Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych

Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14
na potrzeby realizacji usług społecznościowych

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X.  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych/ Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt polega na przebudowie,rozbudowie i kompleksowym remoncie pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Bednorza 14, a także przekształceniu jego części na cele działania centrum usług społecznościowych w dzielnicy Szopienice - Burowiec. Realizacja tych działań ściśle wynika z potrzeb projektów pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego" - I i II etap.
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznościowych w szczególności dla osób w wieku senioralnym wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez przystosowanie ww. budynku na cele działania Centrum Usług Społecznościowych.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2017r.– I kw. 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 946 432,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 549 937,33 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 64 698,51 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a budżet miasta Katowice wynosi 331 796,16 zł.
 
Stan realizacji: Projekt zakończony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice