Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – poprzez prowadzenie dwóch noclegowni dla bezdomnych mężczyzn” w 2020 r.

Informacja o zmianie terminów składania ofert w otwartym konkursie ofert na tzw. „wkład własny"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „PROWADZENIE 3 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Prowadzenie domów pomocy społecznej"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”
.......................................................................................................................................

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. "wkładu własnego" - IV nabór ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” – III nabór ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Działalność charytatywna".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami".​

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Promocja i organizacja wolontariatu"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie domów pomocy społecznej"


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice