Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Twoja ścieżka do zatrudnienia

Twoja ścieżka do zatrudnienia

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Twoja ścieżka do zatrudnienia


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.


Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35K,25M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowice jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby
o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie
w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców oraz szkoleń zawodowych.


Okres realizacji projektu: od 1września 2020r. do 31 grudnia 2021r.


Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 522 149,38 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 496 041,91 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.


Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice