Wyniki  IV  edycji  stypendiów ,,PRYMUS"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 2267/2014 z dnia 3 września 2014 roku wraz z listą stypendystów - pobierz

W roku szkolnym 2014/2015 odbywa się IV edycja wypłaty stypendiów dla dzieci
i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,PRYMUS".

O stypendium ubiegało się 190  uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice  nr 2267/2014 z dnia 3 września 2014r. stypendium zostało przyznane 149 uczniom, którzy spełnili wszystkie przewidziane kryteria.  

Przyznano stypendia w kwocie 270 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy tj. od września 2014r. do czerwca 2015 r.

Stypendium wypłacane będzie co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem absolwentów, którzy wypłatę za okres 10 miesięcy otrzymają jednorazowo w kwocie  2 700 zł  we wrześniu br.

Stypendia zostaną wypłacone na konto bankowe stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego wskazane we wniosku.

Prymusom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


Ważne !!!
Stypendium  jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2014 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł