Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Szkoła Równych Szans

Szkoła Równych Szans

​ 


Tytuł projektu: Szkoła Równych Szans

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Realizatorem projektu był Zespół Szkół Specjalnych nr 8 im. A. Mięlęckiego w Katowicach. Uczestnikami projektu, który miał na celu zwiększenie wiedzy uczestników i uczestniczek projektu, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, zwiększenie pewności siebie było 30 uczniów i uczennic ww. szkoły.
W ramach projektu realizowane były zajęcia z języka angielskiego w formie zajęć teatralnych, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, a także konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz z zakresu doradztwa zawodowego.
Szkoła w ramach projektu została doposażona w sprzęt ICT oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
Beneficjentem i Liderem projektu było Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”, a Partnerem projektu Miasto Katowice.

Okres realizacji projektu: styczeń 2013 – grudzień 2014.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosiła 425 045,50 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 7% pokryła dotacja celowa z budżetu państwa, a pozostałe 8% stanowił wkład własny Lidera projektu.
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice