Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

logo power  - na str.jpg
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 / Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji / Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym / PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Opis projektu:
Celem projektu jest wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w realizacji obowiązku szkolnego. Celem szczegółowym jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

•    zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),

•    zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Okres realizacji projektu: od 25 maja 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu / dofinansowanie:
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości wartości projektu w kwocie 489 020,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 412 146,06 zł (84,28%), natomiast z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 76 873,94 zł (15,72%).  Miasto Katowice nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa w projekcie.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

Realizator projektu:
Realizatorem projektu w ramach wsparcia pieczy rodzinnej będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, natomiast w ramach wsparcia pieczy instytucjonalnej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Katowicach.


 

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice