Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap

Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap

EFS kolor poziom.jpg


Tytuł projektu: Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest integracja społeczna od września 2017 roku do sierpnia 2020 roku 171 osób, w tym 115 kobiet i 56 mężczyzn w wieku senioralnym (tj. w wieku 60+) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Katowice oraz dotkniętych pogłębiającymi się procesami starzenia poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w formie działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych, edukacyjnych i kulturalnych wpływających pozytywnie na poprawę sytuacji seniorów oraz upowszechnienie idei aktywnego i zdrowego starzenia się.

Projekt realizowany w partnerstwie z Katowickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka", Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria", Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym "Dwójka" oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem".

Okres realizacji projektu: IX 2017r. – X 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 2 580 003,47zł, w tym wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 2 451 003,30 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny do projektu Miasta Katowice oraz Partnerów wynosi 5% wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice