Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wydział Budynków i Dróg

Wydział Budynków i Dróg

Rynek 1, 40-003 Katowice

Naczelnik Wydziału - Roman Buła

Zastępca Naczelnika Wydziału - Katarzyna Betka

Telefon: (32) 2593-301

e-mail: bd@katowice.eu

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- Bożena Grycner - Kierownik Referatu Lokali Użytkowych i Reklam,
mail: bozena.grycner@katowice.eu, tel.: 32 259 32 58 (pokój nr 207A),

- Maciej Buchacz - podinspektor,
mail: maciejbuchacz@katowice.eu, tel.: 32 259 35 23 (pokój nr 205).


Zadania:
Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE LOKALNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ
1. Opracowywanie i realizacja lokalnej polityki mieszkaniowej.
2. Współudział w pracach związanych z:
a/ lokalizacją budownictwa mieszkaniowego w mieście,
b/ realizacją komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
3. Inicjowanie nowych form budownictwa mieszkaniowego.
4. Określenie kierunków i zakresu współpracy miasta Katowice w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno budowlanych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy współpracy z Wydziałem Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych.
5. Współpraca w opracowywaniu projektów programów mieszkaniowych i innych.
6. Opracowywanie:
a/ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice,
b/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice,
c/ innych programów na potrzeby realizacji lokalnej strategii mieszkaniowej.
7. Wnioskowanie do Wydziału Rozwoju Miasta w zakresie rzeczowego programu dla rewitalizacji obszarów miasta Katowice w zakresie:
a/ promocji określonych terenów i tworzenia ofert inwestycyjnych,
b/ kompleksowych remontów budynków mieszkalnych,
c/ lokalizacji ważniejszych urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej.

B. W ZAKRESIE GOSPODARKI LOKALAMI MIESZKALNYMI
1. Prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, uchwalone przez Radę.
2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miasta Katowice oraz współpraca z innymi zarządcami niezależnymi od miasta.
3. Prowadzenie ewidencji wolnych lokali mieszkalnych w celu ich zagospodarowania.
4. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice.
5. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności zaległości czynszowych za lokale mieszkalne.
6. Rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych i przygotowywanie list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu, wniosków o zamianę lokali mieszkalnych, wniosków o zawarcie umowy najmu lokali oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę oraz zapewnianie lokali zamiennych osobom zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub remontu kapitalnego.
7. Organizowanie i prowadzenie przetargów na najem wolnych lokali mieszkalnych.

8. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem najemców wolnych lokali mieszkalnych poza przetargiem.
9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję wraz z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego i bez uprawnienia do otrzymania takiego lokalu.

10. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali od innych właścicieli celem ich podnajmu jako lokale socjalne.

11. Rozpatrywanie wniosków o zawarcie kolejnej umowy najmu i podnajmu lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego, wskazanych osobom uprawnionym zgodnie z wyrokiem sądowym

12. Prowadzenie spraw związanych z zapłatą przez miasto Katowice na rzecz wierzycieli odszkodowań w związku z poniesioną przez ww. szkodą wynikającą z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego osobom uprawnionym do nich zgodnie z wyrokiem sądowym.

13. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniem regresowym z tytułu zapłaty przez miasto Katowice odszkodowań w związku z poniesioną przez wierzycieli szkodą wynikającą z niedostarczenia przez Miasto lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego.

14. Rozpatrywanie wniosków w zakresie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia lub ustaniu przyczyny rozwiązania umowy lub orzeczenia eksmisji.

15. Rozpatrywanie wniosków o wejście w stosunek najmu osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
16. Rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych przylegających do lokalu aktualnie zajmowanego oraz wniosków o podział lokali w celu przywrócenia im samodzielności lub pierwotnego stanu lokalu.
17. Prowadzenie spraw związanych z lokalami nabytymi w drodze spadkobrania.
18. Sporządzanie zastawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy lub jego części i ogłaszanie ich w dzienniku urzędowym co roku w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

19. Opiniowanie wniosków o wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę.

C. W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH ORAZ POZOSTAJĄCYMI POZA ZARZĄDEM ZAKŁADU
1. Sprawowanie nadzoru nad remontami i inwestycjami, sprawowanie kontroli zarządczej nad Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność jednostki.
2. Udział w postępowaniach i czynnościach mających na celu przejmowanie nieruchomości na stan majątkowy miasta.

3. Realizacja zadań wynikających z udziału miasta Katowice w nieruchomościach będących własnością wspólnot mieszkaniowych (m.in. planowanie i finansowanie wykonania dokumentacji technicznych budynków, nadzór nad korektą udziałów w częściach wspólnych nieruchomości i ich finansowanie).
4. Rozpatrywanie wniosków o adaptacje pomieszczeń ogólnego przeznaczenia na cele mieszkalne i użytkowe oraz o wyburzenie obiektów.
5. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
6. Rozpatrywanie wniosków właścicieli nieruchomości, które znajdują się w tymczasowym zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zwrot nieruchomości.
7. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
8. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, sprawującymi zarząd nieruchomościami o charakterze mieszkaniowym lub mieszkaniowo-usługowym, stanowiącymi współwłasności ułamkowe miasta Katowice.

D. W ZAKRESIE GOSPODARKI LOKALAMI UŻYTKOWYMI, GARAŻAMI I REKLAMAMI
1. Opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, garażami i reklamami.
2. Prowadzenie ewidencji lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

3. Organizowanie i prowadzenie przetargów na najem wolnych lokali użytkowych.
4. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem najemców wolnych lokali użytkowych poza przetargiem.
5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem najemców lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej w drodze konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę'.
6. Prowadzenie negocjacji i renegocjacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych.
7. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w umowach najmu lokali użytkowych oraz na ekspozycję reklam.
8. Rozpatrywanie wniosków o podnajem części lokalu użytkowego lub wspólne użytkowanie.
9. Rozpatrywanie wniosków o podnajem części lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej.
10. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem do zbycia lokali użytkowych.
11. Rozpatrywanie wniosków o zmianę przeznaczenia lokali mieszkalnych na użytkowe i użytkowych na mieszkalne.
12. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów na ekspozycję reklam na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice.

13. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową umów zawieranych na ekspozycję reklam (fakturowanie) i windykacją należności.
14. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności zaległości czynszowych za lokale użytkowe i ekspozycję reklam.
15. Współpraca z innymi Wydziałami w zakresie realizacji programów uchwalonych przez Radę.


E. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH PUBLICZNYCH
1. Koordynacja zadań remontowych, budowlanych, inwestycyjnych oraz w zakresie utrzymania, realizowanych w pasie drogowym dróg publicznych przez MZUiM.

2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania przebiegu istniejących dróg publicznych.
4. Przygotowywanie opinii do przekazanych propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

F. W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC i MOSTÓW W KATOWICACH JAKO ZARZĄDCY DROGI REALIZUJACEGO ZADANIA POWIERZONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
1. Współpraca z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w zakresie planowania środków finansowych na działania inwestycyjne, remonty i konserwacje.

2. Nadzorowanie sprawozdawczości z wykonania zadań rzeczowych i budżetu.
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w toku postępowania, umarzania postępowania oraz udzielania ulg w spłacie należności przypadających miastu za zajęcie pasa drogowego oraz parkowania w strefie płatnego parkowania, stanowiących zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym.
4. Rozpatrywanie skarg i wniosków osób fizycznych i prawnych oraz interpelacji z zakresu bieżącej eksploatacji dróg i chodników oraz wszelkiej infrastruktury towarzyszącej (ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulic itp.).
5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie zarzutów w sprawach prowadzenia egzekucji należności miasta Katowice z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania miasta Katowice.

G. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

H. W ZAKRESIE NADZORU

1 Nadzór merytoryczny nad działalnością:
a/ Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
b/ Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

I. W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ

1. Przygotowywanie uchwał Rady w sprawie nadania nazwy ulicom, placom i innym obiektom na terenie miasta Katowice.

II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY
A. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH POWIATOWYCH

1. Koordynacja zadań remontowych, budowlanych, inwestycyjnych oraz w zakresie utrzymania, realizowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii dróg powiatowych.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania przebiegu istniejących dróg powiatowych.
4. Przygotowywanie opinii do przekazanych propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
1. Wskazanie na cele przejściowe zakwaterowania sił zbrojnych lokali, budynków, pomieszczeń i terenów.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice