Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania pn. „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie jadłodajni”


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionymw formie wspierania realizacji zadania: „Działalność charytatywna – realizacja programu FEAD”


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania”

Unieważnienie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi (-om) uprawnionemu(-ym) w formie wspierania realizacji zadania pn.: „Działalność charytatywna -prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami".

Wyniki otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie realizacji zadania pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego oraz edukacjaprawna” w mieście Katowice w 2021 r.


KOMISJA KONKURSOWA NA 2021 ROKOtwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – poprzez prowadzenie dwóch noclegowni dla bezdomnych mężczyzn” w 2020 r.

Informacja o zmianie terminów składania ofert w otwartym konkursie ofert na tzw. „wkład własny"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „PROWADZENIE 3 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Prowadzenie domów pomocy społecznej"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”
.......................................................................................................................................

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. "wkładu własnego" - IV nabór ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” – III nabór ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Działalność charytatywna".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami".​

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Promocja i organizacja wolontariatu"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie domów pomocy społecznej"


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice