Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Konkursy - Wydział Polityki Społecznej


Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „PROWADZENIE 3 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Prowadzenie domów pomocy społecznej"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: "Promocja i organizacja wolontariatu"

Ogłoszenie dotyczące zmiany wysokości kwoty w konkursie pn. "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego oraz edukacji prawnej"

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Działalność charytatywna".


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami".​


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Promocja i organizacja wolontariatu"


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie domów pomocy społecznej"
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”


10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

11. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”

12. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”

13. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu na realizację zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia - działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym".

14. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania: "Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu pożytku publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną."

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia"

Wyniki  otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej" ​

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej" ​


Wszystkie ogłoszenia o aktualnych konkursach ofert oraz wynikach dotychczasowych konkurów znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice na Tablicy ogłoszeń w Dziale ogłoszeń urzędu.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice