Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Twoja ścieżka do zatrudnienia

Twoja ścieżka do zatrudnienia

EFS z flagą - strona.jpg


Tytuł projektu: Twoja ścieżka do zatrudnienia


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35K,25M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowice jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie 
w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców oraz szkoleń zawodowych.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu:  1 listopada 2020r. - 31 maja 2022r. (wydłużony)

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 682 589,38 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 648 459,91 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice