego tytułu zadań dot. zrównoważonego rozwoju w obszarze muzycznych przemysłów kreatywnych.
w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bogumił Sobula
Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice


Calendar
Title and navigation
<<<marzec 2019>>>
marzec 2019
PWŚCPSN
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567