Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Umiem więcej – mogę więcej

Umiem więcej – mogę więcej


EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Umiem więcej – mogę więcej


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu:

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie procesów edukacyjnych 175 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności uczniów z niepełnosprawnościami oraz szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach (w tym 98K, 77M). Ponadto wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 12 nauczycieli (10K, 2M). Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia oraz wzrost kompetencji uczniów, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.

W ramach projektu, dla uczniów klas I-VIII zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów form wsparcia w postaci zajęć dodatkowych (zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe i przyrodnicze), umożliwiających rozwój ich kompetencji i umiejętności społecznych. Zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli pracujących w szkole. Zakres projektu wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.

Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – III kw. 2020r.

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 328 219,65 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 295 397,68 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice