Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Konkursy - Wydział Polityki Społecznej

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – poprzez prowadzenie dwóch noclegowni dla bezdomnych mężczyzn” w 2020 r.

Informacja o zmianie terminów składania ofert w otwartym konkursie ofert na tzw. „wkład własny"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych  w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „PROWADZENIE 3 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Prowadzenie domów pomocy społecznej"

Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”
.......................................................................................................................................

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Działalność charytatywna".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami".​

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Promocja i organizacja wolontariatu"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie domów pomocy społecznej"


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzania na realizację zadania: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice