Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek KarieryTytuł projektu: Szkolny Ośrodek Kariery

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 199 uczniów i uczennic ww. szkoły.
Celem projektu było przygotowanie uczniów i uczennic Gimnazjum nr 5 do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, a także wychowanie aktywnych ludzi przygotowanych do wejścia na rynek pracy.
Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie w Gimnazjum nr 5 tzw. Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego realizowane były następujące działania:

zajęcia grupowe z uczniami prowadzone przez doradców zawodowych,

zajęcia indywidualne z uczniami prowadzone przez doradców zawodowych,

stworzona została baza informacyjna dotycząca rynku pracy,

​​​​szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne.


Okres realizacji projektu:
styczeń 2011 – grudzień 2012

Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosiła 187 520,00 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 15% stanowiło krajowe wsparcie finansowe.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice