logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Wyposażenie pracowni zawodowych 
w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest modernizacja, rozbudowa i remont laboratoriów dydaktycznych i pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Okres realizacji projektu: III kw. 2016r. - IV kw. 2016r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  3 745 245,17 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi  2 404 835,01 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 35,79% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.