Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami – przedsięwzięcie jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami – przedsięwzięcie jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

power efs logotyp.jpg

Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami 
– przedsięwzięcie jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program / Oś priorytetowa / Działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji / Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Opis projektu:
Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie standardu dotyczącego dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miasta Katowice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, co przyczyni się do poprawy dostępności świadczonych usług publicznych dla osób z problemami dot. poruszania się, słuchu i wzroku, w tym dla osób niepełnosprawnych. Powyższe wynika ze zdiagnozowanej szerszej potrzeby dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miasta Katowice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańca Miasta Katowice, poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Młyńskiej 4 wraz z uzupełnieniem i przeniesieniem systemu przywoławczego, prowadzącego; likwidację barier architektonicznych i przyzywowych w łazience dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Francuskiej 70 i Młyńskiej 4; montaż systemów przyzywowych w łazienkach dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rynek 1 i Plac Wolności 12a; likwidację barier ewakuacyjnych dla osób z trudnościami w poruszaniu się w budynkach: Młyńska 4, Rynek 1, Plac Wolności 12a; likwidację barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach: Młyńska 4, Rynek 1, Plac Wolności 12a.

Okres realizacji przedsięwzięcia grantowego: od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wydatki ogółem przedsięwzięcia grantowego/ Wydatki możliwe do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia grantowego / Wysokość otrzymanego grantu: 
Łączna wysokość wydatków ogółem przedsięwzięcia grantowego wynosi 249 501,00 zł.
Wysokość otrzymanego grantu wynosi 202 200,80 zł. Grant jest finansowany z następujących źródeł:
a. ze środków europejskich w kwocie 170 414,83 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu.
b. ze środków dotacji celowej w kwocie: 31 785,97 zł, co stanowi 15,72% powierzonego grantu.

Stan realizacji: Podpisana umowa o powierzenie grantu.

Realizator projektu: 
Przedsięwzięcie grantowe realizowane jest przez Miasto Katowice - Grantobiorca zobowiązany jest do sfinansowania ze środków własnych części zaplanowanych dostosowań tj. w kwocie 47 300,20 zł.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice