efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - II etap.
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji sześciu budynków użyteczności publicznej z terenu miasta Katowice, tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głogowskiej 23, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a, Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka 19a.

Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności oraz sporządzenie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych), prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory (autorski, inżynier kontraktu) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7.616.646,09 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3.351.036,31 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 4.265.609,78 zł.
 
Stan realizacji: projekt wybrany do dofinansowania.