Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1

logotyp EFS.png

Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / Poddziałanie: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Opis projektu: Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 117 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkoły podstawowej i liceów ogólnokształcących podlegających pod organ prowadzący Miasto Katowice w okresie od 01.11.2022 - 31.03.2023 poprzez zakup sprzętu ICT – laptopów z oprogramowaniem dla 3 miejskich jednostek oświatowych (szkoła podstawowa i ponadpodstawowe).

Okres realizacji projektu: 01.11.2022r. - 31.03.2023r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 479 750,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 431 775,00 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% tj. 407.787,50 zł, z budżetu państwa 5%). Wkład własny Miasta wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt rekomendowany do dofinansowania, w trakcie realizacji. sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice