Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80

Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest
z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.2. Gospodarka odpadami / Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.

Opis projektu: W ramach inwestycji dokonano wymiany elementów zawierających azbest oraz wykonano szereg robót towarzyszących w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Francuskiej 80. Usunięto i zutylizowano z elewacji płyty acekolowe oraz wykonano ocieplenie budynku. Wykonano szereg robót modernizacyjnych takich jak: wymianę rynien, rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano remont części dachu, podestu oraz schodów zewnętrznych. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wykonano instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku, instalację zbiorczej anteny TV oraz instalację kanalizacyjną. Zagospodarowano przyległy do budynku teren poprzez likwidację fosy i chodnika wzdłuż fosy oraz wykonano nowy chodnik i ogrodzenie odseparowujące niżej położone lokale od ogólnodostępnej przestrzeni. Posadzono trawnika wraz z nasadzeniem nowych roślin.

Cel projektu: Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) w Mieście Katowice. Cele szczegółowe określone dla przedsięwzięcia to poprawa jakości funkcjonowania budynku, podniesienie komfortu użytkowania budynku, zmniejszenie ryzyka zachorowalności w wyniku likwidacji emisji zanieczyszczeń azbestem do atmosfery oraz poprawa wizerunku i estetyki obiektu i jego otoczenia, a w konsekwencji Miasta Katowice.


Okres realizacji projektu: IV kw. 2017r.– I kw. 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 024 897,27 zł. Wysokość dofinansowania ze środków EFRR wynosi 722 632,12 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych oraz budżet Miasta Katowice, który wynosi 1 302 265,15  zł. w tym koszty kwalifikowane 127 523,31 zł.

Stan realizacji projektu: Projekt zakończony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice