Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/17

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/17

​​Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość udzielenia pomocy uczniom szkół działających na terenie miasta Katowice w formie dofinansowania zakupu podręczników, a także materiałów edukacyjnych.
1.      Dofinansowanie zakupu podręczników kierowane jest dla uczniów:
·         słabowidzących,
·         niesłyszących,
·         słabosłyszących,
·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
·         z niepełnosprawności ruchową, w tym z afazją,
·         z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy, jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - bez względu na wysokość dochodu w rodzinie ucznia.

 2. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kierowane jest dla uczniów:
·      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
·      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III (w przypadku, gdy uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty) i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej - bez względu na wysokość dochodu w rodzinie ucznia.

 Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców' ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, złożony do 5 września 2016 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2016 roku.

 
Szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz Wydział Edukacji UM w Katowicach (kontakt telefoniczny: 32 705-41-60).

 
Zarządzenie PMK Nr 987/2016 z 09.08.2016 r.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice