logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4 .5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. W tym celu niezbędne jest znaczące zwiększenie wykorzystania potencjału infrastruktury tramwajowej, przebudowywanej w ramach odrębnego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych  z autobusów na tramwaj oraz z komunikacji indywidualnej na tramwaj w systemie Park&Ride, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z południowej części miasta i subregionu, planowana jest budowa węzła przesiadkowego „Brynów Pętla”  w rejonie węzła drogowego ulicy Kościuszki (połączenie z przebudowywaną DK 81) z ulicami Kłodnicką i Rzepakową.

Okres realizacji projektu: IV kw. 2017r. - IV kw. 2019r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 84 279 409,44 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 57 213 665,35 zł. Wkład własny beneficjenta stanowi 32,11% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.