Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA: „PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM UZALEŻNIENIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ POPRZEZ UDZIELENIE SCHRONIENIA ORAZ PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”.

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci  - UNICEF


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania: „Realizacja wolontariatu wspierającego organizację XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 – WUF11"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji na 2022 rok z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

Otwarty konkurs ofert o udzielenie na 2022 rok dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego".

Uwaga! W związku z błędem jaki pojawił się w warunkach konkursowych dotyczących zadania pn.: ​„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego” dotyczącym terminu składania ofert w ww. konkursie, informujemy, że oferty na konkurs przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice do dn. 8 grudnia 2021 r. do godz. 15.00.

Otwarty konkurs ofert o udzielenie na 2022 rok dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów".

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji na 2022 rok z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami". 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność charytatywna – realizacja programu FEAD” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”.

Wyniki otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: "Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice