Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Polityka jakosci

Polityka jakosci

Pobierz dokument - zał. do zarządzenia


Załącznik do zarządzenia wewnętrznego 
Prezydenta Miasta Katowice
nr 113/2019 z dnia 8 marca 2019 r.

POLITYKA JAKOŚCI

URZĘDU MIASTA KATOWICE

 

Urząd Miasta Katowice wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.

Kontynuując dynamiczny rozwój miasta oraz zakładając pozyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020  oraz Funduszy Norweskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 sformułowane zostały następujące strategiczne cele działania na rok 2019:

 1. Kontynuacja działań mających na celu: - zachęcanie inwestorów krajowych i zagranicznych do lokowania swojej działalności w Katowicach, w szczególności reprezentujących sektor nowoczesnych usług biznesowych (m.in. poprzez zapewnienie wysokich standardów obsługi inwestora) oraz – wspieranie ekspansji katowickich firm na rynki zagraniczne;
 2. Wspieranie działań mających na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez lokalny potencjał przedsiębiorczości oraz potencjał sektora badawczo - rozwojowego m.in. poprzez współpracę z klastrami działającymi na terenie miasta Katowice, tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP (w tym pomoc w procedurach inwestycyjnych   w ramach urzędu dla MŚP oraz start-up'ów), wspieranie platformy współpracy między samorządem, uczelniami i biznesem;
 3. Kontynuacja działań zmierzających do budowy Centrum Nauki w Katowicach;
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju przemysłów kreatywnych opartych na sektorze kultury;
 5. Dalsze wzmacnianie pozycji międzynarodowej Katowic poprzez aktywne uczestnictwo  w prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – Katowice Miasto Muzyki i realizacja wynikających z tego tytułu zadań dot. zrównoważonego rozwoju w obszarze muzycznych przemysłów kreatywnych;
 6. Realizacja działań podejmowanych w ramach stowarzyszenia EUROCITIES, organizacji ICLEI oraz sieci ICORN;
 7. Utrzymanie niskiego wskaźnika bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, a także lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;
 8. Podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym (w oddziałach gimnazjalnych w innych typach szkół) i ponadgimnazjalnym (w tym zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego);
 9. Wspieranie uczelni wyższych w działaniach umacniających pozycję Katowickiego Ośrodka Akademickiego w kraju i zagranicą, m.in. poprzez udział w rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego;
 10. Kontynuacja działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta poprzez stworzenie: zintegrowanego, multimodalnego i niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego (budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, wdrażanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem), a także tworzenie warunków dla bezpiecznego i płynnego ruchu rowerowego w mieście;
 11. Realizacja działań w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym elektromobilności  w ramach wielowymiarowej współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej, uczelniami oraz podmiotami prywatnymi;
 12. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych (miejskich i poprzemysłowych);
 13. Kontynuacja działań polegających na wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi w ramach zrównoważonego rozwoju;
 14. Kontynuacja działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne, m.in. przez wdrażanie inteligentnego systemu monitoringu, dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi;
 15. Realizacja działań zmierzających do wzmocnienia potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu;
 16. Kontynuacja i intensyfikacja działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomościach na terenie miasta Katowice;
 17. Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców  i mieszkańców w zakresie problematyki ograniczania niskiej emisji (m.in. poprzez utworzenie w mieście Katowice „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej" oraz „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice");
 18. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową termomodernizację oraz wyposażenie w systemy monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością zdalnej eksploatacji;
 19. Realizacja polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodzin, poprzez wsparcie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, udział w programie Mieszkanie Plus, budowę nowych i modernizację istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta;
 20. Utrzymanie na właściwym wysokim poziomie obiektów i obszarów przebudowanych i zrewitalizowanych w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych;
 21. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w dzielnicach poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej;
 22. Tworzenie warunków do korzystania z wysokiej jakości usług sportowych, w tym budowa krytych basenów w dzielnicach, utworzenia strefy sportu obejmującej m.in. nowy stadion miejski, wspierania rozwoju sportu wyczynowego, sportu młodzieżowego oraz organizacji  i promocji wielkich wydarzeń sportowych w mieście;
 23. Realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i żłobków z uwzględnieniem zapotrzebowania w poszczególnych dzielnicach miasta (powiększenie bazy miejsc w istniejących placówkach oraz budowa nowych placówek);
 24. Kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia;
 25. Poprawa jakości i wzrost dostępności do usług publicznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym m.in. w zakresie administracji publicznej, opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej;
 26. Udział we wdrażaniu programów rządowych realizowanych w obszarze społecznym  w szczególności dotyczących wsparcia dla rodzin;
 27. Kontynuacja Polityki Rodzinnej (m.in.: program „Nas Troje i więcej");
 28. Kontynuacja Programu Senioralnego („Aktywni Seniorzy");
 29. Dalsza realizacja działań mających na celu aktywizację mieszkańców na rzecz integracji  i budowania więzi lokalnych społeczności oraz włączenie ich w proces współdecydowania  o rozwoju miasta (budżet obywatelski, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna) oraz kontynuacja dialogu z NGO przy wsparciu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 30. Wspieranie działań mających na celu równoczesne umiędzynarodowienie i popularyzację katowickich aktywności, produktów i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i badawczo-naukowej w Katowicach;
 31. Budowanie współpracy z miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii opartej na zasadach partnerstwa.

 

 

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent

Miasta KatowiceCalendar
Title and navigation
<<<styczeń 2020>>>
styczeń 2020
PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice