Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

EFS kolor poziom.jpg
Tytuł projektu: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do dwóch katowickich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice tj.: Miejskiego Przedszkola nr 41 oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 w Katowicach, poprzez utworzenie dodatkowych 156 miejsc wychowania przedszkolnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
Projekt polegał na utworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania łącznie 9 nowych oddziałów przedszkolnych w MP 41 i MP 66 oraz przeprowadzeniu kilku rodzajów zajęć dodatkowych.
 
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017r. - 31 sierpnia 2018r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 106 096,78 PLN. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 2 640 182,26 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 465 914,52 PLN.
 
Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice