Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy

Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy/ Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy/ Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Katowice. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę warunków pracy tj. przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przez działania szkoleniowe i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń, wynikających  z zatwierdzonej „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Katowice”. Działania przewidziane w projekcie skierowane będą do 446 pracowników (344K,102M).

Okres realizacji projektu: IV kw. 2020r. - III kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 167 250,80 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 027 180,70 zł, w tym wsparcie finansowe EFS 992 163,18 zł (85%) i z budżetu państwa 35 017,52 zł (3%). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 140 070,10 zł (12%) wartości projektu.

Stan realizacji: Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, projekt w realizacji.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice