Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego

Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego

log bi.png

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni Miasta Katowice, w tym przebudowa i remont lokali zlokalizowanych w obrębie budynków znajdujących się przy ul. Markiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb realizacji projektu pn. „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej" wraz z modernizacją przestrzeni publicznej Parku Boguckiego, celem likwidacji istotnych problemów społecznych na obszarze rewitalizowanym, wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Katowice oraz w celu skutecznego i kompleksowego przekształcenia tego obszaru w atrakcyjną, a zarazem przyjazną i bezpieczną przestrzeń społeczną, zachęcającą do spędzenia w niej wolnego czasu.

Okres realizacji projektu: IV kw. 2015 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 246 676,30 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 4 980 374,21 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 585.926,37 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a wydatki z budżetu miasta Katowice wynoszą 1.680.375,72 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice